Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 april 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i
Eskilstuna den 25 April
1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr W. A. Öhman, hvars anmäldta förfall
godkändes.

{§.1.}
Komiterade i Sjukvårds frågan aflemnade
protocoll öfver de sammanträden, som inför
Kronofogden i orten den 29 Mars och 19 April
hållits med dessa Komiterade jemte Ombud
från Öster- och Wester Rekarne Häraders
hemmansinnehafvare, och hvarvid dessa sist-
nämnde blifvit hörda, huruvida Häradsboerne
kunde vara hugade, att om ett gemensamt
Distrikt Lazarett med Eskilstuna Stad sig förena,
heldre än att fortfarande hafva eget Sjukhus;
och sedan Stadsfullmäktige deraf inhemtat,
att Sockne Ombuden enhälligt förklarat sig
icke genom något beslut vid detta tillfälle sig
förbinda sig att uphäfva och frånträda den
allmänna sjukvård de nu ega, föreslogo
Komiterade, vid detta förhållande, att Eskils-
tuna Stad måtte besluta sig för inrättandet
af ett Lazarett med tillhörande Kurhusafdelning,
oberoende af Öster och Wester Rekarne Härader,
samt derför begära anslag af Landstinget;
inlemnande Komiterade nu en i detta af-
seende uprättad ritning å Lazarettsbyggnad,
med kostnadsförslag.

Detta bifölls, hvaref-
ter Brukspatronen Johan Thermaenius och
Glasmästaren P. G. Hulin från Thorshälla
anmälte sig såsom befullmäktigade Ombud för
Thorshälla Stadsfullmäktige, och anhöllo få
inhemta om och på hvilka grunder Thorshälla
Stad kunde vinna delaktighet uti en Lazaretts-
byggnad i Eskilstuna.

Härom hörda, förklarade Stadsfull-
mäktige sig medgifva förening med Thorshälla
Stad om Sjukhuset, på det vilkor, att Thors-
hälla till en tiondedel deltager i såväl
byggnadskostnaden, som husens framtida underhåll,
och egendomens onera jemte kostnaden för
första upsättningen af inventarier, hvaremot
inventariernes framtida underhåll, komplettering
och tillökning skulle bekostas i förhållande
till antalet af de sjukdagar, som under det
år, för hvilket kostnaderne komme att
utgå, voro vid inrättningen antecknade ser-
skildt för Eskilstuna och serskildt för Thors-
hälla.

Sedan Herrar Thermaenius och Hulin förmält
sig vilja om dessa vilkor höra Stadsfull-
mäktige uti Thorshälla och derefter lemna
svar derom, beslöts att Stadsfullmäktige
skulle insända ritningarne och förslagen till
Länets Sjukvårds Komité med ansökning om
bidrag af Landstingsmedel till Sjukhusinrätt-
ningen, som enligt förslagen skulle kosta:

1:o Lazarettsbyggningen - Rd [riksdaler] 31,132,85.
2:o Två Ekonomibyggnader - 6,000:-
3:o Pumpverk och Cisterner - 910:75.
4:o Inventarier - 4,617:36.
Summa Rmt [riksmynt] Rd 42,660:96

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad, Sjukvårdskostnad,
Sjukvårdsutrustning]

{§.2.}
Beslöts att till Byggmästaren Jean Asplund skulle
från StadsKassan utbetalas 50 Rd Rmt för
ritningar till det ifrågasatta Sjukhuset;
dock som Häradsboerna ansågos skyldiga
att deltaga i denna kostnad, skulle af
Asplund upsättas serskild räkning på Hä-
radernes bidrag, hvarefter detsamma skulle
af Häraderne utfordras för att ingå i
StadsKassan.

I sammanhang härmed attesterades till
liquid från StadsKassan 2 Rd Rmt för
en skjuts till Thorshälla för afhemtandet
af Kronofogdens protocoll i Sjukhusfrågan.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdskostnad]

{§.3.}
Beslöts att genom Polisbetjeningen skulle i Sta-
den insamlas Stamboksmedel till följande
Kyrkobyggnader, neml.
{Backa} och {Frillerås} af Göteborgs Stift,
{Qvänums} och {Tämta} af Skara Stift,
{Torpa} af Wexiö Stift samt
{Tossjö} af Lunds Stift.

[ÄRENDEORD: Kyrkofinansiering]

[MARG: N:o 194.]

{§. 4.}
En av Herr C. J. Westerberg ingifven
skrift angående bristande renhållning å
Fristadstorget, remitterades till Drätselkam-
maren, för vidtagande af de åtgärder som
finnas erforderlige för den öfverklagade
olägenhetens afhjelpande.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

Uppläst och justeradt.

/Knut Tersmeden/
/Ad. Fr. Dahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107243.

Personrelationer