Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 december 1885

Anmärkning

{1885 den 22 December kl. 4. e.m.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr C.W. Dahlgren, hvars anmäldta förfall godkändes

{§.1.}
Justerades protokollet för sammanträdet den
10 i denna månad.

{§.2.}
Godkändes Utskottets förslag att den taxa,
efter hvilken en blifvande Stadsingeniör egde
för tjensteåtgärd i Magistratsärende undfå
ersättning af enskilda sökande, skulle lyda:
"{För af Magistraten påkallad tjensteåtgärd
i ärende; der sökande är skyldig gälda alla
kostnader:}

Om tiden dertill ej öfverskrider en half dag Kr 3:-
för åtgärd som fordrar mera än en
half dag, eller hel dag - Kr 6:-

och i förhållande dertill för förrättning,
hvilkens afslutning ej medhinnes på hel dag,
så att för öfverskjutande half dag betalas
3 Kronor och längre tid räknas såsom hel
dag."

Och blef, jemväl i enlighet med Utskottets
utlåtande, ByggnadsNämndens förslag
till Stadsingeniörstaxa för förrättningar åt en
skilde med hänsyn till Byggnads stadgan och
Byggnads ordningen till Nämnden återritte-
radt med hänseende till Utskottets anmärkningar
mot samma taxeförslag.

[MARG: 82]

{§.3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslöts
Stadsfullmäktige att låta bero vid Länstyrelsens
resulotion den 30 November 1885 i fråga om
utskänkningstiderna här i staden, samt att
Utskänkningsbolagets Styrelse härom skall
underrättas.

[MARG: 106.]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets förnyade
utlåtande i frågan om ett ur till nya all-
männa läroverkshuset och om uret på gamla
lärohuset, beslutades i enlighet med Utskottets
hemnställan:

1:o att på stadens bekostnad anskaffas ett
slagur till Almmänna läroverket, och Drätsel-
kammaren erhåller uppdrag att härutinnan
inkomma med förslag och prisuppgift;
samt
2:o att Stadsfullmäktige skola gifva läroverkets
Kollegium tillkänna att byggnadsuret å gamla
läroverkshuset, såsom tillhörande samma hus,
ansågs inbegripet i den egendom staden fått
genom Kongl. Brefvet den 10 Juni 1881 tillstånd
att försälja till kostnadsbidrag för nya af
staden numera uppförda lärohuset, hvadan
Stadsfullmäktige, som beslutat anskaffning på
stadens bekostnad af ett ur till nya lärohuset,
hemstälde att läroverkets kollegium - till åstad-
kommande af ömsesidig klarhet i förhållandet -
ville utverka afskrifning bland läroverkets in-
ventarier af det gamla läroverksuret såsom
åtföljande det till staden afträdda gamla
läroverkshuset.

[MARG: 100]

{§.5.}
På andragna skäl befriades Veterinären
A. Lindnér från uppdraget att vara 2:dre
Bergningschef i Brandstyrkan, hvarefter
till denna befattning i stället valdes:
Fabriksidkaren Levin Hedlund.

[MARG: 107.]

{§.6.}
Som till Revisor å den kommunala räkensa-
pen valde Handlanden O.F. Wahlberg aflidit,
valdes i hans ställe till Revisor Handlanden
O. Rydström, och till
andre Revisorssuppleant utsågs Bokhandlanden
Johan Wallin, sedan Herr Rydström såsom suppleant afgått.

{§.7.}
Med skrifvelse den 15 i denna månad hade
Magistraten öfverlämnat sex inom kungjord
tid inkomna skriftliga ansökningar till här
i staden ledigvarande lagfarne rådmans- och
magistratssekreteraretjensten, med dertill hörande
tjenste förteckningar och bilagor, och hvilka an-
sökningar afgifvits af:

1.) Vice Häradshöfdingen Emil Asker i Stockholm.
2.) Auditören vid Kongl. Kalmar Regemente vice Hä-
radshöfding Knut Johan Malm i Oskarshamn.
3.) Vice Häradshöfdingen Gustaf Rickard Axel
Öhnell.
4.) Auditören vid Kongl. Westmanlands Regemente,
t.f. Konsistorii Notarien vice Häradshöfdingen Carl
Gustaf Arrhenius i Westerås.
5.) t.f. lagfarne rådmannen och magistratsse-
kreteraren härstädes vice Häradshöfdingen
Carl Löfmark, och
6.) Stadsfogden härstädes vice Häradshöfdin-
gen William Oskar Hennings.

Jemlikt Stadsfullmäktiges beslut den 10
i denna månad var utlåtande i ämnet af-
gifvet af Utskottet, hvilket utlåtande upp-
lästes; och härefter skreds till val för
återbesättande af ifrågavarande tjenstebe-
fattning, då medelst slutna sedlar till lag-
faren rådman och Magistratssekreterare
här i staden valdes vice Häradshöfdingen
Carl Löfmark med 17 röster.

Af öfriga röster tillföllo 5 Auditören C.G.
Arrhenius och 7 Stadsfogden W. Hennings.

[MARG: 108.]

{§.8.}
Den nyinrättade stadsingeniörstjensten här-
städes var sökt af:
1.) Ingeniören Gerahard Annerstedt i Skeninge.
2.) Ingeniören Erik Petter Janzén i Långsele.
3.) Landtmäteriaskultanten Nils Theodor Schönström i
Ljungby Köping.
4.) Ingeniören Carl Fredrik Bernhard Virgin vid Skogstorp.
5.) Stadsingeniören Erik Axel Hjalmar Sundell från
Svartbacken och Moholm.
6.) Ingeniören August Wilhelm Karlsson i Bordeaux.
7.) Ingeniören Carl Kuno Malmström från Kristianstad.
8.) Kommissionslandtmätaren Anders Peter Liedberg här
i staden
9.) Ingeniören Johan Conrad Schmidt från Stockholm.
10.) Ingeniören Samuel Otto Wejdling från Stockholm.
11.) Ingeniören Alfred Rudolf Lundgren från Stockholm.
12.) Vice Kommissionslandtmätaren och Stadsingeniören
Gustaf Wilhelm Götherström i Trelleborg.
13.) Ingeniören Carl Helmer Fraenell från Sala
14.) Ingeniören Claës Oskar Emil Rydbeck från
Sundsvall, jemväl Stadsingeniör och Arbetschef
derstädes.

Enligt den för Stadsingeniören antagna in-
struktionen hade Byggnads Nämnden och Drät-
selkammaren blifvit i detta ärende hörda,
och deras hvar för sig afgifna utlåtanden
blefvo lästa, och hvaraf inhemtades:

1:o att ByggnadsNämnden på förslag uppsatt:
{i första rummet:} Ingeniören Rydbeck,
{i andra rummet:} Ingeniören Janzén,
{i tredje rummet:} Ingeniören Virgin; och
2:o att Drätselkammaren på förslag uppsatt:
{i första rummet och med förord:} Ingeniör Virgin,
{i Andra rummet:} Ingeniören Rydbeck och
{i trdje rummet:} Ingeniören Janzén.

Härefter företogs val med slutna sedlar
till besättande af ifrågavarande tjenst, hvarvid
till Stadsingeniör här i staden valdes Ingeniören
Carl Fredrik Bernhard Virgin med 18 röster.

Öfriga 11 röster tillföllo Ingeniören Rydbeck
i Sundsvall.

Två röstsedlar på Ingeniören C.R. Wirgin
godkändes såsom afgifna på Ingeniören C.F.B.
Virgin, hvilket godkännande skedde genom votering,
ena gången med 15 röster mot 14, och andra gången
med 16 röster mot 12.

Efter den första af dessa omröstningar anmälte Herr
Ade Falk sin reservation mot godkännandet, under
anförande, att antingen hade Stadsfullmäktige rättig-
het att välja utom de sökande, och i sådant fall
skulle röst på C.R. Wirgin uppföras såsom till-
kommen en sålunda benämnd person, men icke
sökanden C.F.B. Virgin, eller ock hade Stadsfullmäk-
tige icke denna rätt, då röstsedlen bordt kasseras
såsom afgifven på person utom de sökandes krets.

I denna reservation instämde Herr Ordföranden
jemte Herrar T. Engström, A. Hellstdt, H. Åkerstein.

Sedan valet förättats yrkade Herr H. Åker-
stein att alla röstsedlar, hvilka upptagit endera
blott "Virgin" eller ock " Ingeniör Virgin", och hvilka äfven
tillagts sökanden Ingeniör Virgin, måtte kasseras
och frånräknas dennes röstsumma, eftersom de
icke tydligen omförmält att denne menats; men
detta yrkande ogillades vid votering med 14 röster
mot 9; och häremot anmälte Herr Åkerstein
sin reservation.

[MARG: 109]

{§.9.}
Herr Ordföranden Doktor Theofr. Munktell jr inlem-
nade en motion att Stadsfullmäktige, med fästadt
afseende vid den billiga och för entreprenören för-
lustbringande entreprenadsumman för nya läro-
verksbyggnaden måtte bevilja Ingeniören P. Lar-
son en gratifikation af 3000 Kronor; och
sedan Herr E.A. Lundblad jemväl väckt motion
att det å Ingeniören P. Larssons entreprenadsumma
innehållna och ännu innestående beloppet 339 kro-
nor måtte få af Ingeniören Larson lyftas,
ehuru de arbeten som motsvarade summan
ännu icke voro fullgjorda eller ens kunde
ännu verkställas, men hvarutinnan staden
likväl hade rättighet att fortfarande hålla
sig till entreprenören samt dennes borgesmän;
blefvo dessa begge motioner remitterade
för beredning till Utskottet, hvilket genast sam-
manträdde under det Stadsfullmäktiges sam-
manträde för en stund upplöstes.

Då detta åter vidtog förklarade Utskot-
tet sig hafva skäl tillstyrka begge motioner-
nas bevilljande, helst samhället i alla fall
hade vinst på Ingeniören Larsons arbete genom
det låga pris hvarför han utfört det samma,
samt andra orsaker tillkomma, hvilka uti
doktor Munktells motion omförmäldtes.

Stadsfullmäktige biföllo Doktor Munktells
motion med 15 röster mot 6, hvilka senare
afgåfvos för afslag.

Derefter bifölls Herr Lundblads motion
utan votering.

Emot beslutet att bifalla Doktor Munktells
motion anförde Herr A. Nilsson reservation,
på den grund att ej ådagalagt vore att Inge-
niören Larson utfört något öfverarbete, hvar-
för han ej redan blifvit godtgjordt.

I denna reservation instämde Herrar H. Lager-
bäck, A. Hellstdt, A. Karlsson, G.E. Svahnbäck
och O.F. Larsson.

Herr A.F. Dahlström tillkännagaf till proto-
kollet att han ej deltagit i voteringen om
Doktor Munktells motion.

[MARG: 110.]

{§.10.}
Herr Ade Falk anmälde reservation deremot att
vid lagfarne rådmans och magistratssekreterare-
valet antagits flere valsedlar såsom tillkommande
sökanden vice Häradshöfdingen Carl Löfmark,
ehuru de indels ej upptagit förnamn och ibland
förnamn men utan titel, så att, under anta-
gande att röster kunnat afgifvas på personer,
hvilka ej sökt, säkerhet ej vore för handen att
alla dessa röster afsett sökanden Löfmark.

I denna reservation instämde Herrar Theodor
Engström, H. Åkerstein och A.F. Dahlström.

{§.11.}
Herr Joh. Engström anmälte reservation deremot
att Stadsfullmäktiges beslut att ej öfverklaga
Länstyrelsens resolution om Utskänkningstiden
icke grundats å andra skäl än dem Utskot-
tet i denna fråga anfört, och som af honom
ogillades.

{§.12.}
Herrar A.W. Koraen och O. Svengren utsågos
att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll å rådhuset en timma efter det
nu afslutade sammanträdet, eller i dag kl. 7. e.m.

{§.13.}
Wid Protokollsjusteringen inlemnades af Herr
Ade Falk, såsom tillägg till hans i §.10 här ofvan
intagna reservation, ett skriftligt anförande,
så lydande:

"Mot lagligheten af det af Stadsfullmäktige
verkstälda valet af Magistratssekreterare
och lagfaren rådman får undertecknad, så-
som ytterligare stöd för sin vid sammanträdet
redan afgifna reservation, härmed anföra,
att samma vals utgång oriktigt uppfattats
och angifvits, enär 10 af de afgifna röstsed-
larne endast innehålla "Carl Löfmark" eller
"C. Löfmark" och 2 endast "Häradshöfding Löf-
mark", hvilket ostridigt innebär tvetydighet
så mycket hellre som intet hinder lärer före-
funnits för Stadsfullmäktige att afgifva röster
äfven på sådane per-
soner, som ej sökt; anhållande jag att till proto-
kollet få detta anfördt, äfven som att jag under
förhanden varande förhållanden anser Stadsfog-
den W. Hennings såsom rätteligen vald till
ifrågavarande tjenst, då han erhållit 7 lagliga
röster mot de 5 lagliga, som tillfallit v. Härads-
höfding C. Löfmark, sedan de öfriga på honom
oriktigt förda 12 rösterna hans röstetal från-
dragits.

/Ade Falk/"

Justeradt

/TheofrMunktell jr/
/A;W; Koraen/
/O, Svengren/

År 1885 den 28 December å Rådhuset offentligen uppläst,
betyga:

/I,W, Kajerdt/
/C,W, Swedin/

[MARG: {111.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107234.

Personrelationer