Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1882

Anmärkning

{1882 den 23 Maj}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr E. A. Lundblad
Herr P. A Hagström
Herr O. F. Larsson
Herr C. A Ström
Herr C. A Lundberg
Herr T. Engström
Herr E. A. Naesman
Herr E. G. Åbergh med godkända förfall,

Herr C. W. Dahlgren utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i frågan, huruvida
underdåniga besvär skola anföras öfver Landshöfdinge-
Embetets här i Länet och Biskopens i Strengnäs stift ut-
slag den 28 sistlidne April, hvarigenom Rektor vid
härvarande Allmänna läroverk förklarats berättigad
att tillsvidare, räknadt från den 11 Augusti 1881,
då han anhängiggjorde sin talan i målet, uppbära
ur Eskilstuna stads kassa en årlig hushyra till
belopp, som motsvarade hans kostnader i detta
hänseende, men likväl ej finge öfverstiga 750
kronor, yrkades:

1:o bifall till Utskottets utlåtande, hvari på angifna
skäl hemstäldes att underdåniga besvär må
anföras i afsigt att få rektors hyresersätt-
ning bestämd till 600 kronor om året;

2:o afslag derå, och att Stadsfullmäktige må låta
vid fallna utslaget bero;

3:o bifall till Utskottets utlåtande med tillägg af det
skälet att Stadsfullmäktige nyligen i upprättad
lönestat för borgmästaren beräknat hans hyres-
ersättning till 600 kronor om året.

Efter slutad öfverläggning anstäldes 2:ne voteringar.
I den första och med 18 röster mot 3 bestämdes
att yrkandet i 3:dje punkten skulle vara kontra-
proposition i hufvudvotering; och i denna sed-
nare blef samma yrkande bifallet med 15 röster
mot 6 röster, hvilka sednare afgåfvos för bifall
till Utskottets utlåtande utan tillägget.

Herr A. Falk anmälde reservation och begärde
få densamma skriftligen aflemna.

[MARG: inl. den 10 Juni 1882.]

Herr Andberg anmälde reservation för att undvika
sin underskrift å besvärshandlingen;

Herr v. Ordföranden anförde reservation.

-

Härefter beslöts att det med Utskottets ut-
låtande inkomna hyresanbud af Herr Oscar
Rydström icke skulle bifogas de underdåniga besvären.

Emot detta beslut anmälde Herr Falk reservation.

[MARG: 113.]

{§2}
Till Komiterade för byggande af nytt lärohus
åt Allmänna läroverket här i staden remit-
terades, för beredning, en nu af Herr Ordfö-
randen afgifven skriftlig motion, angående
uppförande af boställsgård åt Rektorn. -

[MARG: 114.]

{§.3.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en af Herr Ordföranden nu muntligen väckt
motion, att ett för Munktells Mekaniska Verkstads
arbetare afsedt badhus måtte, såsom en bilagd
ritning angåfve, få uppföras på plats, hvilken
till en del utskjöte i strömmen utanför tomt-
området till gården N:o 300.

{§.4.}
Herr A. F. Dahlström gjorde det tillägg till
Herr Ordförandens här ofvan i §.2 angifna
motion att Komiterade för läroverks byggnaden må få uppdrag att, vid
afgifvande af förslag och kostnadsberäknin-
gar, äfven upprätta ett sådant alternativ,
att Rektors bostad inrymmes i Lärohuset;
och detta tillägg remitterades äfven till Komi-
terade för beredning. -

{§5.}
Herr A. Falk föreslog att de uppsatta underdåniga
besvären i frågan om Rektors hyresersättning måtte
framläggas till Stadsfullmäktiges granskning å nytt
extra sammanträde; men detta afslogs; och häremot
anmälde Herr Falk sin reservation.

{§.6.}
Stadsfullmäktige beslutade att förenämnda under-
dåniga besvär skulle af Sekreteraren i enlighet
med protokollsbeslut uppsättas och under-
tecknas af Ordföranden å Stadsfullmäktiges
vägnar, med kontrasignation af Sekreteraren.

{§.7.}
Herr Albin Hellstedt fick till protokollet anteck-
nadt att han väckt förslag om utseende af
2:ne ledamöter till uppsättning af meranämnda
underdåniga besvär, och att Stadsfullmäktige
afslagit detta yrkande; i anledning hvaraf Herr
Hellstedt nu anmälde reservation. -

{§.8.}
Herr C. W. Dahlgren pliktar 2 Kronor för uteblif-
vandet denne dag utan anmäldt förfall.

Justeradt Samma dag

/Theofr Munktell jr/
/Ade Falk./
/Carl Andberg/

1882 den 12 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

/Carl J. [Almberg]/
/Aug; Stålberg/

[MARG: 117.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107249.

Personrelationer