Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1895

Anmärkning

{1895, den 24 Januari.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Dahlgren,
Arv. Nilsson,
O. Svengren och
Wallin, alla med anmälda och godkända
förfall samt
F. O. Nilsson och
C. Olsson utan anmälda förfall.

{§1.}
I Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarne af vice
Ordföranden.

{§2.}
Att jemte vice Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar E. A. Berg och H. Hallström.

{§3.}
Med skrifvelse den 19 Januari detta år hade
ankommit utdrag af Magistratens protokoll samma dag,
hvaraf inhemtades, att Magistraten beslutat hos KMB.
dels anmäla att rätt till minuthandel med eller ut-
skänkning af bränvin på grund af stadgandet i §6
mom.1 i Kongl. Förordningen angående vilkoren för
försäljning af bränvin m.m. den 31 December 1891 icke
af någon här i staden innehafves, dels ock med stöd
af 2 mom. i §8 af samma K. Förordning hemställa,
att rättighet till minuthandel med och utskänkning
af bränvin för en tid af tre år, räknade från och
med den 1 instundande Oktober, måtte utbjudas: för
minuthandel å två ställen, deraf ett å stadsdelen
Söder och ett å stadsdelen Vester, samt för utskänk-
ning å sex ställen, deraf tre å stadsdelen Söder
och tre å stadsdelen Vester; och hade Magistraten
anhållit om Stadsfullmäktiges yttrande i ärendet.

Sedan Herr Stålberg yrkat remiss till utskot-
tet för omedelbar beredning, ajournerades sam-
manträdet, medan utskottet sammanträdde.

Då Stadsfullmäktiges sammanträde åter fort-
sattes föredrogs och godkändes utskottets förslag
till yttrande, hvilket i så måtto var afvikande från
Magistratens hemställan att utskänkningsrättig-
heternas antal skulle ökas till 7 samt ingen före-
skrift skulle göras, hvar i staden försäljnings-
ställena skulle vara belägna; och återfinnes ut-
låtandet i Stadsfullmäktiges brefbok för denna
dag.

[MARG: {67}]

{§4.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herrar
F. O. Nilsson och C. Olsson hvardera två kronor.

Justeradt den 24 Januari 1895

/Victor Mossberg/
/Erik Anton Berg/
/Hadar Hallström/

[MARG: År 1895 den 28 Januari å Rådhuset offentligen uppläst betygar

/Gustaf Carlsson/
/L, Aug, Sköld,/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107262.

Personrelationer