Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 19 October 1865.

Närvarande: af de äldre 25 ledamöterne alla,
med undantag af Herr W. A. Öhman och Herr
K. Tersmeden, hvilkas anmäldta förfall godkän-
des.

{§.1.}
Herr Th. Munktell lemnade en förklaring öfver
sitt uteblifvande från förra sammanträdet, hvilken
förklaring ansågs nöjaktig.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{[§.2.}
Stadsfullmäktige utsågo Stadskassören C. Jern-
bergh att afresa till Stockholm för att lemna
begärda uplysningar åt Riksdagsombudet Herr
Borgmästaren Bovin angående de önskade
Riksdagsmotionerne; - och lemnades Stadskassören
Jernbergh i updrag att jemväl för Riksdagsom-
budet utreda huruledes Staden kommit i
mistning af sina fristadsprivilegier, och att
Stadsfullmäktige önskade det Ombudet måtte
taga i öfvervägande om ej samma privilegier
kunde ännu få åtnjutas, efter af honom derom
väckt motion. -

[ÄRENDEORD: Riksdagsförtroendevalda]

{§.3.}
En af Telegraf Kommissarien H. Åkerstein gjord
framställning om besigtning å de till telegraf-
lokal begagnade rum i gården N:o 109, emedan
derå skulle finnas bristfälligheter, remitterades
till Drätselkammaren för vidtagande af den
äskade besigtningen. -

[ÄRENDEORD: Telebyggnad]

{§.4.}
Inlemnade Gasverkets Ombud Herr
C. O. Thomson en skrift innehållande protest mot
vidare användande vid gasprofningen
af de begagnade stearinljusen, såvida ej
39 % användes vid reductionen till normal-
ljus; och som endast 24 % blifvit använda
yrkades derjemte att återbekomma de
40 Rd [riksdaler], som Staden innehållit för bristande
lyshållning i sistl. Februari månad, eme-
dan vid en rätt reduction ljusstyrkan
varit tillräcklig.

Remitterades för beredning till Gaspro-
beraren Herr Rector P. Axenborg, hvilken,
om det nuvarande förhållandet med Gas-
profningen ej vore lämpligt, skulle anmo-
das med förslag till nödiga förändringar
inkomma till Stadsfullmäktige. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o [221].]

{§.5.}
Redogjorde Herr Kapitenen G. Nerman för
af honom verkställd undersökning för tillvä-
gabringande af kanal från Eskilstuna till
Hjelmaren; hvarefter fråga förekom, huruvida
Stadsfullmäktige skulle uttrycka den önskan
hos Stadens Riksdagsombud, Herr Borgmästaren Bovin, att denne å
Riksdagen väcker motion om statsanslag
för detta företag åt det Bolag, som kan blifva
derför bildadt.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Riksdagsförtroendevalda]

Justerat

/W; Zetherström/
/L; F; Österwall./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107201.

Personrelationer