Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sam-
manträde med Stadsfullmältige
i Eskilstuna den 22 Juni 1871.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar A.F. Dahlström, B.L. Hessle, Th. Munktell,
E.A., Naesman, med godkända förfall och
Herr Theofr. Boberg med anmäldt förfall, hvilket dock
ej godkändes, samt Herrar A. Lindblad och J.C. Helje-
strand utan anmälda förfall; - varande det dock
upplyst att Herr Lindblad ej af kallelsen erhållit
del.

{§.1.}
Theofron Boberg, hvars anmäldta förfall för
uteblifvande från dagens sammanträde ej godkändes,
samt Herr J.C. Heljestrand, som utan anmäldt
förfall uteblifvit, skulle hvardera plikta
till kommunens kassa 2 rd [Riksdaler].

Herr E.A. Thunell, hvilken var förfallolöst
borta från sammanträdet den 23 sistl. Maj enligt
hans eget medgifvande, skulle jemväl plikta
2 rd, - hvilka böter nu erlades.

Angående Herr A. Lindblads uteblifvande
denne dag, uppskjöts bedömandet deraf till
ett sammanträde då Herr Lindblad kommer
tillstädes och får sig förklara.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Föredrogs Revisorernas berättelse öfver gransknin-
gen af Stadens Kommunala räkenskaper för år
1870, jemte deröfver lemnade förklaringar; och
skulle Stadsfullmäktige låta bero vid dessa
förklaringar, hvari anmäldtes att anmärkningarne
föranledt till rättelse.

Stadsfullmäktige lemnade hvarefter de sär-
skilda förvaltningarne, Drätselkammaren, Fattig-
vårdsstyrelsen, Hamn Direktionen och Sundhets Nämn-
den, ansvarsfrihet för 1870 års räkenskap
och befattningar i öfrigt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]
[MARG N:o 251]

{§.2½.}
Sedan Drätselkammaren, enligt anmälan, genom
korrespondans med Herr Ingeniören A. Kemppf fått
besked, att han i och för utförandet af Stadens dränering
lyckats vidtaga sådana åtgärder, att han hoppades kunna
inträffa i Eskilstuna redan i denna månad, vid tiden
omkring midsommar, för att genast då påbörja dik-
ningen, dervid han skulle ställa en fullt van och kunnig
Ingeniör under hans egen frånvaro till utförande af
dräneringen efter en aflemnad karta; samt Drätsel-
kammaren jemväl föranstaltat om tegelrörs anskaff-
ning till den ifrågavarande tiden; så hade Drätsel-
kammaren framställt förfrågan derom, huruvida
från Stadsfullmäktiges sida kunde vara något att
invända emot grunddikningens företagande efter
Herr Ingeniören Kempffs förslag.

Efter tagen del af dräneringskartan förklarade
Stadsfullmäktige sig ej hafva något att erinra
mot grunddikningens företagande efter samma plan
och under Herr Kempffs ledning; dock att någon
kostnad derför ej må utgå ur Stadskassan, utan
arbetet utföras för Utskänknings Bolagets anslag.

[ÄRENDEORD: Kat.4 ärendeord saknas]
[MARG {N:o 198}]

{§.3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
i Nyköpings Län utslag den 28 sistl. April, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagdt, att årligen under
5 år, räknade från och med 1869, till Fors Sockens
fattigvård erlägga en särskild afgift af 5 rd rmt [Riksdaler Riksmynt]
för hvarje matlag inhyseshjon och backstugusittare,
som visas under sagde tid hafva varit å Stadens
andel af utmarken Westermarken bosatt, samt
qatt godtgöra kostnaderne i målet med 27 rd 75 öre
Rmt.

Stadsfullmäktige besluade att öfver detta
utslag anföra besvär, i enlighet med nu uppläst
förslag till besvärsskrift.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

{§.4.}
Sedan Kongl. Svea Hofrätt i utslag den 9
sistl. Februari ogillat Smedsarbetaren Anders
Gustaf Svenssons besvär, ang. afhysningen af hans
stugubyggnad på Westermarken samt ålagt
honom att ersätta lösen för utslaget med 4 rd;
så beslöts att detta Utslag skulle till Kronofogden
i orten för verkställighet öfverlemna.

[ÄRENDEORD: Kat.15 ärendeord saknas]

{§.5.}
Brovakten Per Carlssons ansökning om löne-
tillökning af 50 rd rmt, remitterades för beredning
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Kat.4 ärendeord saknas]
[MARG N:o 252]

{§.6.}
Herr Ordföranden P. Wahlström, valdes att såsom
ombud för Eskilstuna Stad bevista ordinarie
bolagstämman den 5 instundande Juli, kl. 10 f.m.,
med intessenterne uti Rekarne Häraders
Lazarett, jemte samma häraders samt Eskilsruna och
Thorshälla städers Kurhus.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]
[MARG N:o 25[3]]

{§.7.}
Sedan det tillkännagifvits att Herrar Rådmannen
C G. Söderholm och Kamreraren A. Billjer, såsom
ombud vid bolagsstämman i Stockholm med
delegarne i Städernas Allmänna Brandstods Bolag,
förklarat sig nöjda med och hvardera af
det den 23 sistlidne Maj beslutade anslaget å
100 rd utqviterat 25 rd; men att öfvrige
ombud Stadskassören C. Jernbergh och Fabrikören
J.P. Nordlund fordrat ersättning för deras
kostnad med 50 rd hvardera; så föredrogos
nu dessa sistnämndes deröfver afgifna räkning.

[ÄRENDEORD: Kat.3 ärendeord saknas]
[MARG N:o {250}]

S.d. uppläst och justeradt, betyga

/C A Ström/
/Carl F. Sjöberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107239.

Personrelationer