Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1888

Anmärkning

{1888 den 22 Juni}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr E.G. Åbergh, som flyttat från staden
Herr H. Åkerstein med godkändt förfall
Herr C.A. Ström med godkändt förfall
Herr A. Falk, utan anmäldt förfall
Herr P. Liljequist med godkändt förfall

{§.1.}
Upplästes Utskottets afgifna utlåtande öfver den, jemlikt
Wattenlednings Komiténs protokoll den 8 Maj 1888, hos
Stadsfullmäktige anhängiggjorda frågan om utsträckning
af watten- och afloppsledningen i Gräns- och Storgatorna
på Norr, i hvilket afseende förekommit, att, efter gjorda
beräkningar kost-
nader och inkomster för staden skulle ställa sig sålunda:
för Gränsgatan, kostnad 19839 kronor 35 öre och inkomst
1047 kronor; för såväl Gränsgatan och Storgatan som för redan
beslutad anläggning till Munktellska fabriksområdet, kost-
nad 23073 kronor 74 öre, inkomst 1721 kronor;- Ock hade
Utskottet-
- i anseende till de sanitära fördelar som med ifrågasatta
utsträckning af vatten- och afloppsledningen blefvo förenade,
samt frågan gälde en stadsdel, som företrädesvis är
bebodd af mindre bemedlade,

Och tillgångar till företagets utförande syntes kunna
nu erhållas af de genom senast beslutade obligations-
försäljningen upplånade gatuhållsmedlen, de der ej till
hela beloppet torde upparbetas på mindre än två år
och vid behof, för ett åt vattenledningen lemnadt förskott,
kunde ersättas genom ny obligationsförsäljning, hvartill
så mycket heldre vederbörligt bifall kunde påräknas,
som vid uppläggningen af stadens obligationslån vattenled-
ningens utsträckning tagits i betraktande, -
-hemställt:
att Stadsfullmäktige måtte besluta att den omförmäldta
utsträckningen af vatten- och afloppsledningar å Norr finge
utan uppskof utföras.

Utlåtandet bifölls vid votering med 23 röster mot 2,
hvilka senare afgåfvos för att saken skulle för det närva-
rande förfalla.

Härefter bemyndigades Drätselkammaren att, om
så skulle blifva erforderligt, skulle företagets utförande
upptaga tillfälligt lån.

[MARG: 128.]

{§.2.}
Öfver Hamndirektionens förslag att med stöd af
Stadsfullmäktiges förklaring den 18 sistlidne Augusti,
desse måtte besluta att efterskänka de i nya hamntaxan
stadgade hamnafgifter för varor som lastas eller losas
{ofvan} stadens nedre hamn, hade Utskottet afgifvit
ett nu föredraget utlåtande, hvaruti framställningens
bifallande tillstyrkes, med det tillägg, att, med hänseende
till möjligen inträffade förändrade förhållanden, efter-
skänkandet endast måtte gälla tillsvidare.

Stadsfullmäktige biföllo utlåtandet.

I anledning af detta beslut hemstälde Herr vice
Ordföranden, angående de hamnafgifter som vid Nybrohamnen
redan uppburits efter nya hamntaxan, att varu egarne
må vara berättigade att från Hamndirektionen åter-
lyfta dessa erlada afgifter, - hvilket bifölls.-

[MARG: 129.]

{§.3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande och emedan Stadsfull-
mäktige förut beslutat att stadens tomter N:o 78 och 79 skola
hållas planterade och inhängnade i och för skyddande af
minnesmärken - hvarmed ej öfverrensstämde att tomterna
på något sätt bebyggas - afslogs Fabrikören J.F. Ekströms
ansökning att få på dessa tomter uppbygga en repslagare-
bana och ett boningshus åt arbetarne.

[MARG: 131.]

{§.4.}
Jemlikt Utskottets utlåtande beviljades afkortning
å 7 Kronor 2 öre af de numera aflidne Handlanden
F.L. Fagerström för år 1887 debiterade Kommu-
nalutskylder till belopp 14 Kronor 5 öre.

[MARG: 132.]

{§.5.}
Jemlikt Utskottets utlåtande afslogs Mjölkförsäljer-
skan Josefina Pettersson ansökning om befrielse från
de henne för år 1887 påförda Kommunalutskylder,
för hvilken befrielse gällande skäl ej blifvit anförda.

[MARG: 133.]

{§.6.}
Jemlikt Utskottets utlåtande bifölls Carl Fredrikssons
ansökning om befrielse från de honom för år 1887
påförda Kommunalutskylder härstädes till belopp
22 Kronor 81 öre, enär det visats att Fredriksson
varit mantalsskrifven, icke i Eskilstuna utan i
Strengnäs, samt beskattningsorten för Fredriksson
såsom löntagare sammanfölle med mantalsskrifningsorten.

[MARG: 136.]

{§.7.}
Herr Ade Falk pliktar 2 Kronor för hans förfallo-
lösa uteblifvande från dagens sammanträde.

{§.8.}
Herrar Aug. Stålberg och F. Grönberg valdes att
jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/
/{Fredrik Grönberg}/
/Aug; Stålberg/

År 1888 den 25 Juni offentligen uppläst å Rådhuset: betyga

/Aug: Winbom/
/[oläsligt] Rothelius/

[MARG:138.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107240.

Personrelationer