Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 januari 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 januari 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 22
Februari 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. Wedberg, E. A. Thunell samt C. G. Granberg
med godkända förfall, och Herr Theofr. Boberg utan
anmäldt förfall.

{§. 1.}
Stadsfullmäktige godkände uträkningen på 1871 års
Båtsmansvakansafgift för Staden till belopp av 287 rd
[riksdaler] 10 öre.

[ÄRENDEORD: Militärfinansiering]

{§. 2.}
Komiterade för granskning af Stadens nuvarande
Brandordning af år 1828 hade i aflemnadt be-
tänkande tillkännagifvit, att Brandordningen befunnits
i vissa delar olämplig, i andra delar ofullständig
och på sina ställen mycket föråldrad, hvadan Komi-
terade utarbetat förslag till ny Brandordning
och förslag till Reglemente för den brandkår, som
borde inom Staden finnas.

Efter föredragning af dessa förslag, godkände
Stadsfullmäktige för sin del desamma, med
det tillägg till 51 § i Brandordningen, att denna,
förutom de af Komiterade uppräknade lägen-
heter utom Staden, skulle sökas blifva gällande
jemväl för lägenheterne å Drakensköldska vreten i
Fors' Socken, Klosterström i Klosters Socken och för öfrigt
alla lägenheter inom Klosters och Fors Socknar, hvilka
finnas eller blifva bebyggda inom ett afstånd af 300
fot från Stadens gräns; men ett under diskussionen
framställdt förslag att Brandordningen jemväl
borde gälla för fabrikslägenheten Stålfors afslogs
genom votering med 14 röster mot 12.

Brandordningen skulle öfverlemnas till
Magistraten för erhållande af dess yttrande,
samt för dess öfverlemnande derefter till
Kongl. Majt:s Befallningshafvandes pröfning
och fastställelse. - Reglementet för BrandKåren ansågs
ej behöfva dylik fastställelse.

[ÄRENDEORD: Brandregler]

[MARG: 254]

{§. 3.}
Stamboksmedel skulle med 9 rd från Stads-
kassan utbetalas till af pastorsembetet
uppgifna 6 särskilda kyrkobyggnader.

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad]

{§. 4.}
Herr Theofron Boberg, hvilken ej anmäldt förfall
för sitt uteblifvande, pliktar 2 rd till Stads-
kassan

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag justeradt:

/Ad Fr Dahlström/
/C, E, Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 januari 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107236.

Personrelationer