Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1885

Anmärkning

{1885 den 22 Juni}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr Ordförande Theofr. Munktell,
Herr A.F. Dahlström
Herr Emil Andersson
Herr Theodor Engström
Herr Theofron Boberg godkändt förfall
Herr O.F. Larsson

{§.1.}
Uti besvär öfver Landstingsmannavalet den 11 i denne
månad yrkade Herr Theofr. Boberg att samma val
måtte förklaras för olagligt och förordnande
meddelas af Konungens Befallningshafvande om
nytt val af 2 landstingsmän och 2 landstingsmans-
suppleanter för Eskilstuna stad, hvilket yrkande
grundade derpå att tillökning i landstingsmännen
och suppleanternas antal icke bordt ske förr än
med folkmängdens stigning i staden utöfver 10000 per-
soner och att genom synbart förbiseende vid
valet kommit att tillämpas de för utseende af
valmän i 5 §. af Kungl. Förordningen om landsting
gällande föreskrifter; och hade öfver dessa
besvär Stadsfullmäktiges förklaring infordrats.

Efter handlingarnes läsning förklarade
Stadsfullmäktige sig medgifva att det i besvären
omförmäldta förbiseendet egt rum, hvadan
Stadsfullmäktige sjelfe funno angeläget att
öfverklagade valet upphäfves, så att nytt val
finge ske.


{§.2.}
Herr Axel Karlsson väckte motion att Hamn-
Kassan befrias från skyldighet att lemna
ränta å dess skuld till stadskassan intill dess
Nybrohamnen blifvit ordnad, stenkaj anbrin-
gad och utfyllning verkställd.

Remitterades för beredning till Utskottet.


{§.3.}
Attesterades till betalning följande räkningar:
af Herr N.P. Hamberg för vattenundersökning å 40 kr.
" Ingeniör C.A. Åkerstein för uppmätning och
kartläggning af mark å Nytorps gärdet, er-
forderlig till vattenledningsanläggningen, Kr.30.


{§.4.}
De från sammanträdet frånvarande ledamö-
ternas förfall pröfvas vid nästa sammanträde,
med undantag af Herr Bobergs, som i dag pröfvats.


{§.5.}
Herrar Axel Karlsson och C.A. Ström utsågos
att jemte Herr vice Ordföranden nu genast ju-
stera dagens protokoll

Samma dag uppläst och justeradt.

/Joh. Svengren/
/Axel Karlsson/
/C.A; Ström/

År 1885 den 13 Juli å rådhuset offentligen uppläst, betyga

/C,W, Swedin/
/Aug. Eriksson/

[MARG: 68.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107237.

Personrelationer