Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 22.
Juni 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Boberg, Öberg, Karlsson, Callander med
godkända förfall samt herrar Thunell och Heljestrand
utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Herr Fil. Doktor Th. Munktell beviljades permisson
från dagens sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Sedan Konungens Befalningshafvande i länet, som,
till underdånig åtlydnad af Nådig Befallning i Kongl.
Bref den 25 sistlidne Maj, ansett sig böra lemna de länets
innevånare, som intressera sig för en ändamålsenlig utveckling
af Kommunikationsmedlen medelst ytterligare jernvägsbygg-
nader inom länet, lämpligt tillfälle att i ämnet öfverlägga
och besluta, för sådant ändamål utsatt sammanträde
att ega rum uti Skolsalen i Malmköping thorsdagen
den 8 instundande juli, kl. 10 förmiddagen; så utsågo
Stadsfullmäktige nu Handlanden Jacob Wedberg
och Stadskassören Carl Jernbergh att i egenskap
af deputerade från Eskilstuna Stad bevista
nämnda sammanträde i Malmköping.

[ÄRENDEORD: Järnvägsförtroendevalda]

{§.3.}
Stadskassören C. Jernbergh valdes att såsom ombud
för Eskilstuna Stad bevista ordinarie Bolagstämman
med Rekarene Häraders Lazaretts- jemte samma Häraders
och Eskilstuna och Thorshälla Städers Kurhusintres-
senter å tingshuset i Eskilstuna Onsdagen den 7 instun-
dande Juli, kl. 10 f.m.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]
[MARG {N:o 160}]

{§.4.}
Till Fattigvårds Styrelsen remitterades för beredning
en framställning af Fors Sockens Kommunal-
Nämnd, hvarigenom påyrkades att Eskilstuna
Stad måtte med en särskild fattigskatt af fem
riksdaler för hvarje matlag
å Stadens Westermark årligen bidraga till
Fors Sockens fattigvård.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]
[MARG {N:o 161}]

{§.5.}
Från Fors Sockens Kommunal Nämnd hade in-
kommit underrättelse att byggnader å Stadens
Westermark nu uppföras af en enka Lind-
borg och Skifferläggaren Johannes Carlsson;
och beslöts i anledning häraf att hos Kongl.
Maj:ts Beffalningshafvande i Länet skulle
sökas åläggande för dessa personer att
byggnaderne borttaga, vid äfventyr, att de-
samma borttagas på deras bekostnad.

I sammanhang härmed beslöts att Stads-
bggmästaren skulle vaka deröfver att inga
nya byggnader få företagas på Wester-
marken samt angifva sådana, då de
uppstå; derom Drätselkammaren skulle under-
rättas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG {N:o 162}]

{§.6.}
Till Ledamöter i Berednings Utskottet för årets föl-
jande sex månader utsågos.

Herr J. Wedberg
Herr C.E. Stenman
Herr B.L. Hessle
Herr J.P. Nordlund
Herr L. Hedlund
Herr E.A. Lundblad
Herr C.J. Andberg;

och valde desse sig emellan Herr J. Wedberg till
Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.7.}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning Magistratens framställning, det måtte
Stadsfullmäktige, såsom årlig lön åt en under-
exekutor härstädes, anslå 500 rd rmt [Riksdaler Riksmynt], sedan
Kongl. Maj:ts geno Nådigt Bref den 23 sistlidne
April, fastställt Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes i denna sak den 8 föregående Januari
meddeldte beslut, enligt hvilket det ålåg
Stadsfullmäktige att åt en Under exesekutor
anvisa arfvode.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG {N:o113}]

{§.8.}
Herrar E.A. Thunell och J.C. Heljestrand
fälldes att hvardera böta 2 Rd för ute-
blifvande från dagens sammanträden, utan
anmäldta godkända förfall.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

S.d. uppläst och justeradt

/C.A. Ström/
/J,P, Nordlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 juni 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107238.

Personrelationer