Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1889

Anmärkning

{1889 den 24 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr Doktor Theofr. Munktell, bortrest
Herr K. Söderblom, som är på riksdagen.
Herr F. Grönberg, utan anmäldt förhinder.

Ordförandeplatsen intogs af Herr vice Ordföranden.

{§.1.}
Herr Borgmästaren S. Alm tillkännagaf att den
af Stadsfullmäktige den 19 i denne månad utsedda
deputation uppvaktat Hans Maj:t Konungen å hans
födelsedag den 21 dennes och framfört samhällets
lyckönskningar, samt att Hans Maj:t anmodat depu-
tationen återbringa Hans Maj:ts hjertliga tacksamhet.

{§.2.}
I fråga om regleringen af bränvinsförsäljningen här i
staden efter instundande försäljningsårs slut hade Utskot-
tet i nu föredragna utlåtandet hemställt att Stads-
fullmäktige måtte föreslå:

{att} regleringsperioden må omfatta tre år;

{att} minuthandel må bedrifvas å två ställen, deraf
ett å stadsdelen Söder och ett å stadsdelen Wester; samt

{att} utskänkning må bedrifvas {dels} å tre vanliga
utskänkningsställen - deraf två å stadsdelen Söder och
ett å stadsdelen Wester -, {dels} å fem källare - deraf
tre å stadsdelen Söder och två å stadsdelen Wester;
- hvarigenom indragning komme att ske af det utskänk-
ningsställe å stadsdelen Norr, som hade förorsakat
klagomål.

Efter öfverläggning, - hvarunder yrkades bifall härtill, men äfven {att}
de vanliga utskänkningsställena må, såsom förut, blifva
fyra och deraf ett på stadsdelen Norr, och {att} källare-
utskänkningsrättigheterna äfven må blifva fyra, deraf
två å Söder och två å Wester, - blef Utskottets ut-
låtande bifallet.

[MARG: 4.]

{§.3.}
I enlighet med Utskottets i ämnet afgifna utlåtande,
beslutades att icke någon vattenförbrukningsafgift hä-
danefter skall erläggas för följande staden tillhöriga
hus:

Stadshuset,
Tekniska skolhuset,
Allmänna läroverkshuset,
Folkskolehusen,
Epidemiska Sjukhuset,
Arbetsinrättningen och
Polishuset.

[MARG: 5. 9.]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Wattenlednings Komiténs anmälan att vatten- och
afloppsledningarne fullbordats, jemte anhållan om
endtledigande och ansvarsfrihet, beslutade Stads-
fullmäktige:

1:o Komiténs anhållan om endtledigande bifalles;

2:o Frågan om ansvarsfrihet uppskjutes intilldess
Wattenlednings Komiténs räkenskap afgifvits och
blifvit reviderad i sammanhang med stadens öfriga
kommunala räkenskap.

3:o En Wattenledningsstyrelse organiseras, som har
att, enligt af Stadsfullmäktige den 26 Augusti 1886
faststäldt reglemente, öfvertaga förvaltningen af vatten-
och afloppsledningarne. Antalet ledamöter i denna
styrelse bestämmes till 5 för detta första år, under
hvilket styrelsen jemväl har uppdrag att utföra
anläggning af elektrisk gatubelysning; men ledamot-
antalet för kommande tid beror på beslut fram-
deles. Med hänseende till det nära sambandet mellan styrel-
sens förvaltning och Drätselverket, förklaras
Drätselkammarens ordförande vara sjelfskrifven
ledamot i Wattenledningsstyrelsen.

Till ledamöter för första året i Wattenledningsstyrel-
sen, förutom Drätselkammarens ordförande, valdes
i enlighet med Utskottets förslag:

Fabriksidkaren Arvid Nilsson,
Ingeniören Axel Karlsson,
Winhandlanden E. A. Lundblad och
Telegrafkommissarien H. Åkerstein.

Herr A. Nilsson sammankallar styrelsen till första sammanträdet.

[MARG: 7.]

{§.5.}
Jemlikt Utskottets utlåtande öfver Herr O. Björks
afsägelse att vara suppleant i Fattigvårdsstyrelsen,
befriades Herr Björk från detta uppdrag; hvarefter,
jemväl i enlighet med Utskottets förslag, till befattningen
valdes:

Fabriksidkaren A. Halling.

[MARG: 6.]

{§6.}
Till innevarande års Bevillningsberedning valdes
med slutna sedlar:

a.) ledamöter:
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 20 röster
Handlanden Emil Anderson med 16 röster
Telegraf Kommissarien H. Åkerstein med 15 röster;

b.) suppleanter:
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren och
Målaren Herman Lundberg; båda med 14 röster,

hvarefter med lottning afgjordes att Herr Dahlgren
blifver 1:ste suppleant.

[MARG: 11.]

{§7}
Fors sockens Kommunalstämma hade hos Länsstyrelsen
yrkat att framlidne Fabriksidkaren C. O. Öbergs två omyn-
diga barn, hvilka med förmyndaren Fabriksidkaren A.
Nilsson bo i Fors socken, men äro med honom mantals-
skrifna i Eskilstuna stad, måtte öfverföras i 1889 års
mantalslängd från Staden till Fors socken; deröfver
förklaring infordrats från Stadsfullmäktige, hvilka
nu beslutade att, efter ett föredraget förslag till skrif-
velse, yrka det Fors sockens framställning måtte afslås,
emedan barnen tillhöra Fabriksidkaren Nilssons hushåll.

[MARG: 12.]

{§.8.}
Deremot beslutade Stadsfullmäktige i ett annat
mantalsskrifningsärende, äfven anhängiggjordt af
Fors socken, förklara sig icke hafva något att
erinra mot Fabriksarbetaren L. A. Kaijlis öfverförande
från mantalslängden i Fors till stadens mantalslängd,
enär han nu är i staden boende.

[MARG: 12.]

{§.9.}
Mantalsskrifningsombudet Kamreraren C. A. Ström hade
aflemnat tvenne från Länsstyrelsen bekomna reso-
lutioner rörande af honom sökta förändringar i
mantalsskrifning för ogifta Johanna Christina
Pettersson med barn samt Pigan Anna Charlotta
Lindqvist.

Lades till handlingarne, med beslut att Ombudet
skall från stadskassan ersättas 6 kronor, lösen
för resolutionerna.

[MARG: 13.]

{§.10}
Stadsfullmäktige hade på sina besvär öfver Magi-
stratens åtgärd att vägra handräckning till verkställig-
het å Stadsfullmäktiges beslut den 22 Juni 1888, om
efterskänkande af hamnafgift för varor, som lossades
eller lastades ofvan nedre hamnen, erhållit Läns-
Styrelsens utslag af den 31. December 1888, som
nu upplästes, och hvarigenom Magistratens vägran
blifvit undanröjd samt Magistraten anmodats
foga anstalt att beslutet bringas till verkställighet.

Lades till handlingarne; och utbetalas 3
kronor stämpelafgift för resolutionen.

[MARG: 14.]

{§.11.}
Herr F. Grönberg pliktar för uteblifvandet
2 Kronor.

Samma dag justeradt

/Axel Karlsson/

År 1889 den 28 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga

/C, G, Bergström/
/Ad Fr Dahlström/

[MARG: 15.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107261.

Personrelationer