Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
19 April 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af Herrar W. Zetherström och Th.
Munktell, hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
De Komiterade, hvilka haft i updrag
att jemte Rekarne Häradsboer utreda
frågan om anskaffande af ett Sjukhus
här i Staden, hade begärt att Stadsfullmäktige
ville bestämma de vilkor, hvarpå Komiterade
egde att inbjuda Häraderne i afseende på
föreningen om en gemensam sjukvård; och
vid föredragning häraf godkände Stadsfull-
mäktige följande af Komiterade föreslagna
grunder; neml.

1:o Alla nybyggnader upföras på gemensam
bekostnad, och bidraga dertill Eskilstuna
och Thorshälla Städer till hälften mot
Häraderna;

2:o Det framtida underhållet och egendomens
alla onera utgå efter samma grund;

3:o Första upsättningen af alla inventarier
bör anskaffas på samma sätt, då ingen an-
nan grund derför funnits att följa, men
inventariernas framtida underhåll, komplet-
tering och tillökning bestrides efter proportion
af de 2:ne Intressenternes antal sjukdagar
under det år utgifterna derför utgått, äfven-
som alla andra utgifter under året i
och för sjukvården, af hvad namn och
beskaffenhet de vara må.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad]

{§.2.}
Som olofliga vägar tagits öfver Djurgårds-
slätten, samt åverkan derstädes för-
öfvats dels å stängseler och dels å
trädplanteringen, beslöts att en varning
skulle införas i tidningen mot detta
oskick, med anmaning att Angifvare
på trädplanteringens förstörande finge
upbära 10 Rd [Riksdaler]; äfvensom att de åverkare,
hvilka blifva uptäckte, skulle derför
åtalas vid nästblifvande Ting i
Öster Rekarne Härad af Stadskassören Jernbergh.

I sammanhang härmed beslöts
att Djurgårdsstängseler nu skulle genom
Drätselkammarens försorg sättas i stånd.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.3.}
Godkändes en ritning på Schweit-
zeripavillon i Djurgårdsparken.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.4.}
Beslöts att för Stadens behof skulle
uplånas Två Tusen Riksdaler Riksmynt
på 3 månaders upsägning, hvilka medel
voro erforderlige för nya brobyggnaden
jemte andra behof; och skulle Stads-
fullmäktiges Ordförande skuldsedeln derå
underskrifva.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.5.}
Af Direktionen för Eskilstuna Öfre Kanal
hos Kongl. Maj:t i underdånighet gjord
framställning, angående tillämpning af gällande
taxan å broafgifterna härstädes, öfver
hvilken framställning Stadsfullmäktiges
underdåniga förklaring infordrats, remit-
terades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

Justeradt
/S Palmgren/
/L. P. Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107193.

Personrelationer