Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1863

Anmärkning

Protocoll,fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 23:dje Februarii 1863.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Föredrogs Herr C.O. Öbergs förslag om hitrequire-
randet af en Agronom för att afgifva yttrande om
grunddikning i Fristaden, jemte Sundhetsnämndens
och drätselkammarens deröfver infordrade utlåtanden.

Efter tillkännagifvande af Herr Öberg att Stadens
innevånare redan år 1861 beslutat hitrequirerandet
af en Agronom för nyssnämnde ändamål, och att
Herr Öberg hade protocoll derpå hemma hos sig,
beslöts att ärendet skulle hvila till ett annat
sammanträde, då Herr Öberg skulle ifrågavarande
protocoll upte.

[ÄRENDEORD:Markförvaltning, Samhällsplaneringspersonal]
[MARG N:o 9]

{§.2.}
Herr C.G. Berglund hade hos Stadsfullmäktige begärt
afkortning på 1862 års arrende af lotten N:o 6 å
Stadens nya byggnadsjord för tomten N:o 357 som för-
lidet år skall blifvit till bebyggande intagen.

Enär Arrende Contractet, å lotten innehåller, att ar-
rende afgiften komme att uphöra för den jord, som
frånträdes till byggnadsplats, från slutet af det
år, för hvilket ersättning för skörden bekommits;
och Herr Berglund, till följe deraf icke är berättigad
till arrendeafkortning för förra året, då Herr Berglund bordt
erhålla ersättning för skörden, så vida han ej sjelf skördat:
funno stads-
fullmäktige sig till Herr Berglunds begäran icke
kunna lemna bifall.

Hvad Herr Berglund skrift föröfrigt innehölle i arren-
defrågan, funno Stadsfullmäktige icke till någon åtgärd
föranbed för det närvarande.

[ÄRENDEORD:Jordbruksmark, Markförvaltning]
[MARG N:o 16]

{§.3.}
På framställning derom, huruvida icke, då afkortning
af arrende för nya byggnadsjorden, till följe af
bebyggande bör förekomma, Stadsfullmäktige för
hvarje gång om sådan afkortning böra förordna
till efterrättelse för Upbördsmannen, beslutade
Stadsfullmäktige att nuvarande Upbördsmannen
Stadskassören Jernbergh skulle ega att, utan
hemställan till Stadsfullmäktige, i enlighet med
ArrendeContracten, dessa afkortningar låta arrendatorerna
tillgodokomma.

[ÄRENDEORD:Markförvaltning]

{§.4.}
Enligt från FattigvårdsStyrelsen ankommet Protocoll,
hade Styrelsen ansett att 8:de fattigvårdsdistriktet,
som omfattar hela Fristaden på högra sidan om
Storgatan, räknadt från Fristadstorget, borde delas
i 2:ne, och dessa åtskiljas af Drottninggatan,
hvilket nu af Stadsfullmäktige godkändes;
dock skulle frågan om väljande af ledamot i Sty-
relsen för det nya distriktet anstå till December
månad, hvaremellertid begge distrikten, såsom hit-
tills, skulle förvaltas tillsammans såsom ett enda.

Af FattigvårdsStyrelsen i öfvrigt begärda val
af nya ledamöter i Styrelsen, istället för sådana,
hvilka nu voro berättigade att afgå, skulle jemväl
upskjutas till December månad.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler,
Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG N:o 17]

{§.5.}
Föredrogs en från A.P. Andersson i Heljesta och
A.F. Widlund i Måsta inkommen skriftlig fram-
ställning om bidrag från Stadens sida för vägsan-
läggande mellan Stadens Norra del och Wallby bro.

Remitterades, för utredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEFRÅGA:Vägfråga]
[MARG N:o 18]

{§.6.}
Tvenne fotogénlampor voro nu till Rådhussalens
uplysnig anbringade och tända på prof, enligt beslutet vid
förra sammanträdet.

Efter förehafd diskussion om sättet för
Rådhussalens uplysning, stannade Stadsfullmäktige
i det, beslut att fotogénlampor dertill ej skulle
användas, utan egde Drätselkammaren att för
ändamålet anskaffa en ljuskrona med minst
10 pipor, hvarmed uplysning skulle taga sin början
instundande höst.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsbyggnad]
[MARG N:o 11]

{§.7.}
Från Drätselkammaren hade ankommit anmälan
derom:

att enligt utgifts- och inkomst förslaget för året,
erfordrades uptagande af ett lån å - Rd [Riksdaler] 14000.

att kostnaden under året för anläggning af
nya strandgatan samt Djurgårdens omhägnande
icke torde understiga - Rd [Riksdaler] 4000:

att i Stadskassan nu ej finnas några inneliggande
medel och att ej heller några intrader äro att
påräkna före den 1 instundande April, men att utgifter
ouphörligen förestå; till följe hvaraf Drätselkam-
maren ville erinra Stadsfulmäktige att vara be-
tänkte på anskaffande af nyss mämnde erforderlige
lånemedel; anhållande drätselkammaren att deraf
ett belopp af 3000 Rd [Riksdaler] måtte så snart som möjligt
ställas till Drätselkammarens disposition.

Herr P. Wahlströms anbud att tillhandahålla
Staden 3000 Rd [Riksdaler] Rmt såsom lån på två månader,
antogs; och förbundo sig Stadsfullmäktige dertill att detta
lån återbetalas om 2 månader; egande Drätsel-
kammaren att medlen direkte hos Herr Wahlström
upbära.

I öfrigt utsågos Ordföranden jemte Herrar Billjer
och Öberg att å Stadens Vägnart söka anskaffa
erforderlige lånemedel.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsfinansiering]
[MARG N:o 19]

{§.8.}
På framställning af Ordföranden beslöts att från
Drätselkammaren skulle infordras förslag om sättet
för vinnande af det ändamålet, att Stadens skuld, som
nu står på många händer, må förvandlas till en
Amorteringsskuld på en hand.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsfinansiering]

{§.9.}
I enlighet med Drätselkammarens förslag, skule
hägnaden kring Djurgården få göras af 3 tums
x 2 tums läkten.

[ÄRENDEORD:Markförvaltning]
[MARG N:o 20]

{§.10.}
Stadsfullmäktige delgåfvos till Magistraten
ankommen uträkning å nästlidet års Båtsmans-
vacancceafgift för Eskilstuna Stad.

[ÄRENDEORD:Militärpersonal]

{§.11.}
Anmälte Herr J. Hedlund till Stadsfullmäktiges
behandling en af honom förut å allmänt sam-
manträde med Stadens innevånare framställd, men
ej afgjord, proposition att gränderna i Fristaden
måtte på Stadens bekostnad iståndsättas och trotoirer
der anläggas.

Remitterades til Drätselkammaren för
utredning.

[ÄRENDEORD:Vägfråga]
[MARG N:o 21]

{§.12.}
Inlemnade Herr L.P. Malm skriftlig fram-
ställning derom att Stadsfullmäktige borde söka utverka
Staden plats af Herr Rådman Schotte för att
öppna utgång åt den gata, som slutar vid Rådman
Schottes trädgård.

Remitterades till Drätselkammaren
för utredning.

[ÄRENDEORD:Vägfråga]
[MARG N:o 22]

{§.13.}
Inlemnade Herr C.O Öberg proposition om:

1:o att ny ByggnadsOrdning för Staden måtte utarbetas;

2:o att en plankarta öfver hela Staden måtte derjemte
upgöras;

3:o att logarne på Oxbacken måtte borttagas.

Remitterades till Drätselkammaren för
utredning.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 23]

{§.14.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg proposition om ut-
verkande af vite för uplag af gödsel på Slotts-
eller Oxbacken.

Remitterades till Sundhetsnämnden för utredning.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 24]

{§.15.}
Inlemnade Herr C.O. Öberg framställning derom
att gatan vid gasverket och Enkefru Asplunds
gård vid Ängsgatan, måtte iordningställas ned
till ån.

Remitterades till Drätselkammaren för utredning.

[ÄRENDEORD:Vägfråga]
[MARG N:o 25]

Samma dag justerat.

/C.J. Westerberg/
/Adh: Dahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107244.

Personrelationer