Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
2 Augusti 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige,
utom Herrar L. E. Lindgren och J. Walén,
hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
På framställning af Herr A. Billjer och
med afseende på Stadsfullmäktiges den 17:de
November sistlidet år fattade beslut rörande
Westermarken, beslöts nu vidare att underdånig
ansökning skulle till Kongl. Maj:ts afgifvas
om Westermarkens användande till byggnads-
platser för Eskilstuna Stads utvidgande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 86]

{§.2.}
Sedan Enkan Brita Holmström hos Konungens Be-
fallningshafvande ingifvit förklaring med an-
ledning af Stadsfullmäktiges påstående
att en af henne på Westermarken upförd
stugubyggnad måtte blifva afhyst; så
hade deröfver Stadsfullmäktiges påminnel-
ser infordrats;

Efter förklaringens upläsande, beslöts att
målet skulle hos Konungens Befallnings-
hafvande fullföljas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 86]

{§.3.}
På begäran af Bestyrelsen för vägförbättringar
mellan Eskilstuna och Sparreholm, - hvartill
ett statsanslag af 8260 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt] beviljats, - att
ett eller flere Ombud måtte utses för Eskils-
tuna Stad till ett allmänt sammanträde för
detta ärende på Rinkesta den 9 dennes, kl. 10.
f.m. företogs ett sådant val med slutna
sedlar, hvarvid Herr Sven Palmgren utsågs
till Ombud och Herr A. Billjer till suppleant.

[ÄRENDEORD: Vägfråga, Vägfinansiering, Vägförtroendevalda]

[MARG: N:o 135]

{§.4.}
Å Eskilstuna KanalBolags samt Eskilstuna
Ångfartygs Bolags vägnar söktes befrielse från
erläggande af de fattigvårdsutskylder som för
år 1863 debiterats KanalBolaget med 38 Rd 3 öre;
och Ångfartygs Bolaget med 36 Rd 60 öre; men Stads-
fullmäktige funno sig icke kunna denna befri-
else medgifva.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

{§.5.}
Från Faktori Styresmannen Herr Kapitenen
C. L. Fries hade till Stadsfullmäktige ingått
en skrifvelse, hvaruti för ernående af ett
jemnare vattenstånd hemställes om anskaf-
fande af ett s. k. skibord vid utfallsdammarne
hvilket ärende öfverlemnades till Drätsel-
kammaren för beredning.

[ÄRENDEORD: Vattenanläggning]

[MARG: N:o 1 [oläsligt] 6]

{§.6.}
Föreståndaren för härvarande Tekniska Skola
anhöll uti skrifvelse till Stadsfullmäktige,
att Skolan måtte beviljas en summa af
75 Rd [riksdaler] rmt [riksmynt] till hyresmedel, hvarigenom Skolan
skulle 2:nne månader före den kontrakterade
tiden få förflytta till sin nya lokal, hvil-
ket ärende hänskjöts till Berednings Utskott-
tet, som genast företog frågan till beredning
och derefter tillstyrkte att ansökningen bevil-
jades; i enlighet hvarmed Stadsfullmäktige
och till densamme lemnade bifall.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad, Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 1 [oläsligt] 7]

{§.7.}
Väcktes motion af Herr C. O. Öberg derom att
Arrendatorn af jorden nedanför Strandgatan på nya
stadsdelen måtte upsågas ju förr dess hellre, på
det ett planering må kunna skyndsamt företagas
å denna jord.

Detta ärende öfverlemnades för beredning
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 1 [oläsligt] 8]

{§.8.}
Samma motionär anhöll att Stadsfull-
mäktige måtte ingå till Kongl. Commersie
Collegium med begäran att få Kreaturs-
marknaden i Staden aflyst, hvilket
ärende hänskjöts till Berednings Utskottet
för beredning.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 1 [oläsligt] 9]

{§.9.}
Företogs till behandling Herr C. J. Wester-
bergs den 4 sistlidne Juli väckta motion
om åtgärders vidtagande för inrättande af en
inhägnad badplats åt arbetspersonalen i
Fristaden, hvilken motion hos Berednings-
Utskottet förevarit; och beslöts nu att
frågan skulle bordläggas till nästa samman-
träde då Stadsfullmäktige dessförinnan
skulle taga en ifrågasatt badplats i när-
mare granskning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 133]

{§.10.}
Bifölls en af Herr A. Billjer den 4 nästl.
Juli väckt motion om att den å Kungsladu-
gårdsgatan belägna, af enskilda personer
anlagda, brunn må öfvertagas till under-
håll af Staden.

[ÄRENDEORD: Vattenanläggning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 134]

{§.11.}
Beslöts, med afseende på ordnandet af Stadens
eldsläckningsväsende, att en skrifvelse skulle af-
låtas till Brand Chefen med anmodan att denne
uprättar en Rulla å befäl och manskap vid
Stadens Sprutor.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Brandpersonal]

[MARG: N:o 4]

{§.12.}
Uplästes projekt till en underdånig anhållan
hos Kongl. Maj:ts om att Djurgården, Nya
Byggnadsjorden, hamnplatsen, området vid
Carl Gustafs Stad, derå Stadens vattenverk
äro belägna samt Westermarken måtte blifva
förlagde under Stadens domvärjo; och beslöts
att nämnde projekt till skrifvelse skulle
antagas, med det tillägg att Begrafningsplats-
sen äfven skulle uptagas bland de öfriga
Stadsdelarne i fråga, samt att Stadens
vattenverk ej skulle specificieras, utan
endast upgifvas "området vid Carl Gustafs
Stad, derå Stadens vattenverk äro belägna."

[ÄRENDEORD: Hamnfråga, Markförvaltning, Vattenanläggning,
Samhällsförsörjningsbyggnad, Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 140]

{§.13.}
Herr C. O. Öberg, såsom Ordförande i Stadens
Fattigvårds Direktion, anhöll att val till en
ordinarie ledamot i Direktionen måtte få
försiggå i ledigheten efter aflidne Skomakare-
mästaren Malmström; men Stadsfullmäk-
tige ansågo att Suppleanten borde inträda
i tjenstgöring till årets slut.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

Justeradt

/L. F. Österwall/
/C. G. Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107202.

Personrelationer