Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Sam-
manträde hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 21 September
1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige utom Herr P. Wahlström,
som begärde och erhöll permission, Herrar S. Palmgren, A. Billjer och
W: Zetherström,
hvilka äro bortreste, samt Herr K. J. Tersmeden, hvilkens anmäldta förfall
godkändes.

{§.1.}
Godkändes, med några få förändringar, af Drätsel-
kammaren uprättade Projectcontracter i och för blif-
vande utarrendering af Stadens gästgifveri, jemte
den af Berednings utskottet författade auktionskun-
görelse; hvarefter beslöts, att denna kungörelse skulle
intagas i Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda
för den 2, 9, 16, 20, 23 och 27 October, uti Eskilstuna
Allehanda en gång i veckan under tiden till auktionen,
samt en gång bland Läns Kungörelserne.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

{§.2.}
Sedan Byggmästaren Jean Asplund nedsatt beloppet
af en på 2:ne Gymnastikhusritningar samt en upmät-
ning å Nya Skolhustomten aflemnad räkning till 60 Rd Rmt [riksdaler riksmynt],
bifölls detta belopp till utbetalning från Stads-
kassan.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Utbildningsbyggnad]

{§.3.}
Från Drätselkammaren hade ankommit ett memo-
rial rörande ersättning af Herr W. Zetherström
för den nedbrunna Räckhammaren N:o 48.

Remitterades till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 75.]

{§.4.}
Sedan Stadsfiskalen C. V. Janzon anmält till
Drätselkammaren, att vissa trädgårdsmästare blifvit
tilldeldta bestämda platser på Stadens Salutorg och
derföre voro villige att erlägga någon viss
afgift; så och efter det ärendet af Drätsel-
kammaren hos Stads fullmäktige gjorts anhän-
gigt, och nu blifvit föredraget, stannade
Stadsfullmäktige i det beslut, att de icke
funno någon giltig grund för påförandet
af afgifter för landtmannaprodukters för-
säljning å Stadens Torg.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 76.]

{§.5.}
I öfverensstämmelse med Drätselkammarens
yttrande öfver Herr C. J. Westerbergs ansökning
att få inköpa Stadens Stångjernshammare,
blef denna ansökning afslagen; och funno
Stadsfullmäktige, för det närvarande, icke någon
åtgärd böra vidtagas, med anledning af Drät-
selkammarens hemställan, att en Kommittée
måtte nedsättas, för att undersöka i hvad afseende
förändring af detta Wattenverk må vara
önskvärd, då nuvarande Arrendecontractet derå
tilländalöper.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 73.]

{§.6.}
Från Gasverket hade inkommit anhållan om
ersättning af Staden för gasrörsänkning å Nygatan
mellan Drottninggatan och Kriebsens gränd med
214 Rd 53 öre Rmt.

Remitterades till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 77.]

{§.7.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Circulär den
10 sistlidne Julii, angående likställighet emellan
Kommunens alla medlemmar i afseende på
Kommunala skyldigheter och rättigheter, hvarom
Stadsfullmäktiges yttrande infordrats.

Remitterades till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 78.]

{§.8.}
På förslag af Herr L. P. Malm, skulle till
Drätselkammaren afgå skrifvelse med anmodan
att Repslagaregatan, der den, genom inköp från
Schotteska trädgården, blifvit förlängd, måtte
försättas i farbart skick.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.9.}
Beslöts att till Magistraten skulle ytterligare
en skrifvelse afgå med anhållan om skyndsamt
utlåtande öfver Stadsfullmäktiges framställning
om fastställelse å de utaf Herr Axel Karlson
uprättade afvägnings Kartorna för gatusänkningar
i Nystaden och Fristaden.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Vägfråga]

[MARG: N:o 50.]

Justeradt

/L; F; Österwall/
/C; G; Granberg/


År 1863 den 21 September är förestående Pro-
tokoll å Rådstufvusalen offentligen upläst,
betyga

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/
/F, H, Kindmark./

[MARG: N:o 79.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 september 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107230.

Personrelationer