Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 april 1895

Anmärkning

{1895, den 22 April}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med und. af

Herr Aulin, som är vid Riksdagen,

Herrar Berg,
Hellstedt,
Stenqvist,
Åkerstein, och
Öberg, alla med anmälda och god-
kända förfall samt

Frieman,
Liljeqvist,
H. Lundberg och
P. A. Petterrson, utan anmälda
förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Aspelin och Stenman

{§ 2.}
Sedan Stadsfullmäktige under den 14 September 1893
utsett Kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren
P. A. Lindahl att i egenskap af stadens ombud utföra
stadens talan och bevaka dess intressen i den
rättegång, som inför Stockholms Rådstufvu Rätt an-
hängiggjorts rörande storleken af det utlopp Mä-
laren borde erhålla till Saltsjön med anledning
af de förändringar Helgeandsholmens stränder kom-
me att undergå till följd af det beslutade upp-
förandet derå af byggnader för Riksdag och Riks-
bank, beslöto Stadsfullmäktige sedan upplyst
blifvit att nämnda rättegång blifvit genom dom
den 30 nästl. Mars af Rådstufvu Rätten afgjord,
men att talan mot denna dom blifvit genom vad förvarad,
att lemna Kaptenen P. A. Lindahl enahanda uppdrag
att vid målets eventuella handläggning inför Svea
Hofrätt och Högsta Domstolen stadens talan såsom
dess ombud föra och dess intressen iakttaga och
bevaka, godkännande Stadsfullmäktige hvad detta
deras ombud kunde lagligen göra och låta.

[MARG: 80]

{§ 3.}
På framställning af Drätselkammarens Ord-
förande godkände Stadsfull-
mäktige Drätselkammarens befogenhet att utan
afseende å förut fattadt beslut om tillhanda-
hållande åt Telegrafverket af kostnadsfri
lokal här i Staden, träffa aftal med Telegraf-
verket om förhyrande af lokal i nya stadshu-
set för samma embetsverk.

[MARG: 81]

{§ 4.}
På förekommen anledning beslöts att tills
nästa sammanträde uppskjuta pröfningen
af de förfall för utevaro, som nu icke anmälts
men hvilka måhända vore vid kallelsen till
sammanträdet anmälda.

Justeradt s. dag

/Arvid, Nilsson/
/O; Aspelin/
/Aug. Stenman/

År 1895 den 25 April å Rådhuset offentligen uppläst
betyar

/Gustaf Carlsson/
/John, Åslund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107233.

Personrelationer