Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1886

Anmärkning

{1886 den 21 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§. 1.}
Företogs till behandling Herr Ade Falks motion, om
upphäfvande af Stadsfullmäktiges den 19 sistlidne
April fattade beslut att antaga Fabriksidkaren
W. Wiklunds då föreliggande anbud att mot en
ersättning af 420000 kronor på entreprenad utföra
vatten - och afloppsledning åt staden; dervid först
åter upplästes den väckta motionen, och derefter
föredrogs Beredningsutskottets i ämnet afgifna ut-
låtande, innehållande att Utskottet med 5 röster
mot 2 röster tillstyrkt afslag å motionen, {dels}
emedan Stadsfullmäktige icke borde frångå det
fattade beslutet rörande redan antaget entreprenad-
anbud, {dels} ock emedan inga garantier förefunnos
att staden, genom att sjelf, såsom motionären
afsett, utföra anläggningen, kunde göra detta
bättre eller billigare; deremot dock en af Utskottets
ledamöter Herr E. A. Lundblad sig reserverat {dels} eme-
dan af Stadsfullmäktiges ordförandes jävsförklaring
vid början af det sammanträde, då Herr Wiklunds
anbud antogs, man då fick anledning antaga att staden
skulle komma att uppgöra kontrakt med Herr Wiklund
och Munktells Mekaniska verkstads aktiebolag gemen-
samt, men efter de upplysningar sedermera erhållits
kontraktet skulle uppgöras med Herr Wiklund ensam,
så att staden deraf hade skäl att ändra beslutet; {dels}
ock emedan ekonomiska skäl derför talade, då Herr
Lundblad vore öfvertygad att arbetet kunde af staden
sjelf utföras lika väl och billigare; - i hvilket
afseende åberopades en hos Utskottet företedd
och handlingarne bilagd skrifvelse från firman
Bennet & C:o, som äfven nu blef uppläst. -

Under öfverläggningen yrkades:

1.) bifall till motionen;
2.) bifall till motionen i den ordning att {första}
punkten, afseende sjelfva saken, först afgöres
och derefter den {andra} punkten, innefattande
verkställighetsåtgärd;
3.) bifall till utskottets utlåtande, eller afslag
å motionen;

hvarefter propositioner derå anstäldes; och
som votering begärdes, skedde sådan, då, med
20 röster mot 10 röster, utskottets afslags-
hemställan bifölls; och röstade minoriteten
för bifall till {första} punkten i Herr Ade
Falks motion.

Emot beslutet anmäldes reservation
af Herr Falk, och vidare af Herr E. A. Lund-
blad på enahanda grunder, som han förut
anfört för sin reservation mot Utskottets ut-
låtande.

Slutligen och med 13 röster mot 5 röster
afgjordes att Stadsfullmäktiges afslag å
Herr Falks motion grundades å de skäl Ut-
skottet derför anfört; och röstade minoriteten
för af Herr H. Åkerstein framstäldt
yrkande att motionen afsloges
"emedan ostridigt är att Stadsfullmäktige den 19
sistlidne April genom formligt beslut antagit Fa-
briksidkaren Wiklunds anbud att för viss summa
utföra vatten- och afloppsledningar åt staden,
samt stadens anseende såsom redbar kontrahent
fordrar att samma beslut - derest det varder
laga kraftvunnet - äfven kommer till verkställig-
het, så vidt på staden beror, då ej heller något
blifvit emot Fabriksidkaren Wiklund anfördt,
som kunde leda till ett antagande att entrepre-
naden ej skulle af honom kontraktsenligt
fullgöras."

[MARG: 148.]

{§. 2.}
ByggnadsNämndens utlåtande skulle begäras
öfver en af åtskilliga gårdsegare i staden gjord
framställning om åstadkommande af lagliga
bestämmelser angående hållandet af vatten
afledningen i stadens gräns mot Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktoris område.

[MARG: {150}]

{§. 3.}
I enlighet med Utskottets nu föredragna hemställan
skulle Stadsfullmäktige afstyrka bifall till Char-
lotta Hultgrens hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan att få hålla bierstugan i gården
N:o 119 här i staden öppen under sön- och helgedagar
vissa timmar till seglationsårets slut; och grun-
dades afstyrkandet derå att Stadsfullmäktige
icke ansåge saken vara för det allmänna nyttig men
kunde innefatta en orättvisa mot öfriga
innehafvare af dylika rättigheter.

[MARG: 144.]

{§. 4.}
Herrar Ade Falk och Carl Andberg utsågos
att jemte Herr Ordföranden justera da-
gens protokoll.

Samma dag justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Ade Falk/
/Carl Andberg/

År 1886 den 24 Maj å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/S Lindblom/
/E, Joh: Eriksson,/

[MARG: {151.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107228.

Personrelationer