Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1886

Anmärkning

{1886 den 19 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr K. Söderblom, som är på riksdagen.
Herr C. A. Frössén med godkändt förfall.
Herr Axel Karlsson med godkändt förfall; men Herr Karlsson an-
kom sedan till sammanträdet vid företagandet af frågan om de i
§ 2. omför-
mälda entreprenad-anbud.

{§.1.}
Upprop af ledamöterne verkstäldes af Ordföranden
Herr Doktor Munktell, hvilken derefter förklarade
att som Munktells Mekaniska Verkstad inginge gemen-
samt i det anbud å vattenledningen, hvilket senast
afgifvits af Fabriksidkaren W. Wiklund samt i dag
förekomme till behandling, ansåg Herr Doktor
Munktell sig vara jäfvig att leda förhandlingarne;
hvarpå Ordförandeplatsen intogs af Herr vice
Ordföranden Herr Direktör J. Svengren. -

{§.2}
Upplästes det utlåtande i Wattenledningsfrågan,
som på grund af beredningsremiss afgifvits af
Utskottet, förstärkt med Wattenlednings Komitén.

Utlåtandet omfattade tvenne frågor, nemligen
först lydelsen af entreprenadkontraktet för vatten-
ledningsanläggningen, och vidare yttrande öfver de
afgifna anbuden, på anläggningens utförande.

Sagda kontraktsförslag blef äfven nu föredra-
get, hvarpå Stadsfullmäktige godkände detsamma
med följande förändringar:

1:o I §.4, mellan orden "faststäld" och "tillökningen"
inskjutes följande: "och beslutet härom blifvit
genom protokollsutdrag entreprenören delgifvet"
- hvilket skedde, enligt beredningens förslag, på
det entreprenören ej må förebära okunnighet
om de förändringar i arbetet, hvilka möjligen
varda af wattenledningskomiterade faststälda. -

2:o Efter §.11 insättes en ny §. så lydande:
"§.12. Komiterade ega rätt att, såvida de finna
sådant nödigt, på entreprenörens risk och be-
kostnad låta verkställa arbetet om det ej blifvit
fullbordadt inom i kontraktet uppgifven tid;"
- hvilket senare beslut fattades vid votering med
14 röster mot 12, de der afgåfvos för
beredningsutlåtandet, som ogillat ett under bered-
ningen förekommet yrkande om en dylik §:s
insättande i kontraktet.

Emot Stadsfullmäktiges beslut i denna punkt
reserverade sig Herrar A. Nilsson, H. Åkerstein,
Theofr. Boberg och Fredr. Grönberg samt A. Falk, -
Herr Grönberg af den anledning att, som
det nu understälda kontraktsförslaget legat till
grund vid anbuds infordrande på vattenled-
ningens utförande, vore det icke riktigt att
numera i kontraktet insätta den beslutade
nya §. och {Herr Falk} emedan det vore för staden mindre
betryggande
att denna §. inkomme i kontraktet.

I fråga åter om entreprenadanbuden
hade beredningen, enligt utlåtandet, granskat
desamma och, med hänseende till angelägenheten att
för staden må åstadkommas en entreprenad, som
vore betryggande, funnit att af de tio anbuden
följande skulle komma på förslag till vidare
ompröfning, nemligen:
anbudet af Bennet & Co i Stockholm å Kr. 384000:-
anbudet af Alb. Amundson i Stockholm å Kr. 407000 -
anbudet af W. Wiklund i Stockholm å Kr. 420000.-
hvarefter beredningen omsider, efter öfverläggning
om dessa tre anbud, samt på grund af de upplysnin-
gar, hvilka lemnats under beredningens öfverlägg-
ning, äfvensom på de skäl Wattenledningskomiterade
förut angifvit, beslutat den framställning till
Stadsfullmäktige:

att Fabriksidkaren W. Wiklunds anbud af
den 12 i denne månad, att utföra vatten- och
afloppsledningsarbetet mot Fyrahundra-
tjugu Tusen kronor, måtte antagas.

Wid nu företagen behandling af anbudsfrågan
framstäldes det yrkande af Herr A. Falk, att som
spekulanter å Wattenledningsanläggningen haft
sig viss tid föreskrifven för anbuds ingifvande,
de anbud, hvilka efter denna tid inkommit,
icke måtte komma under ompröfning; men
detta yrkande afslogs.

Under öfverläggningen yrkades för öfrigt:

1:o af Herr Johan Engström: att Bennet & Co anbud
måtte antagas;

2:o af Herr C. A. Ström: att W. Wiklunds anbud
måtte antagas;

3:o af Herr A. Falk: att frågan må uppskjutas för
att åter om 2 dagar förekomma;

Sedan öfverläggningen förklarats slutad, framstäl-
des propositioner på dessa yrkanden, dervid
Ordföranden förklarade sig anse Herr Ströms yr-
kande vara med öfvervägande ja besvaradt
och då dervid begärdes votering samt framställning
gjordes på kontraproposition, förklarade Ord-
föranden sig finna att Herr Joh. Engströms yrkande
var dertill antaget, men äfven derom begärdes
votering.

Således voterades först om kontrapropo-
sition till hufvudvotering, hvarvid 15 röster
afgåfvos för Herr Johan Engströms yrkande och
12 röster för Herr Falks yrkande om uppskof,
och emot denna utgång reserverade sig Herr
Falk.

Derpå anstäldes hufvudvotering, dervid
14 röster afgåfvos för Herr Ströms yrkande
om antagande af Fabriksidkaren W. Wiklunds
anbud och 13 röster för Herr Engströms yrkande
att Bennet & Co anbud måtte antagas;

hvadan alltså Stadsfullmäktige hafva an-
tagit Fabriksidkaren W. Wiklunds anbud att för
Fyrahundratjugu Tusen Kronor åt Eskilstuna
stad utföra ifrågavarande vatten- och aflopps-
ledning.

Emot detta beslut reserverade sig följande
af Stadsfullmäktige på den grund att stadens
ekonomiska förhållanden bordt mana till
antagande af ett så mycket lägre anbud som
det af Bennet & Co afgifna, nemligen:
Herrar A. Falk, C. F Lundström, E. A Lundblad,
A. Hellstedt, G. E Svahnbäck, T. Engström, Joh.
Engström, E. G. Åbergh, C W. Dahlgren, P. A. Hag-
ström och E. A. Naesman. -
(Se vidare §.4.)

[MARG: 142.]

{§.3}
Enligt Protokoll för den 13 April hade Watten-
lednings Komitén hemställt hos Stadsfullmäktige att,
sedan desse antagit entreprenör och godkänt kon-
traktsförslag, Komiténs uppdrag måtte så bestäm-
mas att den egde besluta om och vidtaga alla de
åtgärder, som hädanefter för arbetenas bringande
till fullbordan komme att erfordras, dock icke
utöfver ett kostnadsbelopp af 450000 kronor,
äfvensom att dessa medel, så snart sig göra läte,
stäldes till Komiténs disposition. -

Uti häröfver afgifvet yttrande hade Utskottet
framhållit: {att} stadens penningeväsende författnings-
enligt skall förvaltas af Drätselkammaren; {att}
komitén icke hade behof af entreprenadmedlen
på andra tider eller i andra poster än entreprenad-
kontraktet innehölle; och {att} återstoden, beräknad
till 30000 kronor för andra kostnader, icke heller
borde användas utan framställning derom till Stads-
fullmäktige; i enlighet hvarmed Utskottet afgifvit
hemställan:

1:o att intilldess stadens obligationslåneaffär hunnit
regleras, staden må tillfälligt upplåna och ställa till
Komiténs disposition först 60000 kronor, hvilka
erfordrades vid kontraktets underskrift,
och derefter 60000 kr. i gången vid tider, som
kontraktet bestämde - allt intill summan
420000 kr;

2:o att 30000 kr. måtte afsättas för andra kostnader
och få användas efter Stadsfullmäktiges blif-
vande beslut på komiténs framställning.

3:o att Komitén i öfrigt måtte få det bemyn-
digande den begärt.

Under öfverläggning härom yrkades att
detta utlåtande måtte bifallas; men efter
vidare diskussion beslutade Stadsfullmäk-
tige i enlighet med ett af Herr A. Nilsson af-
gifvet förslag, så lydande:
"Wattenlednings Komiténs framställning bifalles,
blott med den ändring att medlen ställas till
Komiténs disposition i mån af behof och efter
requisition i alla de fall, der ej komitén före-
drager att istället gifva anvisning till liquids
lyftande direkte i Stadskassan, för hvilket än-
damål komitén bör till Drätselkammaren på
förhand anmäla liquidationstiderna och beloppen;
uppdragande Stadsfullmäktige åt Drätselkam-
maren att, intilldess stadens obligationslåneaf-
fär hinner regleras, för staden upptaga tillfäl-
ligt lån till erforderligt belopp.-"

[MARG: 142]

{§ 4.}
Såsom tillägg till hvad §.2 här ofvan innehåller om
antagande af Fabriksidkaren Wiklunds anbud
på Wattenledningsanläggningen, skulle här i
Protokollet inflyta att Stadsfullmäktige
antagit samma anbud med det vilkor att
Fabriksidkaren Wiklund, såsom Herr A.
Nilsson förklarar honom hafva uppgifvit, icke
fordrar någon ersättning för det af honom
upprättade vatten- och afloppsledningsförsla-
get vid det förhållande, nemligen, att han
blefve till entreprenör antagen.

Samma dag uppläst och justeradt
/Joh. Svengren/

Justeradt
/E, A, Lundblad/
/Ade Falk/

År 1886. den 3 Maj å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga:
/C, F, Andersson/
/Aug; Winbom/

[MARG: {143.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107194.

Personrelationer