Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1863

Anmärkning

Protocoll öfver sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 2 November 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar S. Palmgren och C. E. Stenman, hvilka
äro bortresta, och Herr C. G. Granberg, som är sjuk.

[MARG: N:o 83]

Sedan, vid denna dag inför Magistraten förrättad
entreprenadauktion, följande anbud afgifvits, neml.

1:o {å Stadens Gästgifverihållning, utom sjelfva skjutsen,
under 10 års tid från den 1 October 1864}, af Källar-
mästaren Lars Andersson, mot erbjudande af ett
årligt arrende utaf 1560 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt], samt
ställande af borgen;

2:o å {Gästgifveriskjutsen under samma tid}, af Åkaren
A. F. Wikberg, mot erhållande af 1000 Rd Rmt
i årlig entreprenadsumma; utan att borgen för åtagandet
enligt auktionskungörelsen aflemnades; samt

3:o {å hela Gästgifveriskyldigheten}, af Källarmästaren
Lars Andersson, mot erbjudande af 615 Rd Rmt i
årligt arrende;

så togos nu dessa anbud i öfvervägande, och ansågs
härvid att endast det sista, å hela gästgifveriet, såsom
fördelaktigare än de begge andra, kunde komma under
pröfning.

Wid öfverläggning stannade Stadsfullmäk-
tige i det beslut att äfven detta anbud, såsom
varande för lågt och icke motsvarande Stadens stora
kostnader för gästgifvaregården, icke skulle an-
tagas; och vidare afgjordes att Stadsfullmäktige
skulle ånyo utbjuda hela Gästgifveriet och i denna
November månad derå emottaga skriftliga an-
bud, som inlemnas till Ordföranden; hvarefter
Stadsfullmäktige ville vidare i saken besluta.

Härom blef Magistraten underrättad, hvarpå
följde auktion för utarrendering af Stadens lust-
ställe "Intagan" på tjugo års tid från slutet af
år 1864 till samma tid 1884.

Källarmästaren Alfred Törnblom gjorde derå
anbud med 250 Rd Rmt i årligt arrende samt
aflemnade för arrendeskyldigheternes fullgörande
i 10 års tid borgesförbindelse ingången af Herrar
W. Zetherström och L. F. Österwall.

Wid pröfning af detta anbud, blef detsamma
af Stadsfullmäktige antaget; och skulle arrende-
contractet å "Intagan" underskrifvas af Ordföranden
på Stadsfullmäktiges vägnar.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

Justeras

/C J Westerberg/
/Knut Tersmeden/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107213.

Personrelationer