Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 mars 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 mars 1886

Anmärkning

{1886 den 18 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr K. Söderblom, som är på riksdagen.
Herr Carl Andberg med godkändt förfall
Herr Theofr. Boberg med godkändt förfall
Herr C. W. Dahlgren med godkändt förfall
Herr T. Engström med godkändt förfall

{§. 1.}
Som af Utskottets nu föredragna utlåtande, angående
upptagande af obligationslån åt staden, inhemtades att,
enligt bekommen upplysning, Kongl. Maj:ts tillstånds-
skrifvelse i ämnet innehölle att af lånemedlen finge
7000 kronor användas för inköp af jordområde {intill}
nya allmänna läroverkstomten, så att samma Nådiga
Bref icke vore i den delen fullt riktigt refereradt
i den Landshöfdinge Embetets skrifvelse, hvilken
vid förra sammanträdet hos Stadsfullmäktige
föredragits; beslutade Stadsfullmäktige enligt Utskottets
förslag:

1:o att anhålla hos Magistraten om införskaf-
fande af en bestyrkt afskrift af Kongl.
Brefvet den 12 sislidne Februari, angående
rättighet för staden att upptaga lån, så att
här på platsen må finnas en handling, som
otvetydigt visade stadens befogenhet i fråga
om medlens användande.

I denna lånefråga beslutades för öfrigt, jemväl
i enlighet med Utskottets förslag:

2:o att ett obligationslån skall för staden upp-
läggas å 700000 kronor på 40 års amor-
tering och mot ränta, icke öfverstigande 5 pro-
cent för år;

3:o att för följande ändamål, nemligen:

till konvertering af trenne stadens äldre lån - Kr 171,800.-
för vatten- och afloppsledningar - 300,000.-
till ny fattigvårdsbyggnad - 35,000 -
till inköp af jordområde intill nya allmän-
na läroverkstomten - 7000.

skall afyttras obligationer för nominelt Kronor 513,800.-

4:o att Stadsfullmäktige uppdraga åt fem förtro-
endemän att för obligationslånets upptagande
och obligationers försäljning till här ofvan an-
gifna beloppet 513800 kronor träffa uppgörelse
å stadens vägnar på sätt ombuden finna för
staden fördelaktigast, utan vidare underställning
till Stadsfullmäktige; samt till dessa låne-
ombud utse:

Stadsfullmäktiges ordförande Doktor Theofr.
Munktell j:r,
Drätselkammarens ordförande Direktören
A. Ludvig Örström,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson,
Ingeniören Axel Karlsson och
TelegrafKommissarien H. Åkerstein.

[MARG: 132. ]

{§. 2.}
Som i följd af Stadsfullmäktiges nyss fattade
lånebeslut, det fall föreligger att stadens jernvägs-
lån i Eskilstuna Sparbank å 136000 kronor skall inbetalas,
föreslog Herr E. A. Lundblad att samma lån
må hos Sparbanken uppsägas.

Detta ärende remitterades till Utskottet för
beredning.

{§. 3.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Drätselkammarens förslag till förändrad riktning
å den under omläggning blifvande Ruddamskanalen, för vinnande
af tomtregleringar, beslutade Stadsfullmäktige
i detta ärende:

1:o Stadsfullmäktige bifalla att Kanalen
får rak sträckning från Skinnarbron till
Ruddamsgatan, dock skall kanalen från
samma gata, med erforderlig krökning der-
städes, vidare uttagas rak till det ställe
på Kungsladugårdsafledningen, der denna
å företedda kartan synes grena sig;

2:o Stadsfullmäktige bemyndiga Drätselkammaren:

{att} med Slagtaren C. G. Pettersson träffa det
härför erforderliga aftalet om tomtbyte
för gården N:o 73, på de vilkor denne, med
tillämpning af sina förklaringar till Drät-
selkammarens protokoll för den 24 sist-
lidne Februari, begärt;

{att} hos ByggnadsNämnden göra framställning
om den förändring i tomtindelning, som deri-
genom skulle ske;

{att}, då sådant erfordras, för staden utförda
bytesbref åt Slagtaren Pettersson för tomt-
regleringens fullbordande; och

{att}, med vederbörande träffa aftal om den
förändrade riktningen för vattenafloppet
å Kungsladugårdens område, som beslutet
afsåge.

[MARG: 128.]

{§. 4.}
Angående Herr Arvid Nilssons motion,
om undersökning för införande af elektrisk
gatubelysning härstädes, fattade Stadsfullmäktige, i
öfverensstämmelse med Utskottets utlåtande, föl-
jande beslut:

1:o Stadsfullmäktige lemna Drätselkammaren
i uppdrag att yttra sig öfver huruvida
tidpunkten för införande af elektrisk belys-
ning kan nu anses vara lämplig samt
att eventuelt utreda kostnaden för dylik
belysnings anläggning och drift;

2:o 200 kronor ställas till Drätselkammarens
disposition för gäldande af kostnaden, som
för ifrågavarande utredning må förekomma.

[MARG: 130.]

{§. [4.]}
Från Utskänkningsbolagets Direktion inlemnades
ett utdrag af dess protokoll för den 15 innevarande
Mars, innefattande beslut:

1:o att då staden nu ämnade anlägga wattenledning,
skulle bolagets alla innehafvande inteckningar
uppsägas att inbetalas den 30 September detta år;

2:o att, sedan staden för Direktionen visat att entrepre-
nadkontrakt om vattenlednings byggande vore
uppgjort, lemnades till Stadskassan den 1 instun-
dande Oktober Etthundrafyratiotusen kronor,
att användas till samma åndamål; och skulle
dessutom öfverlemnas till staden en inteckning i
Eskilstuna Pastorats Barnhemsgård å 3000 kro-
nor samt 400 aktier i Oxelösund - Flen - Westman-
lands jernväg;

hvarjemte bolaget

3:o förbehållit sig, enligt bolagsstämmobeslut den
20 April 1876, att fortfarande disponera af
bolagets vattenledningsfond 40000 kronor till rörelse-
kapital, med förbindelse dock att å dessa medel
lemna staden sex procents årlig ränta; äfvensom
bolaget förbehållit sig att tillsvidare disponera
fastigheterna N:o 8 och 274 här i staden samt
alla inventarier, mot det att till staden betalas
minst sex procents årlig ränta å bokförda
värdet af nämnda fastigheter och inventarier.

[MARG: 132.]

{§. 5.}
Åt Herr Ordföranden jemte ledamöterne
Herrar C. A. Frössén och O. Svengren uppdrogs
att justera dagens protokoll å sammanträdes-
lokalen en timma härefter.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/O, Svengren/
/A Frössén./

År 1886 den 22 Mars å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga:

/Gust, Sahlin/
/Aug; Winbom/

[MARG: 133.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 mars 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107192.

Personrelationer