Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 juni 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 21. Juni
1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af

Herr Joh. Svengren; hvilken är bortrest,
Herr Th. Munktell, med samma förhinder
Herr W. Zetherström, med förfall som godkändes.

{§.1.}
Komiterade, som haft i uppdrag att lemna uppgifter
till en jordbruksstatistik, inlemnade dessa uppgifter,
hvilka skulle afsändas till vederbörande, som dem
begärt. -

[ÄRENDEORD: Jordbruksstatistik]

{§.2.}
Af serskilda Komiterade afgifvet förslag till
svar på framställda frågor angående hus-
slöjd och binäringar antogs och skulle expedieras
till Kongl. Hushållnings Sällskapets Förvaltnings-
Utskott. -

[ÄRENDEORD: Näringsidkare]

[MARG: N:o 269.]

{§.3.}
Drätselkammaren hade anmodat Stadsfull-
mäktige att taga under öfverläggning huruvida,
af den anledning att en del af Stadens nybygg-
nadsjord emottagits af Staden på det vilkor
att Staden allt framgent skall derför utgifva
arrende till Kronan, men Staden för en annan
del undslipper arrendet så snart jorden blir
bebyggd, någon olikhet i vilkoren borde stadgas
för upplåtelse af byggnadsplatser på ena
eller andra stället, eller om, med lemnande
af fria byggnadsplatser äfven få förstnämnde
del af jorden, Staden skulle frånsäga sig er-
sättning för hvad Staden får för samma jord
utgifva.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 270.]

{§.4.}
Från Drätselkammaren hade ankommit ett
protocollsutdrag för den 30 sistlidne Maj, inne-
hållande att Drätselkammaren ej funnit an-
ledning till Stadsfullmäktiges erinran till
Drätselkammaren att ej, i fråga om bygg-
nadsföretag, öfverskrida sin befogenhet.

Ärendet bordlades tills dess Revisorerne
inkommit till Stadsfullmäktige med revisions-
berättelse öfver Drätselkammarens förvaltning
för förra året. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

[MARG: N:o 271.]

{§.5.}
Sedan Stadsfullmäktige erhållit underrättelse
att Herr Direktören m.m. Th. Munktell och H:r
Rektorn, Magister P. Axenborg, hvilka varit
utsedda, den förre till Landstingsman och den
sednare till Landstingsmans Suppleant för Eskils-
tuna Stad, äro i tur att afgå; så företogs
nu val af ny ledamot och suppleant, och
utsågos härvid:

a.) {till Landstingsman}:
Manufacturisten Johan Hedlund, vid första omröst-
ningen, med 18 röster af 26 röstande;

b.) {till Landstingsmans Suppleant:}
Stadskassören Carl Jernbergh, vid andra omröst-
ningen, med 16 röster af 27 röstande, sedan
Ordföranden på omröstnings förteckningen uppfört
Boktryckaren Knut Tersmeden, som vid första
omröstningen erhållit 7 röster och Stadskasssören
Jernbergh, hvilken dervid erhöll 5 röster, lika
med Handlanden Per Wahlström, och sedan
emellan dessa tvenne sistnämnde lottning
för uppförandet å omröstnings förteckningen
egt rum.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: N:o 272.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige beslutade att Lands-
höfdinge Embetets Resolution den 13 Juni
detta år, hvarigenom Drätselkammaren för-
pligtats utgifva ersättning för ransaknings-
fångars underhåll i härvarande Krono-
häkte, skulle öfverklagas. -

[ÄRENDEORD: Rättsregler]

{§.7}
Föredrogs åter Herr A. Billjers motion att
Staden må tillsätta en brovakt för öppnandet
af svängbron för sjöfarten vid nya bron, och
att Staden aflönar samma brovaktare. -

I denna fråga hade Berednings Utskottet till-
styrkt bifall till motionen, men jemväl
föreslagit att Stadsfullmäktige må söka tillstånd
till broafgifters upptagande för fartyg, som gå
genom bron.

Efter diskussion beslöts att en brovakt
skulle vid nya bron tillsättas och att Kom-
munen skulle aflöna samma brovaktare,
hvars tjenstebefattning skulle taga sin början
då Herr Kapitenen G. Nerman aflemnat
nya bron till Kommunen; och egde Drätsel-
kammaren att antaga denne brovaktare
och bestämma aflöningen.

I sammanhang härmed väckte Herr
C. G. Granberg förslag att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta om bropenningars upp-
bärande för fartyg som genomgå nya bron,
i enlighet med Berednings Utskottets utlåtande;
och som detta förslag ansågs såsom en ny
motion i ämnet, beslöts dess remittering
till Utskottet för beredning. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: N:o 273.]

{§.8.}
Beslutade Stadsfullmäktige afskrifning i
Stadens räkenskaper för fattigdom och andra
orsaker

af Stadsutskylder för år 1864 - Rd [riksdaler] 75,18.
af Helsovårdsafgift för år 1864 Rd 19,19.

af Stadsutskylder för år 1863 Rd 10:-
af Helsovårdsafgift för år 1863 Rd 1,49.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.9.}
Stadsfullmäktige godkände ett af Berednings-
Utskottet afgifvet förslag till förklaring i
anledning af åtskillige gårdsegares klagomål
öfver Poliskammarens åläggande för dem
att iståndsätta Skolhusgränden. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 275.]

{§.10.}
Till Ledamöter uti Berednings Utskottet under
återstående sex månader af året invaldes
med slutna sedlar:

Herr Doctor P. C. Malm
Herr Joh. Hedlund
Herr C. F. Sjöberg
Herr A. Lindblad
Herr C. A. Ström
Herr C. F. Spangenberg

och desse valde sig emellan Herr
Doctor P. C. Malm till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.11.}
Från Öfre Kanal Bolaget hade inkommit
anhållan derom att få på Snickareän-
gen upplägga muddern från den muddring,
som för segelleden i öfre ån under sommaren
komme att företagas.

Efter det ifrågasatt blifvit att det vore
lämpligare upplägga muddern å de sanka
ställena å nya stadsdelen, äfvensom af
andra, att Muddern nedanför nya bron
borde läggas å Snickareängen och den ofvan
bron å nya stadsdelen, och sedan anmärkt
blifvit att saken fordrade skyndsam
behandling, beslöts att Öfre Kanal Bolaget
finge upplägga den ifrågavarande muddern
å Stadens mark efter sista förslaget, såvida
muddringen komme att företagas före Stadsfullmäktiges nästa sam-
manträde, och då Berednings Utskottets Ordförande egde att närmare be-
stämma platserne der muddern finge läggas. -

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]

{§.12.}
Föredrogs en motion af Herr Doctor
P. C. Malm att bidrag från Kommunen
borde beviljas för åter igångsättandet af
den afstannade pudrettfabrikationen
här i Staden, - hvilken motion remitte-
rades för beredning till Sundhets Nämnden.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsregler]

[MARG: N:o 274.]

{§.13.}
Företeddes genom Gatu Komiténs föran-
staltande upprättade och af den god-
kända afvägningskartor på nya Stads-
delen. -

Dessa kartor öfverlemnades till
Berednings Utskottet för granskning. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.14.}
Biföllo Stadsfullmäktige transport af
Arrendelotten N:o 14. på nya Stadsdelen
från afl. Bruks Patronen Wågstrands konkurs-
massa till ÅKaren J. E. Jacobsson. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden/
/C; A; Ström/

Förestående Protocoller för den 16 April, 11 Maj
och denne dag äro å Rådhus salen offentlige
uppläste; betyga

Eskilstuna d. 21. Juni 1866

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

[MARG: N:o 276.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107226.

Personrelationer