Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1885

Anmärkning

{1885 den 21 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr K. Söderblom, som är på riksdagen
Herr T. Engström, utan anmäldt förfall.
Herr A. Nilsson, hvars anmäldta hinder icke godkändes.
Herr C. F. Lundström, med godkändt förfall.

{§. 1.}
Herr A. Nilsson fäldes att för uteblifvandet
från dagens sammanträde plikta 2 Kronor.

{§. 2.}
Med skrifvelse af den 12 i denne månad
hade Magistraten öfverlemnat utdrag af dess
protokoll den 2 Mars och 6 Maj detta år,
innefattande framsträllning om bränvinsförsälj-
ningen här i staden under nästinstundande
försäljningsperiod, så lydande:

"Magistraten, som anser att försäljningen
såsom förut lämpligen må, med de inskränknin-
gar med afseende på tiden för dess bedrifvande
å sön- och helgedagar, som blifvit genom Konungens Be-
fallningshafvandes år 1882, 1883 och 1884 meddelade
resolutioner bestämde, bedrifvas från fyra ut-
skänkningsställen här i staden, deraf två å
stadsdelen Söder, ett å stadsdelen Wester och ett å
stadsdelen Norr, jemte fem källare, deraf tre å stads-
delen Söder och två å stadsdelen Wester äfvensom å två
minuthandelsställen, deraf ett å Söder och ett å Wester,
förordar till antagande det af nuvarande utskänk-
ningsbolaget gjorda anbud att under ytterligare
ett år, räknadt från och med den förste näst-
kommande Oktober, mot en årlig afgift
af Tjugufem tusen kronor här i staden ut-
öfver all minuthandel med och utskänkning af
bränvin och andra brända eller destille-
rade spirituösa drycker, som staden
kan öfverlåta."

Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva nå-
got att erinra mot Magistratens förslag om för-
säljningsställenas antal och läge samt om antagande
af det anbud, som blifvit gjordt af Utskänknings-
bolaget, hvars tjenlighet till rörelsens bedrifvande
vore ådagalagd; hvarjemte Stadsfullmäktige, med
stöd af 28 §. i gällande förordning om bränvins-
försäljning, för sin del beslutade att under
sön- och helgedagar ingen utskänkning af
spirituösa drycker får ega rum å krogarne
samt å utskänkningslokalerna i Källrarnes
nedre våningar, med undantag af Central-
hotellets Schweitzerilägenhet; - hvilket beslut
underställes Konungens Befallningshafvandes
godkännande.

[MARG: 46.]

{§. 3.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o En af Polismästaren i staden med Magistratens
tillstyrkande inkommen framställning om kol-
lektiv olycksfallsförsäkring i bolaget Fylgia
af vid härvarande Poliskår anstälde Öfver-
konstaplar, samtlige konstaplar och 2 extra kon-
staplar.
[MARG: 47.]

2:o En framställning af Skolrådet att Allmänna
Läroverkets gamla lokal finge upplåtas till
lärosalar för stadens folkskolor i höst och
till dess nya folkskolehuset blefve färdigt.
[MARG: 48.]

{§. 4.}
I enlighet med Utskottets utlåtande afslogs
Källarmästaren C. R. Alexanderssons ansökning
om 500 kronors årlig nedsättning från den 1 in-
stundande Oktober i hyran för f. d. Gästgifvare-
gården.

[MARG: 37.]

{§. 5.}
I enlighet med Utskottets i ämnet af-
gifna utlåtande, godkände Stadsfullmäktige de
af utsedde byggnadskomiterade anskaffade
ritningar till det nya 2 våningars stenhus å fat-
tigvårdstomten, som blifvit beslutadt, med
följande förändringar:

1:o att yttermurarne i nedra våningen göras
1 3/4 fot tjocka för att, med tillämpning af Bygg-
nadsordningens stadgande i §. 16 mom. 2, bereda
möjlighet för husets påbyggande till tre vånin-
gars höjd, om sådant i framtiden skulle behöfvas;

2:o att, med ändring af det äfven åt gaflarne
sluttande taket, raka gafvelrösten uppföras till
vinden, hvarigenom den senare kunde
lättare begagnas, och äfven vindsrum å gaflarne
med mindre kostnad anordnas, om man så
framdeles önskade.

[MARG: 38.]

{§. 6.}
På Stadsfullmäktiges den 12 sistlidne Mars åt Drät-
selkammaren gifna uppdrag att inkomma med
förslag om sätt för anskaffande af byggnadsmedlen
35000 kronor till ett nytt fattigvårdshus, hade
Drätselkammaren, enligt nu föredraget protokoll
af 29 April, hemställt om bemyndigande att få
anskaffa dessa medel genom upplåning på
kort tid, högst 2 år, före hvilken tids utgång
ett ytterligare ordnande häraf kunde ske.

Med godkännande af förslaget, lemnade
Stadsfullmäktige det begärda bemyndigandet.

Och blef härefter, på förslag af Herr
E. A. Lundblad, uppdraget åt fattigvårdsbygg-
nads Komitén att föranstalta om ifrågava-
rande byggnads uppförande å entreprenad.

[MARG: 49.]

{§. 7.}
Med godkännande af Utskottets i äm-
net gjorda utlåtande, afslogs Herr Rektorn
Gust. Elmqvists framställning om förvärfvande
af s. k. Eskils backe för ändamål samma
framställning närmare omförmäler.

[MARG: 40.]

{§. 8.}
Efter föredraging af Drätselkammarens
afstyrkande utlåtande öfver Herr Ade Falks
motion att en regleringsdam mellan Ruddammen
och ån måtte anbringas, blef ärendet bord-
lagdt.

[MARG: 50.]

{§. 9.}
I anledning af Herr C. A. Ströms motion
om försäljning af f. d. Gästgifvaregården för
anskaffande af medel till förestående ut-
gifter, hade Drätselkammaren sig utlåtit
och afstyrkt förslaget emedan staden icke
skulle för samma gård få så stor köpe-
skilling att det ju icke vore fördelaktigare
att behålla gården, som i hyra afkastade
3000 kronor för år.

För att dock erhålla
visshet till hvilket belopp gården skulle
kunna försäljas, derest försäljning blefve
beslutad, lemnades uppdrag åt Drätsel-
kammaren att å f. d. Gästgifvaregården
infordra anbud samt att dermed till
Stadsfullmäktige inkomma; hvaremellertid
hufvudfrågan uppskjöts.

[MAEG: 51.]

{§. 10.}
På framställning af Drätselkammaren beslutades
efterskänkande af Kommunalutskylder
jemlikt företedda afkortningslängder, neml.

för år 1881. - Kr 132,12.
för år 1882 - 126,24.
för år 1883 - 90,15.

[MARG: 52.]

{§. 11.}
Till Utskottet remitterades för beredning, en af
Herr Rektorn Gust. Elmqvist afgifven fram-
ställning om utvidgning af tomten för allmänna
läroverket, och i sammanhang härmed en nu
ingifven framställning af Herr E. A. Lundblad
om uppdrag åt Drätselkammaren att uppgöra
om köp, för samma ändamål, af intill liggande
tomten, tillhöriga bolaget Nordlund & Co.

[MARG: 53.]

{§. 12.}
Till Utskottets beredning remitterades en fram-
ställning af Herr Rektorn G. Elmqvist, att Wakt-
mästaren C. E. Lindhagen vid allmänna läroverket,
finge till 1 instundande Oktober qvarbo i sin
lägenhet, ehuru han frånträder sin befattning
vid detta läsårs slut.

[MARG: {54.}]

{§. 13.}
Till beredning af Utskottet remitterades vidare:

1:o en motion af Herr Albin Hellstedt om årligt
anslag för Ruddammens igenfyllning och om
ändring af inloppet till densamma;
[MARG: 55.]

2:o en ansökning af Tingsvaktmästaren Hell-
ströms Enka om befrielse från erläggande af
ett hennes man i lifstiden debiteradt utskyldts-
belopp 12 Kronor.
[MARG: 56.]

{§. 14.}
Herr Ordföranden uppläste en till Stadsfullmäktige
ankommen skrifvelse från O.F.W. Jernvägs-
Styrelse af den 9 i denne månad i samtra-
fikfrågan.

{§. 15.}
Herr Ade Falk väckte muntlig motion
att på grund af dålig postgång, Stadsfull-
mäktige måtte ingå till K. General Poststy-
relsen med framställning om ordnande
af kärrpost till Flen eller annorledes,
hvarigenom olägenheten afhjelpes.

Remitterades till Utskottet för bered-
ning och med uppdrag att afgifva förslag till
skrifvelse till General Postyrelsen i ämnet.

{§. 16.}
Herr T. Engström pliktar för uteblifvandet
2 Kronor.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/C; A; Ström/
/H, Åkerstein/

1885 den 26 Maj å Rådhuset ofentligen
uppläst; betygar

/C, W, Swedin/
/Aug. Eriksson/

[MARG: 57.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107227.

Personrelationer