Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1873

Anmärkning

{1873 den 24 Juli}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. Walén, F. A. Stenman, Theofr. Boberg,
desse med godkändt förfall. -

{§.1.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande, i anledning
deraf att Sundhets Nämnden, i helsovårdens intresse,
godkändt ett framställdt förslag att vattenhöjden i
härvarande ström ej måtte hållas högre än till 4 fot
vid full vattentillgång och till 4 ½ fot, då vattenbrist
vore för handen och uppdämning alltså behöfdes;
och med godkännande af Utskottets utlåtande, beslöts
att före antagandet af ena eller andra höjd-
bestämmelsen för vattenståndet, - då behörig undersökning
ej försiggått öfver vattenverkens behof af drift-
vatten -, sådan undersökning skulle ega rum
samt Herrar Fabrikören L. F Ståhlberg, Byggmä-
staren C. L. Nyberg och Ingeniören Axel Karlsson
anmodas densamma verkställa; hvarefter Stads-
fullmäktige ville i saken slutligen förordna. -

[ÄRENDEORD: Kategori 6, ärendeord saknas]
[MARG: N:o 22.]

{§.2.}
Drätselkammaren hade föreslagit, att som park-
anläggningen på Norr numera till den utsträckning,
Utskänknings Bolagets anslag medgifvit, blifvit full-
bordad, samma park måtte erhålla ett passande
namn, - hvartill Drätselkammaren föreslagit benäm-
ningarne: Stadsträdgården, Eskilspark och Nybro-
parken. -

Efter i ämnet förd öfverläggning, hvarunder yrkats
dels att parken må heta endera Stadsträdgården,
Nybroparken, eller Wadströms park, och jemväl
att ärendet må hvila till nästa sammanträde, af-
gjordes, genom 2:ne särskildta voteringar, slutligen
med 20 röster mot 7 röster, att parken på Norr
skulle heta {Stadsträdgården}. - Minoriteten
röstade för benämningen Nybroparken. -

[ÄRENDEORD: Kategori 15, ärendeord saknas]
[MARG: {N:o 30}]

{§.3.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande, beslöts
att förre Brand Chefen A. Svahn skulle för sin tjenst-
göring innevarande år erhålla af Stadskassan
50 rd [riksdaler] gratifikation, ehuru han efter beräkning
skulle afträda tjensten den 1 instundande Augusti.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: N:o 26.]

{§.4.}
Drätselkammaren hade uti infordradt utlåtande
föreslagit att ej till någon åtgärd måtte föranleda
den framställning, som af Herr Johan Walén
blifvit gjord derom, att Arrendatorn af vatten-
fallet mellan stadens Sliphus Herr Naesman måtte
åläggas att bygga ett vattenverk derstädes, eller,
om sådant ej kunde ske, samma Wattenfall
måtte sökas få utarrenderadt till annan person,
som vore benägen att bygga ett vattenverk; och
hade Drätselkammaren grundat detta utlåtande
derpå, att laglig grund ej funnes för ett åläggande
i nyssnämnde syfte, samt emedan Herr Naesman
dessförutan förklarat sig hafva för afsigt att
nästa år anlägga ett vattenverk. -

Efter öfverläggning afgjordes vid votering med
16 röster mot 11 att detta ärende skulle bordläggas
på ett års tid. Minoriteten röstade för bifall
till Drätselkammarens förslag.

[ÄRENDEORD: Kategori 15, ärendeord saknas]
[MARG: N:o 27.]

{§ 5}
A. Andersson, L. Werner, Carl F. Söderlund, C. J.
Holm och C. J. Wasten, såsom Styrelse inom en förening
för nykterhetens befrämjande, hade erhållit om Stadsfull-
mäktiges medverkan dertill att all försäljning af spirituosa
här i Staden måtte förbjudas från klockan 6 lördagsefter-
middag till kl. 8 måndagsmorgnarna.

Framställningen remitterades för beredning till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Alkoholregler]
[MARG: N:o 29]

{§.6.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning

1:o Poliskammarens begäran om löners anslående till
2:ne ordinarie Poliskonstaplar, och om anskaffandet
af 2:ne rum till ett Polisvaktkontor, hvilket helst
borde ligga i trakten omkring Rinmans torg eller i Ny-
staden; och beslutades remissen till Drätselkammaren
med 17 röster mot 10, hvilka sednare voro för ärendets
remitterande till Berednings Utskottet.

2:o Magistratens anmälan, att efter gjord annonsering
endast 3 personer velat åtaga sig att blifva
nattpolistjenstemän, emedan den bestämda aflöningen
vore nog knapp och enär tjenstgöringstiden från klockan
11 på natten till klockan 5 på morgonen ansetts olämplig;
hvarjemte Magistraten för egen del haft den åsigt att
tjenstgörings-
tiden borde ändras och blifva från kl. 10 på aftonen
till kl. 4. på morgonen, såsom förut varit vanligt, och
att Polistjenstemännens antal borde ökas, så att 4 per-
soner hvarje natt komme att patrullera inom förra
Fristaden, såsom mycket vidsträcktare än gamla Staden. -

[ÄRENDEORD: Kategori 10, ärendeord saknas]
[MARG: N:o 31., N:o 32.]

{§.7.}
Sedan Herr Rådmannen och Ordföranden i Stadens
hamn Styrelse Johan Hedlund hos Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i Länet besvärat sig deröfver att Stads-
fullmäktige den 12 sistlidne Juni, utan föregående
beredning, till omedelbar behandling företagit ett
af Eskilstuna Öfre Kanal Bolag gjordt förslag
om föreskrift till Hamn Direktionen angående tillämp-
ningen af Stadens nya hamntaxa; - samt Stadsfull-
mäktiges förklaring deröfver infordrats; så före-
drogos nu dessa besvär jemte ett af Sekreteraren
uppsatt förslag till förklaring, hvilket sistnämnde godkändes.

[ÄRENDEORD: Hamnfinansiering]

{§.8.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning en
af Stads Waktmästaren P. E. V. Lundquist ingifven
framställning derom att honom måtte tilldelas
ett s. k. dyrhetstillskott i lönen å 50 rd, räknadt från
detta års början. -

[ÄRENDEORD: Kategori 1, ärendeord saknas]
[MARG: N:o 33.]

{§.9.}
Herr Ingeniören P. G. Luthman hade anmält att hans
ställning såsom enskild tjensteman och löntagare hindrade
honom att antaga den af Stadsfullmäktige honom
tilldelade befattning af Brandkårs-Chef eller Befäl-
hafvare, hvadan han, med tacksamhet för det bevisade
förtroendet, afsade sig nämnde uppdrag under anhållan
att någon annan mera lämplig person dertill måtte
utväljas. -

Framställningen kunde ej vinna afseende, då
Sökanden ej hos vederbörande myndighet i laga
tid begärt befrielse. -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: N:o 34.]

Samma dag uppläst och godkändt:

/C; G; Granberg/
/E, A, Lundblad./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 juli 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107263.

Personrelationer