Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 21.
September 1865.

Närvarande af de äldre 25 ledamöterne alla,
med undantag af Herrar A. Billjer, S. Palm-
gren, Jac. Wedberg, P. Wahlström, hvilkas
anmäldta förfall godkändes.

{§. 1.}
Föredrogs en af Stadens Gasverk på
Stadsfullmäktige utverkad stämning för
utbekommande af 513 Rd [riksdaler] 40 öre Rmt [riksmynt]
för gasrörsänkningar i gatorna, dels i
Nygatan från Kriebsens gränd till korset
vid Drottninggatan, dels ock i Drottninggatan
från Ängsgatan ned till ån; samt för istånd-
sättning af stenläggning.

Stadsfullmäktige utsågo till Ombud
i rättegången Stadskassören C. Jernbergh,
hvilken erhöll föreskrift att söka få målet
hänskjutit till afgörande af Gode Män en-
ligt gaslysnings kontraktets 33 §, egande Ombu-
det att i öfrigt saken på bästa sätt utföra
och bevaka.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Gasanläggning]

{§. 2.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg motion att
Staden måtte lemna ett Amorteringslån
till vissa gårdsegare vid Skolhusgränden
för stensättning af gatan närmast nya bron.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering]

[MARG: {218}]

Justeradt

/L; F; Österwall/
/Joh, Hedlund/
/Levin Hedlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107231.

Personrelationer