Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 oktober 1891

Anmärkning

{1891, den 22 Okt.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige.

Dessutom bevistades sammanträdet af Herr Lands-
höfdingen öfver Södermanlands län m. m. O. Printz-
sköld samt verkställande direktören i Norra Söder-
manlands jernväg, v. Häradshöfdingen m. m. Carl Alex-
andersson.

{§ 1.}
Sedan Ordföranden helsat Herr Landshöfdingen
välkommen till dagens förhandlingar öppnades
sammanträdet och valdes till justeringsmän jemte
Ordf. Herrar Lundström och Liljeqvist.

{§ 2.}
Föredrogs det vid Beredningsutskottets samman-
träde den 15 innevarande Oktober hållna protokoll
rörande till Utskottets beredning öfverlemnade för-
slag dels från komiterade för norra Södermanlands
jernväg om ytterligare bidrag från staden till nämn-
da jernväg af 50000 kronor dels ock från Styrelsen
för samma jernvägsaktiebolag om ändring i ett af
de vilkor Eskilstuna stad uppstält för sin teckning
af aktier i jernvägsföretaget; och hade utskottet
hemstält {dels} att Stadsfullmäktige, med frångående
af sitt förut fattade beslut, måtte såsom vilkor
för stadens teckning af aktier i Norra Söderman-
lands jernvägsaktiebolag till belopp af minst 150000
kronor besluta att en station för såväl person- som
godstrafik måtte anläggas å Kungsladugårdens mark
midt för en tänkt förlängning af Kungsgatan och på
ett afstånd af högst 200 meter från Södra Ruddams-
gatan i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Majoren
Nermans utlåtande den 13 innevarande Oktober, {dels ock}
att Stadsfullmäktige måtte uppskjuta frågan om ökad
teckning för staden i jernvägsföretaget, intill dess det af
Utskottet nu förordade förslaget om vilkor för aktieteck-
ningen blifvit af Stadsfullmäktige behandladt och af
Styrelsen för jernvägsaktiebolaget godkändt; och inhem-
tades af ifrågavarande protokollsutdrag att mot Ut-
skottets utlåtande angående vilkoret för teckning af
aktier reserverat sig tre af dess ledamöter, hvilka yr-
kat att Stadsfullmäktige, i likhet med hvad jernvägs-
styrelsen föreslagit, borde såsom vilkor uppställa
fordran på en anhalts- och godsstation mellan lägen-
heten Stensborg och Djurgårdsvägen så nära staden
som möjligt, dock med tillägg dels att vid stationen i
fråga skulle anordnas biljettförsäljning, dels ock att
stationen skulle läggas och jernvägslinien framdragas
i enlighet med Majoren Nermans förslag, såvidt tek-
niska hinder deremot icke mötte.

Vid föredragning af ärendet beslöts till en början
att detsamma skulle så handläggas, att frågan om
vilkoret för teckningen först skulle behandlas och
derefter förslaget om ökad teckning af aktier i före-
taget.

På derom framstäld anhållan erhöll
Herr Landshöfding Printzsköld i egenskap af Ordfö-
rande i Styrelsen, ordet och lemnade en öfverblick
af jernvägsfrågans utveckling samt påvisade att
det af Utskottet framstälda förslag om vilkoret för teckning
innebure
en skärpning af det förslag Styrelsen afgifvit, då
ett nytt moment i vilkoret nu inkommit, nämligen
frågan om stationens beskaffenhet, hvarjemte han förklarade
att det visserligen icke vore omöjligt att Styrelsen kun-
de antaga det uppstälda vilkoret, men anmärkte att
för såvidt detta icke kunde ske, Styrelsen altid hade
den utvägen att söka öfvervinna de svårigheter som rest sig mot
uppfyllandet af det utaf Stadsfullmäktige först upp-
stälda vilkoret, då staden vore pligtig att vidhålla
den af densamma gjorda aktieteckningen; och anhöll
Herr Landshöfdingen härjemte, det Stadsfullmäktige
ville tillåta verkställande direktören i jernvägsaktie-
bolaget att i frågan yttra sig och lemna de upplys-
ningar som kunde vara af nöden.

Sedan Stadsfullmäktige bifallit denna sistnämnda hem-
ställan lemnades ordet till verkställan-
de direktören, v. Häradshöfding Alexandersson, hvil-
ken anförde, att utsigterna till företagets lyckliga
utgång nu vore betydligt bättre än vid den konsti-
tuerande bolagsstämman den 30 sistlidne Septem-
ber, ity att af de 540000 kronor, som vid detta tillfälle
ännu återstode otecknade, efter denna tid tecknats
225000 kronor, likväl under vissa vilkor,
äfvensom löften om ytterligare teckning af aktier
till belopp af öfver 100000 kronor afgifvits och egare
af invid den koncessionerade linien belägen mark
lofvat bygga en del stationshus och ekonomibygg-
nader till ett uppskattadt värde af omkring 75000
kronor, hvarför, om Eskilstuna Stad höjde sin aktie-
teckning till 200000 kronor, numera återstode allenast
omkring 110.000 kronor att teckna; att emellertid
det vore af högsta nöd, att så fort som möjligt verk-
ställa teckningen, såframt styrelsen skulle kunna
draga fördel af de låga priser å material, som
ännu rådde, men hvilka inom kort komme att stiga;
att utmärkta anbud å jernvägens byggnad ock
leverans af materiel förelåge, hvarför det vore all
anledning att tro, det jernvägen komme att blifva af
utmärktaste beskaffenhet; att det af Majoren Nerman
uppgjorda förslaget till jernvägens sträckning
öster om Eskilstuna emellertid medförde högst
betydligt ökade kostnader, hvilka, om detta förslag
skulle kunna genomföras, något som icke torde vara
omöjligt, nödvändiggjorde den önskade tecknin-
gen af aktier till belopp af ytterligare 50000 kronor; att
ännu ett förslag till lösning af frågan om vilkoret för
stadens teckning blifvit framstäldt, hvilket af Fullmäk-
tige jemväl borde tagas under bepröfvande, nämligen
att i enlighet med Majoren Nermans förslag en station
för gods och persontrafik anlades å söder samt en dylik å norr
hvilken station borde förläggas intill Munktells Mekani-
ska verkstad, hvarigenom skulle vinnas
den fördelen att jernvägen derifrån kunde få
tillfälle öfvervaka dels den vexel, som derstädes må-
ste anläggas, och dels svängbron öfver ån; att det
derjemte vore ifrågasatt att anlägga en lastkaj vester
om ån; samt att, om staden ville antaga detta förslag
och derjemte teckna ytterligare 50000 kronor i aktier
till betäckande af de stora omkostnader som vore
förbundna med anläggande af tvänne statio-
ner invid Eskilstuna, det vore all anledning antaga
att jernvägsanläggningen kunde komma till stånd
på de för Eskilstuna stad mest gynnsamma vil-
kor.

Vid den diskussion, som härefter uppstod rö-
rande frågan om jernvägens sträckning och statio-
nernas lägen och beskaffenhet förordades utskot-
tets förslag af Herr Åkerstein, hvilken särskildt
framhöll att genom den södra stationens förläggande
å den plats utskottet föreslagit den största delen af
staden finge verklig nytta af densamma samt att,
då hufvudmotivet för jernvägens anläggning varit
för staden att genom ökad tillförsel af lifsförnöden-
heter erhålla billigare pris derå, detta bäst vunnes
genom den nu föreslagna stationen, hvarifrån afstån-
den till salutorgen vore obetydliga, äfvensom att det
väl icke skulle möta synnerligen stora svårigheter att
bortflytta fängelset från dess nuvarande plats för att
kunna utdraga Kungsgatan fram till stationen, då
vederbörande redan uttalat sin önskan i samma rigt-
ning, enär fängelset vore för trångt och dess läge olämp-
ligt.

För bifall till reservationen talade Herrar Söder-
blom och Hallström, af hvilka den förre förkla-
rade sig icke kunna godkänna förslaget om en
hufvudstation å söder för såvidt de öfriga stadsde-
larnes berättigade kraf på en för dem lämplig
station eftersattes; att denna station lämpligast bor-
de förläggas å norr, der de etablissement, hvilka
lemnade den största frakten, vore belägna; att genom
hufvudstationens förläggande å söder medföljde betydliga
kostnader för Kungsgatans utdragning till statio-
nen, hvarförutan de till densamma nu ledande gatorna
vore altför trånga och otillräckliga; samt att det af
verkställande direktören framstälda förslaget om
en station å norr närmare Munktells mekaniska
verkstad icke vore utförbart
om det ändamål för densamma, som uppgifvits, skulle
fasthållas, utan att stationen lades på andra sidan
om samma etablissement, i hvilket fall stationen
skulle få ett för staden i öfrigt ogynnsamt läge.

Herr Arvid Nilsson, med hvilken, Herr E. A. Berg
förenade sig, anförde att stationen å söder enligt
Majoren Nermans förslag komme att ligga för långt
från staden och skulle medföra betydliga kostnader
för Kungsgatans utsträckning och trafikledernes
ordnande till Stationerna; att hufvudstationen borde ligga
å norr, der de största godsafsändarne hade sin verk-
samhet och der dessutom en för stationens anläg-
gande synnerligen vidsträckt och lämplig plats före-
funnes; att denna station emellertid borde läggas när-
mare de stora fabrikerna än som föreslagits; att jern-
vägen borde å söder kunna dragas betydligt närmare
staden helst det icke vore omöjligt att lägga en min-
dre station i en jernvägskurva; att de häraf uppkomna
större kostnaderna till fullo uppvägdes af de fördelar, som
härigenom vunnes; samt att han på grund häraf föreslo-
ge att hufvudstationen skulle förläggas å norr midt för
kyrkplanen invid Norra Gränsgatan och att å söder en
anhalts- och godsstation med biljettförsäljning skulle
förläggas i hufvudspåret så nära Södra Ruddamsgatan som
möjligt och helst invid denna gata.

Sedan diskussionens härefter förklarats afslutad
tillkännagaf Ordf., att han efter de upplysningar,
som under diskussionen lemnats dels af Styrelsens
Ordförande och dels af Verkställande direktören, derom
att det af Utskottet föreslagna vilkoret icke vore omöj-
ligt att uppfylla, komme att rösta för Utskottets för-
slag, som syntes vara förmånligast, ehuru han, i tanke
att detsamma vore outförbart, under frågans behand-
ling hos Utskottet deremot reserverat sig.

Sedan
votering begärts mellan de trenne framstälda
förslagen beslöts att till kontraproposition
mot utskottets förslag uppställa det af Herr Nilsson
framstälda; och afgåfvos vid anstäld om-
röstning 18 röster för Utskottets och lika många eller 18
röster för
Herr Nilssons förslag, hvarför och då Ordföranden
afgifvit sin röst för Utskottets förslag, Stadsfull-
mäktige beslöto, att bifalla Utskottets förslag och
sålunda såsom vilkor för stadens teckning
af aktier i Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag till belopp af minst 150000 kronor
uppställa fordran å en station för såväl person- som
godstrafik å Kungsladugårdens mark
midt för en tänkt förlängning af Kungsgatan och
på ett afstånd af högst 200 meter från Södra Ruddams-
gatan i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Majoren
Nermans utlåtande af den 13 innevarande Oktober.

Härefter beslöto Fullmäktige att, med anledning af
den utaf verkställande direktören betonade nödvändig-
digheten om ett snart beslut i fråga om ökad
teckning af aktier i jernvägsföretaget, nu företaga
denna fråga till slutligt afgörande.

Herr Landshöfdingen erhöll derefter ordet och fram-
höll, hurusom Styrelsen icke vore bunden af det nu
uppstälda vilkoret förr än den godkänt detsamma
och att detta då kostnaderna härigenom
väsendtligen blifvit ökade, möjliggjordes allenast ge-
nom ökad teckning, men att, äfven om detta vilkor
icke kunde antagas, det i alt fall för jernvägs-
frågans lyckliga lösning vore af vigt att staden,
som komme att erhålla stora fördelar särskildt genom den
nedsättning i pris å lifsförnödenheter, som af jern-
vägens anläggning blefve en följd, ökade sin teckning
af aktier till ett belopp av 200000 kronor.

Under den härom uppkomna diskussionen
framstäldes af Herrar Mossberg och Arv. Nilsson
med hvilka äfven Ordf. instämde förslag om bifall till
Styrelsens anhållan om
teckning af aktier till belopp af ytterligare 50000 kr.
likväl under förutsättning, dels att Styrelsen godkän-
de det af Stadsfullmäktige nu uppstälda vilkor
för stadens aktieteckning och att en station å norr
komma att anläggas i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med den uppgjorda planen, dels ock att detta
nya aktiebelopp lemnades i preferansaktier.

Vid härefter anstäld omröstning mellan det framstäl-
da förslaget och rent afslag å Styrelsens anhållan af-
gåfvos 27 röster för afslag och 9 röster för ökad teckning
i enlighet med Herrar Mossbergs och Nilssons förslag; och
beslöto Fullmäktige förty afslå jernvägsstyrelsens an-
hållan att staden måtte höja sin aktieteckning i Norra
Södermanlands jernvägsaktiebolag.

[MARG: {26.} trans]
Justeradt

/Theofr Munktell/
/P, Liljeqvist/
/C; A; Lundström/

År 1891 den 26 Oktober å Rådhuset offentligen
uppläst betyga

/Gust, Carlsson/
/[C. A.] Brandt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107242.

Personrelationer