Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21februari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21februari 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 21.
Februari 1867.

Nervarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar L. Bergström, Th. Munktell, C. E. Stenman,
S. Palmgren och A. Åkerhjelm, hvilkas anmäldta
förfall godkändes.

{§.1.}
I anledning af en af Postkontoret härstädes till
Kongl. General Post Styrelser gjord framställning om
förändring i afgångstiden för Eskilstuna-Sparre-
holms diligensen så, att nämnde diligens, som nu
afgår från Eskilstuna tisdagar, thorsdagar och lör-
dagar kl. 7. f m., måtte till undvikande af ett
längre uppehåll i Sparreholm för de resande som
vilja derifrån begagna sig af jernvägen, affärdas
från Eskilstuna några timmar senare eller kl.
9 á 9 1/2 f m., öfver hvilken framställning Stads-
fullmäktiges yttrande blifvit infordradt, be-
slutades det utlåtande, att Stadsfullmäktige funno
det önskvärdt, att denna diligens affärdades häri-
från kl. 1/2 9 f.m, derigenom resande kunde
uppnå Sparreholm nog tidigt för att kunna,
der sådant ifrågakommer, vinna vidare befordran
med dagens ej blott uppgående snälltåg utan
äfven nedgående blandade tåg å westra stambanan,
samt tillbaka till afsändande af bref samma
dag på morgnarne bereddes med diligensen;
och skulle i sammanhang dermed Stadsfull-
mäktige hos Kongl. General Poststyrelsen göra
framställning om erhållande af daglig diligens-
förbindelse från Sparreholm till Eskilstuna,
hvaremot diligensen mellan Södertelje och
Arboga kunde indragas.

[ÄRENDEORD: Postfråga, Järnvägsfråga]
[MARG: {N:o 4}]

{§.2.}
Beviljades afskrifning i Stadens räkenskaper
af Stadsutskylder enligt afkortningslängd,
nemligen för år 1864 - Rd [riksdaler] 62,43.
för år 1863 - 8,
70,43.

samt Hälsovårdsafgifter för år 1864 - 13,33.
för år 1863 - 87.
14,20.
tillsammans Rmt Rd [riksdaler riksmynt]
84,63.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG: N:o 5]

{§.3.}
Föredrogs åter Drätselkammarens förslag om
antagandet af benämningar å Stadsdelarne
med mera, jemte Berednings Utskottets derom
afgifna utlåtande; och blef samma utlå-
tande gilladt, i anledning hvaraf beslöts:

{att} Staden skulle indelas i trenne särskilda
hufvuddelar, nemligen den Norra, Södra
och Westra, hvaraf "Norr" består af
nya stadsdelen samt de gårdar i f. d. Gamla
Staden som ligga norr om wattendraget under
Skinnarebron; "Söder" af återstående delen
af f. d. Gamla Staden; samt "Wester" af
f.d. Nystaden och Fristaden;

{att} Nya torget å "Norr" skall kallas "Nytorget";

{att} s.k. Fristadstorget eller torget å "Wester"
skall kallas "Rinmanstorg" af det der uppförda
monumentet och hvarigenom Rinmans namn
bättre och varaktigare förevigas.

{att} torget å "Söder" skall bibehållas vid
den i sednare tiden brukade benämningen
"Rådhustorget";

{att} Nya bron skall af namnet på det torg
dit den leder kallas "Nybron";

{att} gamla bron till Rådhustorget skall kallas
"Rådhusbron".

{att} förr benämnda Skolgatan å "Wester" skall,
efter benämningen på bron dit den
leder, kallas "Nybrogatan";

{att} gatan å Söder från Tunafors till
Ruddamsrännilen skall kallas "Köpmangatan";

{att} fortsättningen af samma gata på Norr
skall kallas "Strandgatan";

{att} gatan från Rådhusbron genom "Wester"
skall bibehållas vid sitt gamla namn
"Kungsgatan";

{att} Smedje- och Nygatorna å Wester ej
mera skola afdelas i norra och södra,
utan gatorna i sin hela sträckning hafva
namn af "Smedjegatan" och "Nygatan";

{att} Rademachers- och Ängsgatorna benäm-
mas med ett gemensamt namn "Rademachersgatan";

{att} Norra Drottninggatan och Norra Bruks-
gatan skola kallas "Drottninggatan på Norr"
och "Bruksgatan på Norr";

{att} då Factorigatan en gång kommer att fort-
sättas öfver Snickareängen, densamma skall
kallas "Hamngatan";

{att} den gränd, som förut kallades Brandvaktsgrän-
den och sedan Nygränden, skall kallas "Gymna-
stikgatan", då den förr eller sednare nog
kommer att sträckas förbi Gymnastikhuset;

{att} den nya gatan f. d. gamla staden eller nu
"Söder" skall i hela sin sträckning kallas
"Ruddamsgatan";

{att} gränden förbi Gästgifvaregården skall
kallas "Djurgårdsgatan";

{att} gränden förbi Stadskällaren skall kallas
"Bergsgränden" af den berghäll, som till en del
utgör dess botten; och

{att} Magistraten skulle anmodas om dessa beslut utfärda
Kungörelse i Staden, samt, för vinnande af
ordning och reda, förständiga gårdsegarne
att å husen anbringa plåt med gårdsnumren,
samt på alla hörnhus och vinklar der
gata skära hvarandra anbringa anslag
med gatunamnen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.4.}
Inlemnade Herr C. A. Ström en framställning
från öfre Kanal Bolaget derom, att en gaslykta
måtte anskaffas vid den lastbrygga der
ångbåten "Carl Gustaf" brukar lägga till
vid öfre hamnen; och att utprickningen
af segelleden instundande vår må verkställas
af Staden, enär Staden uppbär hamnpenningarne.

Remitterades till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 6]

Jüsteras.

/C J Westerberg/
/Joh. Walén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21februari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107232.

Personrelationer