Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 mars 1897

Anmärkning

{1897, den 22 Mars.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Aulin, som är vid Riksdagen, och
A. G. Pettersson,
Stenqvist,
E. Andersson alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos Herrar G. Johnson och G. Landström.

{§ 2.}
Föredrogs Beredningsutskottets i utdrag af dess
protokoll den 19 innevarande månad öfverlemnade, med
anledning af Stadsfullmäktiges remiss den 11 i den-
na månad afgifna utlåtande i fråga om Magistratens
förslag till vikarie å borgmästarebefattningen här-
städes från och med den 1 nästkommande April till
dess ordinarie Borgmästare blifvit utnämnd och be-
fattningen tillträdt; och hade Utskottet, som i samman-
hang med ärendet i öfrigt handlagt tvänne till Utskottets
Ordförande ankomna och af honom anmälda, af tjensteför-
teckningar åtföljda ansökningar af t. f. Borgmästaren i
Norrtelge, v. Häradshöfdingen, Friherre C. A. von Friesendorff
och vice Häradshöfdingen Erik Nordkvist i Stockholm om
erhållande af förord till ifrågavarande vikariatsförordnan-
de, förklarat sig anse, att med hänsyn till det sätt,
hvarpå den af Magistraten föreslagna
vikarien, lagfarne Rådmannen härstädes, v. Häradshöfdin-
gen Carl Löfmark skött ej mindre denna sin
tjenst och dermed sammanhängande befattningar såsom
Magistratssekreterare och Notarius Publicus här i sta-
den, än äfven den af honom vid olika tillfällen för-
valtade borgmästarebefattningen i Eskilstuna, samma
anledning att förklara Magistratens förslag icke tillfreds-
ställande, som förestafvat Stadsfullmäk-
tiges utlåtande den 19 nästlidne Februari rörande då
föreslaget vikariatsförordnande för Rådmannen Löf-
mark, fortfarande förelåge, och förty hemstält, det
Stadsfullmäktige, med vidhållande af sin sistnämnda
dag i detta hänseende uttalade uppfattning, måtte
förklara sig tillfredsstälda med att endera af de båda
nu ifrågavarande sökandene, Friherre von Friesendorff
eller Nordkvist, erhölle förordnande att uppehålla Borg-
mästarebefattningen härstädes under ofvan sagda tid.

Efter föredragning af Utskottets utlåtande anförde
Herr P. A. Pettersson att, då K. Res. den 17 Aug. 1762 ute-
slutande tillerkände Magistraten förslagsrätt, då behof
af vice Borgmästare förelåge, samt Magistraten afgifvit
förslag i ärendet, öfver hvilket Utskottet, på grund af Stads-
fullmäktiges remiss, haft att yttra sig, Utskottet måste
anses hafva olagligt förfarit, då det utom Magistra-
tens till dess behandling hänskjutna förslag upptagit
jemväl ansökningar om erhållande af nu ifrågavaran-
de förordnande, hvilka inkommit från personer utom Rätten
härstädes, helst dessa ansökningar icke ens inkommit till
Stadsfullmäktige och derifrån öfverlemnats till Utskottet utan
omedel-
bart till Utskottet ingifvits; och yrkade Herr Pettersson med
an-
ledning häraf, att Utskottets utlåtande i det skick, hvari det
nu förelåge, måtte lemnas utan afseende.

Ordföranden framhöll, att enligt hans uppfattning, han
varit oförhindrad att, då Stadsfullmäktiges yttrande blifvit
af KMB. infordradt och Stadsfullmäktige sålunda icke
borde anses vara bundna af Magistratens förslag, utan hafva
rätt att fritt yttra sig i ärendet, till Utskottet anmäla
de tvänne till honom ankomna ansökningarne såsom
stående i det närmaste sammanhang med ärendet i
öfrigt, hvarför och då hvarken han eller Utskottet härutinnan
syn-
tes hafva handlat olagligt, han fann sig föranlåten
att å Herr Petterssons ofvanberörda yrkande vägra
proposition, egande den härmed missnöjde att här-
öfver i laga ordning, anföra klagan hos KMB. i länet.

Härefter och sedan Stadsfullmäktige medgifvit att
nedanomförmälda handlingar
finge föredragas, uppläste Ordföranden en denna dag till
honom inlemnad, af behörigen styrkt tjensteförteckning
åtföljd anhållan från vice Häradshöfdingen Henning Ram-
stedt härstädes, deruti denne med tillkännagifvande att
derest Stadsfullmäktige icke godkände Magistratens för-
slag å borgmästarebefattningen härstädes för tiden efter
den 31 innevarande Mars, han ämnade hos K. Svea Hofrätt
anmäla sig såsom sökande till erhållande af förordnan-
de å borgmästareembetet här i staden, anhållit att,
då till hans kännedom kommit, att tvänne sökande
till samma förordnande ingifvit till Stadsfullmäktiges
ordförande sina tjensteförteckningar, den af honom in-
gifna tjensteförteckningen jemte förestående tillkän-
nagifvande måtte vid handläggningen af ärendet denna
dag inför Stadsfullmäktige föredragas.

Efter uppläsande af förestående handlingar beslö-
to Stadsfullmäktige att med v. Häradshöfding Ramstedts
ansökning icke taga någon befattning utan lägga densam-
ma till handlingarne.

Vid den härefter i ärendet uppkommande diskussionen
framstäldes yrkanden

{dels} af Herr P. A. Pettersson om bifall till Magistratens
förslag;

{dels} af vice Ordföranden D:r Mossberg om bifall till
Utskottets
hemställan, och

{dels} af Herr Åkerstein, som icke ville biträda Utskottets
moti-
vering såsom varande altför obillig, att Stadsfullmäktige
måtte förklara sig icke tillfredstälda med Magistratens för-
slag, men öfverlemna till K. Hofrätten att utse lämplig vi-
karie under tillkännagifvande, att Stadsfullmäktige här-
med ville åtnöjas.

Sedan Ordföranden på framstälda propositioner
öfver de gjorda yrkandena förklarat sig anse, att yrkan-
det om bifall till Utskottets förslag blifvit med öfver-
vägande ja besvaradt, begärdes votering, dervid efter
omröstning med 20 röster mot 12, som afgåfvos för
bifall till Magistratens förslag, såsom kontraproposition
uppsattes Herr Åkersteins yrkande, hvarefter i hufvud-
voteringen för sistnämnda förslag afgåfvos 21 röster, medan
11 röster afgåfvos för bifall till Utskottets förslag, i följd
hvaraf Stadsfullmäktige sålunda beslutade att, med
förklaring, det Stadsfullmäktige icke funne sig tillfreds-
stälda med Magistratens förslag till vikarie å Borg-
mästarebefattningen härstädes från och med den 1 näst-
kommande April, öfverlemna till Kongl. Maj:t och Rikets
Svea Hofrätt att utse lämplig vikarie, samt tillkänna-
gifvit sig vilja med den vikarie, K. Hofrätten komme
att förordna, åtnöjas.

[MARG: 198]

Justeradt den 23 Mars 1897,

/Arvid, Nilsson/
/Gust. Landström/
/P. Liljeqvist/
af ordföranden vid anmäldt förfall
för utsedde justeringsmannen G. John-
son tillkallad att vid justeringen af detta
protokoll närvara.

År 1897 den 29 Mars å Rådhuset offentligen uppläst betygas:

/Joh, Aug, Larsson/
/L. Aug, Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107241.

Personrelationer