Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1876

Anmärkning

{1876 den 23 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Theofron Munktell, Theofr. Boberg, A.
Norrman, S. Palmgren.

{§.1.}
De frånvarandes förfall godkändes, hvilket beslut,
hvad Herr Boberg angick, fattades vid votering med
14 röster mot 12, hvilka sistnämnda vore för Bobergs fällande
till böter.

[MARG. {173}.]

{§.2.}
På derom af Enkefru Mathilda Freéser och
Carolina Trosander gjorda framställningar, skulle
Stadsfullmäktige hos Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i Länet hemställa om tillstånd
för desse sökande att bedrifva värdshusrörelse
med utskänkning af spirituosa drycker under
instundande sommarmånader, Fru Freése
vid utstället Sommarro i Fors Socken och
Carolina Trosander vid utstället Djurgården i
Klosters Socken.

{§.3.}
Företogs åter till behandling den från förra
sammanträdet bordlagda frågan om anskaf-
fandet af nya motorer till Stadens äldre vatten-
verk för vinnande af vattenbesparing och om
uppförandet af ett nytt vattenverk vid Stång-
jernshammarefallet; hvarvid först afgjordes
att dessa två frågor skulle hvar för sig behandlas,
samt byggnadsfrågan först företagas.

Efter öfverläggning härom afgjordes; genom
votering med 23 röster mot 3, att en Komité
skulle nedsättas för beredande af denna fråga
i dess helhet och afgifvande af utlåtande och
utredning, såväl om beskaffenheten och kostnaden
för en vattenverksbyggnad, jemte finansberäk-
ningar, som om sättet för byggnadsmedels an-
skaffande, i händelse byggnad blefve beslutad;
hvarefter, utan votering, bestämdes att Bered-
nings Utskottet skulle afgifva förslag å Komi-
tee-ledamöter;- och ytterligare, genom votering
med 13 röster mot 13 samt ordförandens afgörande-
röst, beslutades att Drätselkammarens
förslag, om nuvarande Stångjernshammares
utarrendering på 1 år från nugällande kon-
trakts utgång den 1 instundande Oktober,
skulle bordläggas; varande minoriteten
för beslut om utarrendering.

I den här efter företagna frågan om nya
motorers anskaffande till de äldre vatten-
verken beslöts att densamma skulle till
beredning hänskjutas till här ofvan omnämnda
blifvande Komité; som äfven finge i upp-
drag att afgifva betänkande angående
ordnandet af de äldre vattenverken
äfven i andra hänseenden, der förändringar
af behofvet påkallades.

[MARG: {128}]

{§.4.}
Då tomten N:o 102 å Norr, hvilken enligt Kartan,
vore afsedd för offentlig byggnad, efter Byggnads-
nämndens nu anmäldta åsigt, är för detta
ändamål olämplig, såsom för smal och å
ömse sidor innesluten af enskildta gårdar;
så förklarade Stadsfullmäktige sig för
deras del icke hafva något att erinra
dervid, att tomten N:o 102 må till bebyg-
gande åt enskild person utlemnas, derom
Byggnads Nämnden afgifvit förslag.

[MARG: N:o 174]

{§.5.}
På Byggnads Nämndens hemställan beslöts
att Arrendatorn Aug. Cederblad skulle från
Stadskassan erhålla godtgörelse för de kost-
nader i expeditions lösen och för tomtmätning,
han fått vidkännas för af honom till
bebyggande erhållna tomten N:o 364 å Norr,
emot det att han återlemnar samma tomt,
hvilken icke kunnat till bebyggande nu
användas, i följd deraf att annan och
efter äldre plan bebyggd gård inträngde
på N:o 364.

{§.6.}
Upplästes vederbörande revisorers berättelse
öfver granskningar af härvarande Utskänk-
ningsbolags räkenskap och förvaltning
under försäljningsåret 1874-1875.

[MARG: 174]

{§.7.}
Justerades och underskrefvos underdåniga
ansökningar, om lägenheten Klosterströms
och härvarande Jernvägsstations för-
läggande under staden i Kommunalt och kame-
ralt samt judicielt och ecklesiastikt
hänseende.

Samma dag Justeradt

/Joh Svengren/
/EA, Naesman/
/Carl Andberg/

1876 den 8 Maj å rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga

/J, P, Nordlund/
/EA, Naesman/
/G; A; Åkerstein./

[MARG: 182]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107250.

Personrelationer