Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1881

Anmärkning

{1881 den 24 Mars.}

Närvarande : samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. A. Lundblad
Herr Joh. Walén
Herr P. A. Hagström
Herr F. A. Stenman, med godkända förfall
Herr C. A. Ström, utan anmäldt förfall
Herr Theofron Munktell, utan godkändt förfall.

{§.1.}
Herrar Ström och Munktell plikta hvardera
2 Kronor för uteblifvande från dagens samman-
träde.

{§.2.}
Företogs åter till behandling Byggnads Nämndens
förfrågan om expropriotion skulle ske af Gården
N:o 64 här i Staden för sammanslagning med Gården
N:o 65, hvarvid upplästes såväl nämndens
framställning och Stadsfullmäktiges protokoll
i ämnet för den 10 i denne månad, som Berednings-
utskottets utlåtande, innefattadt i dess proto-
koll för den 16 Mars.

Af det sednare inhemtades att Utskottet
icke emellan egarne till N:o 65 och 63 kunnat
åvägabringa öfverenskommelse om delning af
N:o 64, samt att den ene egaren till N:o 65, August
Eriksson, förklarat sig beredd att betala
2000 kronor för hela gården N:o 64 om, staden
exproprierade och sedan tillhandahölle honom
densamma, och att Utskottet, i betraktande
deraf att staden sannolikt skulle få vidkännas
högre kostnad derför, än som ersattes med en
dylik försäljning, funnit sig böra hemställa

att Stadsfullmäktige må förklara sig icke
vilja expropriera gården N:o 64.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med
Utskottets hemställan.

[MARG: 18.]

{§.3.}
Herr J. C. Heljestrand väckte motion om aflåtande
till Magistraten af framställning att, då fråga
uppkommer om försäljning af fastighet här i
staden, så beskaffad eller så belägen att dess
omreglering skulle på grund af stadsplanen
kunna ifrågasättas, Byggnads Nämnden må
erhålla underrättelse derom för vidtagande
af de åtgärder, som på Nämnden ankomme.

Motionen remitterades, för beredning, till
Utskottet.

{§.4.}
Herr A. F. Dahlström väckte motion om 300
kronors anslag för inköp af korgstolar, att
användas vid Stadsfullmäktiges sammanträden;
och denna fråga remitterades till Utskottet
för beredning.

{§.5.}
Upplästes en skrifvelse från Wattenlednings-
komitén, med begäran att Stadsfullmäktige-
i anledning af svårigheten att underhandla om
vattenlednings anläggning på hittills beslutade
ofullständiga grunder - måtte:

1:o besluta med huru stort belopp hvarje
år staden är villig under 20 års tid från
anläggningens fullbordande bidraga till
vattenledningens och vattenafledningens drif-
vande;

2:o fatta beslut om bifall till det af Berednings-
utskottets afgifna och vid Stadsfullmäktiges sam-
manträde den 16 nästlidne December uppskjutna
förslag att ingå till Kongl. Maj:t med und. fram-
ställning att staden, af den vattenkraft den eger
att disponera, måtte få använda ett belopp
motsvarande 25 hästkrafter i något af stadens
vattenverk, för den händelse behof af sådan
kraft möjligen skulle uppstå för den tillernade
vattenledningens åstadkommande.

Framställningen remitterades till Utskottet
för beredning.

[MARG: {196} och 1879]

Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

1881 den 19 April å Rådhuset offentligen uppläst betygar

/Fr; L; Kinander/
/A, [W] Nilsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 mars 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107265.

Personrelationer