Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
2 Augusti 1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Joh. Svengren och W. Zetherström
med godkända förfall, samt Herr Ad. Fredr.
Dahlström utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr A. F. Dahlström skulle för uteblifvande
från detta sammanträde till Stadens kassa plikta
2 Rd [Riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Föredrogs åter Herr Doctor P. C. Malms fram-
ställning huruvida icke skäl vore att med någon
uppoffring från kommunens sida söka få den
afstannade pudrettfabrikationen här i Staden åter
i gång, i hvilken fråga Sundhets Nämnden afgifvit
sitt utlåtande och deri tillstyrkt anslag från
Sundhetskassan med 100 Rd Rmt [Riksmynt] om året i fem år
till den, som åtager sig att sätta pudrettfabrikationen
åter i gång så fullständigt att latrin bortföres
ur alla gårdar, derifrån anmälan derom göres.

Efter öfverläggning, beslutade Stadsfullmäk-
tige att, genom annons i tidningen, tillkännagifva,
det Staden vore villig att lemna något lämp-
ligt bidrag till den person eller det bolag
som åtoge sig pudrettfabrikationen här i Staden
så fullständigt, som Sundhets Nämnden föreslagit,
hvarefter och sedan Stadsfullmäktige erhållit
del om storleken af det äskade bidraget,
desse ville åter i saken besluta. Emellertid
skulle Sundhets Nämnden anmodas att
ålägga alla gårdsegare, att genom kalks
påföring förhindra osundheten i gårdarne
från latrinställena.

[ÄRENDEORD: Hälsovård]

[MARG: {N:o 274.}]

{§.3.}
Beslöts att stamboksmedel till följande
kyrkobyggnader skulle lemnas ur Stadskassan
med 2 Rd Rmt till hvarje, då ej några
sådana medel skulle vidare för detta ändamål
i Staden upphemtas, neml. till

Hidinge församling i Strengnäs stift
Järbo församling i Upsala stift
Wånga församling i Linköpings stift
Österplana församling i Skara stift
Sjögerstad församling i Skara stift
Tiveds församling i Skara stift
Öttums församling i Skara stift
Agunnaryds församling i Wexiö stift
Kyrkhult församling i Lunds stift
Näringe och Lommelands församling i Göteborgs stift
Ytterby församling i Göteborgs stift
Qville församling i Göteborgs stift
Ödsmål församling i Göteborgs stift
Mullrå församling i Hernösands stift

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad]

{§.4.}
Den Komité, som fått uppdrag att utreda Stadens
skyldigheter för att komma i åtnjutande af stats-
anslaget för härvarande Elementar läroverks
utvidgande till 5 klassigt samt vidtaga alla
hithörande förberedande åtgärder, aflemnade
ett utlåtande, hvari Komitén med säker-
het antog vilkoren vara förbindelse
för staden att bygga och underhålla Läro-
verkshus och Rektorsboställe. I afseende
på det förstnämnda eller Läroverkshuset
ansåge Komitén någon nybyggnad för när-
varande icke vara af behofvet påkallad,
enär det nuvarande Skolhuset, då det i sin
helhet upplåtes till Skollokal, borde med
några få förändringar ännu i några
år lemna tillräckligt utrymme för lär-
jungarne; öfver hvilka förändringar Komi-
terade låtit upprätta och nu framlade
ritning. Och hvad anginge Rektors boställe
tillstyrkte Komitén att hyresmedel istället
lemnades Rektorn med 500 Rd Rmt om året
från den 1 April nästa år, emedan repara-
tionerna på skolhuset nästa sommar måste
taga sin början.

Komiténs förslag antogs och ville
Stadsfullmäktige förbinda sig att låta verk-
ställa de föreslagne förändringarne i Skolhu-
set, derest med Herr Rector Axenborg kan
träffas aftal om dennes afflyttning ur
Skolhuset mot hyresmedel; och beslutade
Stadsfullmäktige att erbjuda Herr Rector
Axenborg 400 Rd Rmt såsom hyresmedel om året.

Då Stiftets Biskop begärt bekomma
ritning öfver den Skol-lokal som kunde
lemnas, skulle jemväl Komiterade låta upp-
rätta en ritning å Skol-lokalen, utvisande
densamma, sådan den blir efter de ifråga-
satta förändringarne.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: {N:o 280.}]

{§.5.}
Efter föredragning ånyo af Drätselkam-
marens framställning rörande vilkoren
för upplåtelse af tomtplatser på den del
af nya stadsdelen, för hvilken Staden
åtagit sig att äfven efter bebyggandet till
Kronan utgifva arrende, beslutade
Stadsfullmäktige:

1:o att Stadsfullmäktige skulle söka till
blifvande Riksdagen få motion framförd
om befrielse för Staden att utgifva arrende
till Kronan för någon del af den anslagna
jorden, sedan den blifvit bebyggd; och

2:o att Stadsfullmäktige skulle hos Magi-
straten anhålla att, vid utlemnande af
byggnadsplatser på den ifrågavarande jorden,
det vilkor stadgas för bebyggare att desse i
förhållande till arealen, ersätta Stads-
kassan, hvad den i arrende och onera
för jorden får utgifva, till dess Staden
vinner befrielse i detta fall.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: {N:o 270.}]

{§.6.}
I enlighet med Berednings Utskottets derom
afgifna utlåtande, beslöts att det å Fristads-
torget varande monumentet öfver Sven
Rinman skulle repareras på Stadens be-
kostnad.

[ÄRENDEORD: Förtjänsttecken]

[MARG: {N:o 278.}]

{§.7.}
Rörande Herr K. Tersmedens motion med
yrkande om besvärs anförande mot telegraf-
stationens förflyttning från den af Staden
bekostade lokalen till en aflägsen del i
Staden, beslöts nu att en skrifvelse skulle
afgå till telegrafstationens föreståndare Herr
Kommissarien H. Åkerstein med underrät-
telse derom att såvida stationen ej inom
8 dagar vore återflyttad till sin rätta plats,
skulle Stadsfullmäktige ingå till Kongl.
Telegrafstyrelsen med Klagomål öfver flytt-
ningen, helst Berednings Utskottet ådagalagt
att från telegrafstationen här i Staden till Sty-
relsen ingått vilseledande uppgifter då
flyttningen derstädes begärdes.

[ÄRENDEORD: Telebyggnad]

[MARG: N:o 279.]

{§.8.}
Genom votering beslöts att Herr C. G. Gran-
bergs motion, om ansöknings afgifvande att
få uppbära bropenningar för fartyg, som
genomgå nya bron, skulle bordläggas.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

[MARG: N:o {281}.]

{§.9.}
Stadsfullmäktiges beslut den 21 sistl. Juni
att Drätselkammaren skulle draga under
Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning, huruvida Stä-
derne fortfarande hade skyldighet att un-
derhålla sina ransakningsfångar, skulle få för-
falla vid den upplysning som lemnats af
Drätselkammaren derom att denna fråga på
framställning af Linköpings Stad redan vore
under Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning.

[ÄRENDEORD: Rättsregler]

[MARG: {N:o 282.}]

{§.10.}
Af Drätselkammaren öfverlemnad framställning
från Skolrådet om reparation i Folkskole-
huset, som uppskattats till 271 Rd 38 öre Rmt,
bifölls.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o {283.}]

{§.11.}
Inlemnades en motion af Herr C. L. Björk
om underhandling med Magistraten, rörande
den auktionsprocent, som högst kunde blifva
bestämd, eller om Magistraten ville låta Auk-
tionsverket gå för Stadens räkning och risk.

Öfverlemnades till Berednings Utskottet,
att deröfver afgifva utlåtande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: {N:o 284}]

{§.12.}
Föredrogs en motion af Herr Joh. Svengren
om uppmuddring af den s. k. Lillån eller
wattendraget till Stadens Sliphus.

Motionen öfverlemnades till Drätselkam-
maren för beredning.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga]

[MARG: {N:o 285.}]

{§.13.}
Från Brobyggnads Komitén inlemnades en
framställning derom att öfre delen af nya brons
gallerbjelkar måtte få täckas med jernplåt,
hvilken framställning remitterades för
beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: {N:o 286.}]

{§.14.}
De genom Gatukomiténs försorg upprättade
afvägningskartorna å nya Stadsdelen, hvil-
ka kartor nu utaf Berednings Utskottet
återställdes, blefvo utaf Stadsfullmäktige
antagna till efterrättelse för planering å gator
samt vattenafloppens anläggning på nya
stadsdelen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

Uppläst och justeradt:
/Knut Tersmeden./
/C, J, Westerberg/

År 1866 den 2 Augusti är detta Proto-
coll å Rådhus salen offenteligen uppläst;
betyga Eskilstuna, som ofvan.

[MARG: {N:o 287.}]

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107203.

Personrelationer