Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 2 Mars 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, undantagan-
des Herrar S. Palmgren, som är bortrest, och
Herr Th. Munktell, hvilkens anmäldta förfall
ej godkändes.

{§.1.}
För förfallolöst uteblifvande från detta sam-
manträde fälldes Herr Th. Munktell att till
Stadens kassa böta 2 Rd. [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Föredrogs Berednings Utskottets betänkande
i anledning af Herr J. Svengrens motion om
tillvägabringande af en pantlåneinrättning
för de mindre bemedlade här i Staden;
hvarefter Herr A. Billjer föreslog att den
projekterade inrättningen borde få en sådan
utvidgning att Stadens Manufacturister jemväl
der kunde få belåna sina tillverkningar, och
att ett Bolag må bildas för sakens öfver-
tagande och skötande, samt att erforderligt
kapital finge uplånas mot Stadens garanti.

Stadsfullmäktige ansågo det nyttigt
att en pantlåneinrättning komme till stånd,
och nedsatte en Komité för sakens vidare
utredande, hvari nu invaldes:

Herr Rådmannen H. Dahlberg
Herr A. Billjer
Her C. Björk
Herr J. Hedlund
Herr J. Wedberg
och utsågs Herr Billjer till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler,
Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 183]

{§.3.}
Herr C. O. Öbergs den 27 sistlidne Januari ingifna
Motion, om inköp af jord omkring Gymnastik-
huset, föredrogs nu åter, jemte Berednings Ut-
skottets utlåtande; och som det befanns,
att hvad nu af Herr Öberg föreslagits, inne-
hålles i hans förut väckta och sednast
den 7 April 1864 handläggda motion, hvil-
ken hänskjutits till en serskild Berednings-
Komite, hvari Herr Öberg jemväl är medlem,
men från hvilken Komité något utlåtande ännu
ej inkommit, så att den frågan ännu är
öppen; beslöts att den nu serskildt afgifna
motionen skulle från vidare handläggning af-
skrifvas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 180]

{§.4.]
Berednings Utskottets utlåtande öfver Herr
J. Svengrens motion, om inköp af gården
N:o 262 invid blifvande nya bron, föredrogs;
hvarefter beslöts att denna gård, i och för
det ändamål motionen innehåller, eller
platsens förskönande genom gårdens rasering
då derom framdeles beslutas, skulle åt
Staden inköpas om den erhölles till ett pris
af högst 5000 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt], hvarom åt
Ordföranden updrogs att gå i författning.

Skulle gården ej erhållas till detta pris,
ville Stadsfullmäktige i saken vidare
besluta.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o 181]

{§.5.}
Frågan om nytt ordnande af Patrullgången
i Staden skulle hvila till dess man
får se huruvida icke de anskaffade
Kontrolluren göra tillfyllest såsom kon-
troll på Brandvakterna.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal, Brandutrustning]

[MARG: N:o 184]

{§.6.}
Sedan Stadens skuldförbindelser till nedannämn-
de fonden blifwit, enligt Drätselkammarens
anmälan, genom motsvarande utgifter in-
friade, blifva nu samma reverser öfver
korsade och annullerade, neml.

{till Gymnastikhusfonden}:
en förbindelse af den 19 December 1864 å Rd 4000.
en förbindelse af den 29 December 1862 å Rd 4000.
en förbindelse af den 29 December 1863 å Rd 2500.
10500.

{till Gästgifveribyggnadsfonden}:
en förbindelse af den 29 December 1862 å Rd 11000:
en förbindelse af den 17 Maj 1864 å Rd 3500.
en förbindelse af den 16 Juni 1864 å Rd 3000.
en förbindelse af den 22 Dec. 1864 å Rd 2000.
Rmt Rd 19500.

{till fonden för Djurgårdsvägen:}
en skuldförbindelse af den 29 Dec. 1862 å Rd 2500.
tillsammans Rmt Rd 32500.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 185]

{§.7.}
Justerades och antogs ett af Drätselkammarens
uprättadt förslag till instruktion för Stadens
Gasprobrerare.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 186]

[§.8.}
Med anledning af en från Länets Sjukvårds Komité
utgången upmaning rörande sjukvårdens ord-
nande, hvaraf framgick att man ansett
att Distrikts-Lasarett böra inrättas här i
Eskilstuna, beslöts att jemte Stadens
tvenne Läkare Herrar Doctorerne P. C. Malm
och J. F. Ihrman, trenne personer skulle
utväljas för att i denna sak söka öfverens-
kommelse med Öster och Wester Rekarne
Häradsboer, på sammanträde, hvartill
dessa af Stadsfullmäktige inbjudas;-
hvarjemte och sedan något förslag i ämnet
blifvit tillvägabragdt, Stadsfullmäktige derom
för Stadens del ville i saken besluta.

Till Komitéledamöter utsågos i öfrigt:
Herr Rådmannen C. G. Söderholm,
Herr Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg och
Herr Manufacturisten Johan Hedlund.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal, Sjukvårdsregler,
Sjukvårdsförtroendevalda]

{§.9.}
Föredrogs åter Herr C. O. Öbergs motion om
anskaffande af ny plankarta öfver Nysta-
den och Fristaden, jemte Berednings Utskottets
utlåtande, hvari tillstyrkes anskaffande af
fullständig plankarta icke allenast öfver
Stadens gator, utan tillika öfver dess tomter,
dervid undantagande endast Nya Stadsdelen.

Herr Rådmannen N. F. Heljestrand, hvilken
såsom Magistratsledamot var närvarande, föreslog
att först en Karta måtte uprättas öfver Staden
sådan den nu är, på det man må se hvad
som är oriktigt, och att derefter bestämdes
huru regleringen skulle ske.

Sedan i saken diskuterats, och dervid den
åsigt uttalats, att Stadsfullmäktige ej
egde befogenhet att föreskrifva någon
reglering emellan enskildtas tomter, vote-
rades öfver följande antagna propositionen,
"Den som ville att en Karta uprättas på
Stadens tomte och gator efter Berednings-
Utskottets förslag, svarar ja.

Den det icke vill, svara nej.
Winner nej, anses Herr Öbergs motion
afslagen."

Och blefvo härvid afgifna 11 ja och
12 nej.

Emot den utgång saken sålunda fått,
reserverade sig Herrar Björk, Öberg, Svengren
och Granberg, Heljestrand, Zetherström, Naesman,
Lundberg.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 54]

{§.10.}
Stadsfullmäktige beslutade hemställan
till Konungens Befallningshafvande derom
att Källarmästaren Alfred Törnblom må vinna
Utskänkningsrättigheten vid Stadens sommar-
lustställen Intagan och Sommarro, instun-
dande sommarmånader från och med den
1 Maj till den 1 October till kl. 11 på aft-
narna, dock så att bränvin endast må ut-
lemnas vid måltider åt spisande gäster.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljningslokal, Alkoholförsäljning]

{§.11.}
En af Herrar E. A. Thunell och W. Furten-
bach ingifven ansökning, att få verkställa
pudrettberedning i en loge på Oxbacken,
remitterades för beredning till Sundhets
Nämnden.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsinformation]

[MARG: N:o 187]

{§.12.}
Sedan vid ny upmätning af Herr Brukspa-
tronen M. S. Wågstrands Arrendelott på nya
Stadsdelen N:o 14, det visat sig att denna
lott är 16,6 kappland större än arrende-
kontraktet innehåller och hvarför arrende
blifvit erlagdt, så beslöts nu att en
skrifvelse skulle aflåtas till Herr Bruks-
Patronen, med anhållan, att arrende hädanefter aflem-
nas för lottens rätta arealinnehåll, samt
med tillkännagifvande, att Stadsfullmäk-
tige i annan händelse låta från lotten
utbryta och annarledes bortarrendera
det ifrågavarande öfverskottet 16,6 kappland.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.13.}
Godkändes till liquid från Stadskassan ett
belopp af 10 Rd [riksdaler] 10 öre Rmt [riksmynt] åt Herr H.
Sandberg
på tvenne Contors Almanackor och StatsKalendrar
för åren 1864 och 1865, för Magistratens behof.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Almanacksfråga]

{§.14.}
Inlemnades en framställning af Direktionen
för härvarande Tekniska Söndags- och Afton-Skola
om förhyrande af minst trenne rum till för-
varande af den för Statsmedel inköpta
Modellsamlingen härstädes.

Remitterades till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 188]

{§.15.}
Inlemnades af Magister L. Bergström mo-
tion att lön må anslås till en litterat
Rådman här i Staden.

Remitterades till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 189]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden/
/W. A. Öhman/

1864 den 2 Mars är förestående proto-
coll offentligen upläst, betyga

/C. J. Jernbergh/
/I. F. Ohlsson/

[MARG: N:o 190]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107210.

Personrelationer