Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 2
Mars 1871.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Wedberg och Boberg, som hade god-
känt förfall.

{§.1.}
Angående den från Öster och Wester Rekarne
Häraders Komiterade ankomna förnyade fram-
ställningen, om bidrag från Eskilstuna Stad till
ifrågasatt ny vägläggning, till fortsättning af
Kyrkogatan förbi Lazarettet, fram till Stålfors,
hade BeredningsUtskottet afgifvit utlåtande, hvari
sådant bidrag förordas till belopp af 500 rd [riksdaler],
på den grund att Staden hade fördel deraf att
Lazarettsvägen göres rak från Kyrkogatan, då
öfverensstämmelse vunnes med gatusystemet å
Wester, hvarförutan billigheten fordrade att Staden
ej undandroge sig att med Häradsboerne deltaga
i kostnaden för väganläggning till ett Lazarett,
som vore gemensamt för stads- och landsboer.

Efter öfverläggning i ämnet beslöts att af
Stadskommunens tillgångar skulle anslås Femhun-
dra riksdaler riksmynt till bidrag för den ifråga-
satta väganläggningen, i hvilken summa jemväl inginge
Stadens bidrag till vägens underhåll för framtiden,
så att Staden deraf icke vidare betungades, utan
Rekarne Härader, genom medlens emottagande, må
anses hafva åtagit sig både att vägen anlägga och att
för densammas underhåll ansvara.

Som af Komiterades framställning inhemtades
att Lazarettsvägen skulle blifva 20 fot bred,
hvilket herr C.O. Öberg ansåg icke vara tillräck-
ligt, eftersom det skulle vara meningen att plan-
teringar vid vägen anbringas, så anmälte
Herr Öberg sin reservation mot förestående
beslut.

[ÄRENDEORD: Vägkostnad]
[MARG: N:o {224}]


{§.2.}
Stadsfullmäktige skulle, i likhet med före-
gående år, hos Kongl. Maj:ts Befh:de förorda
bifall till Maria Carolina Trosanders och
Enkefru Mathilda Freeses ansökningar att
få idka värdshusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker instundande sommarmå-
nader vid lustställena Djurgården och
Sommarro.

[ÄRENDEORD:Gästgiveri, Alkoholförsäljning.]
[MARG: N:o 242,243.]


Samma dag uppläst och justeradt.

/C.O. Öberg/
/F.R. Wuerster/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107211.

Personrelationer