Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1898

Anmärkning

{1898, den 24 Oktober}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Hellstedt och
Frieman, med anmälda och god-
kända förfall, samt
Herr Thunberg, utan anmäldt för-
fall.

{§.1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Olsson och Pallin.

{§.2.}
I afgivet utlåtande öfver de af sökandena till
nybildade Rådmans - och dermed förenade Polismästare
befattningen härstädes ingifna ansökningshandlingar
hade Utskottet funnit t.f. Polismästaren i Upsala
G. Hårleman i de flesta hänseenden lämpligast till den
nu i frågovarande befattningen och förty hos Stadsfull-
mäktige förordat att han måtte till densamma blifva
utmämnd.

Efter föredragning af Utskottets förbemälda utlåtande
verkstäldes valet och utföll på sätt nedan finnes
antecknadt.

{§.3.}
Till innehavare af den enligt K. Brefvet den 15
April 1898 nyinrättade Rådmans tjensten och der-
med förenade Polismästare och Notarie Publici befatt-
ningarne i Eskilstuna med tjenstgöring i enlighet med
det genom samma Nåd. Bref faststälda regle-
mente för Eskilstuna stad utsågo Stadsfullmäktige
t.f. Polismästare i Upsala Hofrätts e.o. Notarien
Gustaf Rudolf Hårleman, som erhöll 25 röster medan 8
röster tillföllo v.Häradshöfdingen Henning Ramstedt.

[MARG:{52}R.]

{§.4.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
Thunberg två kronor.

Justeradt samma dag

/Arvid, Nilsson/
/E W Pallin/
/Carl Olsson/

[MARG:{reg}]

År 1898 den 25 Oktober å Stadshuset offentligen
uppläst betyga:

/Joh,Aug,Larsson/
/L Aug Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107269.

Personrelationer