Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde med Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 24 Mars 1864.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige.

{.1.}
Stadsfullmäktige beslutade hos Konungens Befall-
ningshafvande afgifva hemställan derom, att
vid Stadens sommarlustställen Intagan i Kloster
Socken och Sommarro i Fors Socken måtte vid
förstnämnde ställe af Källarmästaren Alfred Törnblom
och vid det sistnämnda af Källarmästaren Lars
Andersson, instundande sommarmånader från
1 Maj till 1 October, från Klockan 6 på morg-
narna och till kl. 11 på aftnarna, få idkas
Utvärdshusrörelse med utskänkning af spiri-
tuösa drycker, dock så att bränvin endast ut-
delas vid måltider till spisande gäster.

[ÄRENDEORD:Alkoholförsäljning Gästgiveri]
[MARG N:o [Oläslig]]

{§.2.}
Inlemnades en skrift från Hamn Direktionen, inne-
hållande att HamnKassan hade en skuld på 1800 Rd [Riksdaler]
upkommen derigenom att Herr J. Svengren, under
den tid han haft nämnde kassas förvaltning om
händer, förskjutit medel till bestridande af de
löpande utgifterna, hvarjemte Hamn Direktionen
anhöll det Stadsfullmäktige ville foga anstalt
om anskaffande af medel till betänkande af
berörde skuldebelopp.

Härom beslöts att Staden skulle uptaga ett
lån å TvåTusenfemhundra Riksdaler Riksmynt,
hvilka skulle försträckas till HamnKassan, såväl
till liqvid af nyssnämnde skuld som för blifvande
nödvändiga utgifter.

[ÄRENDEORD: Hamnkostnad, Hamnfinansiering]
[MARG N:o 114]

{§.3.}
Inlemnades en motion af Herr C.L. Björk
om förberedande åtgärders vidtagande i och
för en blifvande byggnad till lokal för
Tekninska Skolan i Staden.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG N:o 115]

{§.4.}
Inlemnades en motion af Herr C.O. Öberg
att hvad af den såkallade Snickarängen
nu finnes till byggnadsplatser ointaget,
måtte förbehållas Staden till lastageplats.

Remitterades till Berednings Utskottet för af-
gifvande af utlåtande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o 116]

{§.5.}
Inlemnades en motion af Herr C.O Öberg
att Staden den 1 Maj 1868 måtte taga i besitt-
ning den jord, som för Stadens behof är an-
slagen till Byggnadsjord, men nu innehafves
af Pastor i Församlingen.

Sedan, på Ordförandens framställning, Herr
Öberg medgifvit att motionen äfven finge
omfatta hela de såkallade Prestvretarne,
hvilka innhafvas af Pastor, remitterades
motionen till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Kyrkomarkförvaltning, Markförvaltning]
[MARG N:o 117]

{§.6.}
Inlemnades en motion af Herr C.O. Öberg
att Staden nu skulle söka komma i besittning
af all den jord som genom Kongl. Brefvet den
30 Maj 1677 blifvit öfverlåten till samtelige
Borgerskapet härstädes, men nu innhades af
enskilda personer, samt att gata till Kyrkan
måtte framdragas öfver Nygärdet och hvad
öfrigt är förbehållas åt Staden för nödiga
Byggnader.

Remitterades till Berednings Utskottet
för afgifvande af dess utlåtande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Vägfråga]
[MARG N:o 118]

{§.7.}
Enligt Drätselkammarens hemställan med-
gafs afskrifning i Stadens Räkenskaper af
följande utskylder för år 1862, neml.

{Stadsutskylder:}
för oriktig debitering - Rd 3,50
för fattigdom - {15:} 18.50

Helsovårdsavgift:
för fattigdom - {7,29}
Tillsammans Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler]25,79

[ÄRENDEORD:Förvaltningskostnad]
[MARG N:o 119]

{§.8.}
Af Drätselkammaren gjorda hemställningar
om ytterligare utarrendering af Stadens
lägenheter Räcksmedsgården, Norra delen af
Sliphuset N.o 46 och Marielundsåkrarna
remitterades till Berednings Utskottet, för
afgifvande af dess utlåtanden.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o 120, 121, 122]

Justeras:

/Knut Tersmeden/
/C,J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107266.

Personrelationer