Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1876

Anmärkning

{1876 den 2 November}
Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar A. Norrman, A. Hellstedt, G.Nilson,
A.F. Dahlström samt herr O. Björk.

De tvenne förstnämndas förfall godkändes, men
Herr Dahlsatröm pliktfäldes för frånvaro utan
godkändt förfall att böta 2 kronor, hvilket
beslut fattades vid votering med 13 röster mot 9.

{§.1.}
Öfver Herr Joh. Waléns motion om planering
af Westermarksgatan hade Drätselkammaren
sig utllåtit och derwid, med afseende på Stads-
fullmäktiges den 7 sistlidne September fattade
beslut att bordlägga en i samma syfte af Herr
C.O.Öberg framställd motion intill dess jernvägs-
entreprenörerna startat till arbete å Wes[oläsligt]
marksgatan, då ärendet ock först blefve i dess
helhet öfverskådligt, hemställt, att Stadsfull-
mäktige ville vidblifva beslutet om ären-
dets bordläggning, hvilket sistnämnda synts Drätselkam-
maren vara välbetänkt.

Detta nu föredragna utlåtande blef af
Stadsfullmäktige godkändt, med 20 röster mot
5, hvilka sednare afgåfvos för bifall till motionen,
hvari yrkats, att med jernvägsenteprenörerna måtte
underhandlas om gatans ordnande, genom dem,
på stadens bekostnad.

Herr Öberg anmälte reservation mot beslutet.

[MARG: N:o 202.]

{§.2.}
Med bifall till Drätselkammaren derom afgifna
utlåtande, beslöts bordläggning tills vidare af Herr
Theofr. Bobergs motion om en gaslyktas uppsättande
i hörnet af Smedjegatan och Lasarettsvägen, emedan
den förstnämnda gatans förlängning till Lasaretts-
vägen vore beroende på Kongl. Maj:ts pröfning af
nya stadsplanen.

[MARG: N:o 198.]

{§.3.}
Föredrogs ånyo Herr Friherre D. Hermelins fram-
ställning om upplåtandet af lokaler och platser för
1878 års här blifvande landtbruksmöte för Söder-
manlands, Westmanlands och Örebro län, jemte
Drätselkammarens deröfver afgifna utlåtande,
hvaraf inhemtades, att Skolrådet befallit upp-
låtelse af Folkskolelokalerna, samt att begärda
platserna derinwid skulle kunna erhållas mot
ersättning till innehafvarne af sammanlagdt 500 kronor,
förutom
ersättning för skada, om sådan skedde vid dikens
igenläggande eller andra förändringar; och
hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta, att till ofvan berörda landtbruks-
möte skola af staden kostnadsfritt för mötet till-
handahållas såväl Folkskolelokalerna, som den
begärda marken, denna sistnämnda i då befint-
ligt skick.

Efter det af Herr Friherre Hermelins framställ-
ning; i afseende å sjelfva marken, inhemtats, att
den gjorda begäran afsett folkskolans områden "samt
all den åkerjord derinwid, som i vester gränsar
till jernbanan, i söder till Lasarettet, ån, Prostgår-
den och kyrkan samt i öster till det s.k. Para-
diset och Bergholmska gården" {samt Herr Björk-
man}, rörande folkskolelokalerna, yrkat att
Stadsfullmäktige icke måtte utlofva desam-
mas tillhandahållande utan för så vidt de icke
för folkskolan begagnades den tid, som varder
för mötet utsatt, och {v. Ordföranden Herr Svengren}
hemställt att, med bifall till ansökningen, Stadsfull-
mäktige dock borde alternativt erbjuda Nedre
hamnplatsen, hvilken torde vara för nu ifråga-
varande sak ännu förmånligare och medföra mindre
omkostnader för staden, samt {Herr Lindblad} yrkat
afslag å de begärda platsernas upplåtande men med hän-
visning till Nedre hamnen; afgjordes först:
a.) {rörande platserna}:
att Drätselkammarens utlåtande skulle
bifallas, hvilket beslut fattades vid votering
med 14 röster mot 11, hvilka sistnämnda afgåfvos
för Herr Lindblads yrkande;
och sedan Herrar Linblad, C.E. Stenman och
Öberg anmält reservation mot beslutet, afgjordes:
b.) {rörande folkskolelokalerna}:
att Drätselkammarens utlåtande äfven derutin-
nan skulle bifallas, hvilket beslut fatta-
des vid votering med 20 röster mot 5, hvilka
sednare afgåfvos för Herr Björkmans ändrings-
förslag.

Herrar Björkman och Wuerster reserverade
sig mot beslutet i denna del.

Slutligen beslutades det tillägg, att upplåtelsen
af marken till landtbruksmötet skulle åtföl-
jas af det vilkor, att skador derå, genom
dikens igenläggande eller annorledes, böra
ersättas af landtbruksmötets medel.

[MARG: N:o 200]

{§.4.}
Drätselkammaren hade begärt Stadsfullmäk-
tiges yttrande derom, huruvida för godkända fingo
antagas de handlingar; hvilka Komiterade Herrar
E.A. Naesman, Joh. Walén och C.O. Öberg aflemnat
på det inköp af gården N:o 249 här i staden, som
för stadens räkning egt rum från Herr C.L. Björk;
bestående dessa handlingar i en af Herr Björks
den 18 sistlidne Maj utfärdad öfverlåtelsehandling
på tomtens åbyggnad och afsägelsehandling på
tomten sjelf, samt i en af Komiterade samma dag
utgifvet och öfverkorsadt skuldebref på köpeskil-
lingen 5915 kronor.

Handlingarne återremitterades till Drätselkam-
maren för vidtagande af laga åtgärd lagfarts
erhållande åt staden på ifrågavarande tomt.

{§.5.}
Drätselkammaren hade, beträffande de delar
af tomten N:ris 248 och 249, hvilka blifvit qvar
efter utläggning derå af gårdstomten till härvarande
jernvägsstation, hemställt, huruvida ej dessa
tomtdelar, då de i framtiden måhända komme
till bättre användande, än om den nu disponerades,
finge reserveras till framtida behof, men
att de må under tiden ordnas, genom afjemnande,
till vinnande af ett mera städadt utseende, samt
att kostnaden för detta ordnande finge lagas
från stadens reservfond.

Allt detta bifölls.

{§.6.}
ByggnadsNämnden hade, på Stadsfullmäktiges uppdrag d. 14 sistl. Sep,
afgifvit förslag till reglering
af Bruksroten samt stadens utvidgande med
tomter i Qvarngärdet, enligt ett nu föredraget
betänkande, åtföljdt af ritning; utgående detta
förslag hufvudsakligen på Köpmangatans rätande,
Bruksrotsqvarterets delning i tre qvarter genom
tvenne gators dragande genom Bruksroten, samt
då såväl ornandet af redan bebyggda gårdar
i Qvarngärdet, som utlåggning af några nya tom-
ter derstädes invid 40 fot breda gator; och till
kännagaf Ordföranden att Beredningsutskottet
på förhand tagit del af förslaget, utan att fin-
na anledning till anmärkning deremot.

ByggnadsNämndens berörda förslag godkän-
des, och åtföljdes detta beslut af vilkor:
a.) att den ifrågavarande planen skall lända till
iaktagandet, allt eftersom verkställighet
deraf, utan förnärmande af någons lagliga rätt,
kan ega rum;
b.) att beslutet underställes Kongl. Maj:ts pröfning.

[MARG: N:o 200½.]

{§.7.}
I enlighet med Berednings Utskottets uttlåtande
öfver vederbörande Komiterades den 5 sistlidne
Oktober föredragna hemställan, rörande den
beslutade Gångspången öfver ån, från Blåsar-
banan, blef Stadsfullmäktiges förra beslut
i ämnet så till vida förändradt, att Komiterade
- med bibehållande af det hufvudsakliga vilkoret
att anslagssumman 8000 kronor öfverskrides-
lemnas öppet att låta bygga gångspången efter
Hellefors första broritning af Januari 1876
med tre års ansvarstid för entreprenören; men att,
om någon annan ritning slutligen förekomme,
skulle densamma underställas Stadsfullmäktiges
pröfning; - varande orsaken till förändrings beslutet,
att Komiterade anmält sig ej kunna åstadkomma
gångspången för 8000 kronor med tillämpning
af Stadsfullmäktiges förr fattade beslut.

[MARG: N:o {201}]

{§.8.}
Föredrogs nu åter Herr C.O. Öbergs den 7:de
sistlidne September väckta motion om anställan-
det härstädes af en Stadsarkitekt, jemte Berednings-
utskottets deröfver afgifna utlåtande, hvari bifall
till motionen afstyrktes med anledning af det utaf
ByggnadsNämnden anförda förhållandet att största
antalet byggande här i staden kunna räknas till
mindre bemedlade, hvilka ej uppföra praktbygg-
nader utan bygga trähus, hvadan behofvet än-
nu ej ansåges vara inträdt för anställandet
härstädes af en Stadsarkitekt, hvilken, såsom
sådan, skulle få allt för ringa sysselsättning, samt
emedan jemförelse med andra städer, som
hafva Stadsarkitekter, ej kunde komma ifråga,
då dessa städer äro både större och förmögnare,
än Eskilstuna, samt hafva flera publika hus
att bygga och underhålla, hvarigenom en dylik
tjensteman kunde till betydlig del sysselsättas
för kommunens gemensamma räkning, hvare-
mot han härstädes skulle blott stå de enskildta
gårdsegarne till tjenst, men bidragen till
aflöningen utgöras äfven af andra stadens innevånare,
hvilket äfven talade mot motionens bifallande.

Efter i ämnet fördt öfverläggning, blef
med godkännande af detta utlåtande, motionen
afslagen.

Herr Öberg anmälte sin reservation mot beslutet.

[MARG: N:o 192.]

{§.9.}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning Herr Gustaf Björkmans motion om
uppsättandet af en gaslykta i något af de hörn
der Smedjegatan skär öfre Gymnastikgatan.

[MARG: N:o 204]

{§.10.}
Stadsfullmäktige delgåfvos inspektörens
utlåtande öfver härvarande brandanstalter; och
som Stadsfullmäktige deraf inhemtade att svåra
anmärkningar gjorts mot stadens brandväsen,
blef utlåtandet remitteradt till Ordföranden
i Stadens Brandstods Komité och till Brand-
Chefen, med anhållan att desse måtte till
Stadsfullmäktige inkomma med yttrande,
huruvida något och hvad som vore att erinra
mot instruktörens berättelse.

{§.11.}
Herr Joh. Walén utsågs till ombud för
Staden vid instundande Mantalsskrifning och
Herr Carl Johan Andberg valdes till ombud
för att vid mantalsskrifningen å Kommunal-
Styrelsen vägnar lemna intyg angående dem, hvil-
ka för sjukdom eller fattigdom böra från man-
tals penningar befrias.

{§.12.}
Herr S. Palmgren och H. Sandberg valdes
till revisorer för granskning af härvarande
Utskänknings bolags räkenskap och förvaltning
under försäljningsåret 1875-1876.

{§.13.}
En af Herr A. Lindblad ingifven motion om
åtgärd, med låns upptagande m.m., för åväga brin-
gandet af en vattenledning härstädes, remitterades
för beredning till HelsovårdsNämnden.

[MARG: N:o 205.]

{§.14.}
Herr Theofr. Boberg väckte muntligen motion
att Stadsfullmäktige måtte till Kongl.
Poststyrelsen ingå med framställning om
en eller tvenne postlådors uppsättning
på Norr härstädes.

Motionen bifölls.

{§.15.}
Herr O. Björk pliktfäldes för förfallo-
löst uteblifvande denna dag till 2 Kr.

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell/
/C,O, Öberg./
/C.A Ström/

{Tillägg}:
{§.16.}
Stadsfullmäktige beslutade uppdraga åt Bered-
nings Utskottet att, utan särskild remiss, emottaga
och utlåta sig öfver det Utgifts- och Inkomst-
förslag för år 1877, som varder af vederbörande
till Stadsfullmäktige ingifvet.

In fidem

/C Jernbergh/

1876 den 6 November är förestående protokoll på rådhus-
salen offentligen uppläst, betyga

[MARG: N:o {206.}]

/Gust, Bothen/
/[GE Arbman]/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107212.

Personrelationer