Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 november 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
ddn 24 November 1863.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr C. G. Granberg som är sjuk;

{§. 1.}
Godkändes till betalning af Herrar Rådman C. G.
Söderholm och S. Palmgren fordrad ersättning för resa
till Nyköping i och för Markegångssättning, med
45 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] till dem hvardera.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§. 2.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg en motion derom, att,
sedan han hos Konungens Befallningshafvande i
Länet yrkat att Schweitzeri-idkaren C. K. W. Linder
måtte åläggas uphöra med sin Schweitzeri-rörelse;
men Konungens Befallningshafvande icke till pröfning
uptagit Öbergs yrkande, enär han ej visat sig ega
behörighet att i omförmälde hänseende emot Linder
föra någon talan, Stadsfullmäktige måtte be-
fullmäktiga Öberg att fullfölja denna sak emot
Herr Linder, - hvilken sistnämnde icke ansågs
lagligen berättigad till utöfvande af Schweitzeri-
rörelse.

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäk-
tige, att, med afslag å motionen, de ej ftnno lämp-
ligt att befullmäktiga Herr Öberg till öfver-
klagande af Konungens Befallningshafvandes omför-
mäldte Utslag, enär Herr Öberg såsom enskild person
målet från början anhängig gjort.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri, Alkohollagstiftning, Alkoholregler]

[MARG: N:o 87]

{§.3.}
Herr C. J. Westerberg anförde, att Herr
C. J. W. Linder, hvilken till Stadens Utskänknings-
Bolag utarrenderat en föregifven, av Bolaget åldrig byggnad,
bränvinsförsälj-
ningsrättighet här i Staden mot en hög afgift,
dfter Herr Westerbergs tanke icke vore laglig
innehafvare af någon sådan rättighet; Och som
Utskänknings Bolagets behållning å rörelsen, enligt
dess reglemente, skulle till allmän-nyttiga ända-
mål inom Samhället användas, men denna
behållning förminskades genom utgifvande
till Linder af förenämnde afgift fann Herr
Westerberg, af sådan anledning, sig föranlåten
nu motionera, att Stadsfullmäktige måtte
sjelfve eller genom Ombud på behörig ort yrka
Herr Linders förklarande för oberättigad att brän-
vinsutskänkning här i Staden bedrifva, hvari-
genom Contractet med Utskänkningsbolaget blefve annulleradt.

Remitterades, för beredning, till Berednings-
Utskottet, som, efter frågans handläggning enskildt, för-
klarade sig vilja föreslå Stadsfullmäk-
tige att desse, genom anlitande af sakkunnig
person, måtte inhemta uplysning derom huruvida Herr Linder
innehar
den ifrågaställda rättigheten eller icke, samt i
sistnämnde händelse väcka det påstående emot
Linder, hvarom Herr Westerberg motionerat/

Detta förslag gillades af Stadsfullmäk-
tige, som i händelse rättegång kommer att anhän-
giggöras, till deputerade eller Ombud för sig
utvalde Herrar C. J. Westerberg och C. O. Öberg,
egande desse jemväl att vidtaga den beslutade för-
beredande åtgärden.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning, Alkoholförsäljningslokal,
Alkoholregler]

{§. 4.}
På derom gjord framställning beslöts att Badare-
mästaren Lundmarks den 18 sistl. Maji bestäm-
da arfvode skulle utgå från den 1 Junii detta
år.

[ÄRENDDORD: Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o 38]

{§. 5.}
Komiterade för Gymnastikhusbyggna#¡o•®µ؈5#YZE@drag att (desse finge) genom byte och köp,
tillvinna Staden erforderlig del af Nygärdet
till plats för Gymnastikhuset, så att detta
komme att stå midt för Folkskolehuset, invid
den förlängda Smedjegatan.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 26]

Justeras.
/Knut Tersmeden/
/C, J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107267.

Personrelationer