Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos, Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 18:de
Maji 1863.

Närvarande samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr
P. Wahlström, hvilken är bortrest.

Såsom närvarande å Magistratens vägnar anmälte
sig Herr Rådman N. F. Heljestrand.

{§.1.}
Föredrogs A. P. Anderssons i Heljesta och A. F.
Widlunds i Måsta förslag om vägs anläggande mellan Stadens
norra del och Wallby bro med bidrag från Stadens
sida; jemte Drätselkammarens deröfver afgifna
betänkande, hvari Drätselkammaren tillstyrkt att sta-
den i ett för allt borde erbjuda 300 Rd [riksdaler] i bidrag för
denna vägs anläggning och underhåll, eftersom vägen en-
dast ansågs bli tillfällig.

Som vägen ansågs blifva af nytta för Staden, men Stads-
fullmäktige befarade att Drätselkammarens förslag icke
af sökanderne antages, hvarförutan uplystes att i
denna fråga åtskilligt återstode att utreda, beslutade
af denna anledning Stadsfullmäktige att en kommitté
nu skulle nedsättas, med updrag, att jemte sökanderna
och Kungsladugårdens intressenter sammanträda och
upgöra något förslag till ordnandet af denna
fråga, hvarefter Stadsfullmäktige finge om detta
förslag besluta.

Till Kommitterade utsågos nu Herrar C. Björk,
A. F. Dahlström och S. Palmgren, och valde
dessa sinsemellan Herr Björk till Ordförande.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga, Vägfinansiering, Förvaltningskostnad,
Förvaltningsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 18. ]

{§.2.}
Föredrogs Drätselkammarens betänkande öfver gjord
framställning, att Stadens skuld, som nu står på
många händer, måtte förvandlas till en amorterings-
skuld på en hand; och skulle denna fråga,
med gillande af Drätselkammarens utlåtande, för
det närvarande förfalla.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering ]
[ MARG: N:o 44. ]

{§.3}
Föredrogs DrätselKammarens betänkande öfver
gjord framställning om anslående af arfvode till den
Badaremästare, som finnes i Staden för biträde
med koppning och åderlåtning åt obemedlade per-
soner.

Mot skyldighet, att, utan betalning, tillhandagå
obemedlade personer med förbindningar af brott
samt koppning och åderlåtning, anslogo Stadsfullmäk-
tige åt nuvarande Badaremästaren Lundmark ett
årligt arfvode från Stadskassan af 50 Rd Rmt [ riksmynt ], att tillsvidare utgå.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Sjukvårdspersonal ]
[ MARG: N:o 38. ]

{§.4.}
Föredrogs Hamn Direktionens jemte serskildta
Kommitterades betänkande öfver hamnens bebyg-
gande, hvarmed åtföljde en ny i sådant afse-
ende uprättad projektkarta med gator och gränder
gående parallellt med gatorna i Fristaden.

Stadsfullmäktige gillade åsigten att gatorna
vid hamnen komme att gå parallellt med Fristadens,
men funno det nu framlagda projektet icke
tillfredsställande hvad anginge Strandgatan, till
följe hvaraf Herr Axel Karlsson, som upgjort
nyssnämnde projektkarta och som nu var när-
varande, vidtalades, att till ett annat sam-
manträde, och i samråd med Herr Rådmannen
Heljestrand, upgöra tvenne alternativa projekt å
hamnplatsens bebyggande, ett med rak och ett
med böjd Strandgata.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga, Samhällsplaneringsregler ]
[ MARG: N:o 41. ]

{§.5}
Med godkännande af infordradt betänkande af
Hamn Direktionen med serskildte Kommitterade,
beslöts; att den hos Stadsfullmäktige gjorde
framställningen om utflyttning af de vid hamnvägen
planterade träd från Storgatans slut till den punkt
der vägen tager af åt hamnen, icke skulle till
någon åtgärd föranleda.

Deremot, Hvad anginge hamnvägen från stora
landsvägen ned till hamnen, och med gillande af
det afgifne utlåtandet, beslöts, att den derå plan-
terade yttre trädraden skulle på Hamnkassans bekost-
nad flyttas, från landsvägen till knäet, {in}, och från
knäet till hamnen, {ut}, så att afståndet mellan
dessa trädrader och rågångslinierne å båda sidor
om hamnvägen blifver tre fot.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga ]
[ MARG: N:o 45. ]

{§.6.}
På derom gjord framställning utvaldes följande
(personer) bland Stadsfullmäktige att den 19:de och
följande dagar i denne månad deltaga uti den s.k.
Femårs-Brandsyn, neml.

Herrar: L. E. Lindgren, L. P. Malm, A. Dahlström,
L. F. Österwall, Aug. Bohm, C. F. Sjöberg, C. G. Granberg,
J. C. Heljestrand, L. Hedlund, C. E. Stenman, E. A. Naesman,
och Em. Svalling, hvaraf 6 skulle samtidigt tjenst-
göra, efter öfverenskommelse sig emellan.

[ ÄRENDEORD: Brandsyn, Brandväsendeförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 46. ]

{§.7.}
Den i år hållne Gatusynen hade ansett stensättning
nödig utanför Borgmästarebostället, Räcksmedsgården
och fattigvårdsgården, hvarefter Drätselkammaren
hemställt huruvida detta arbete borde företagas.

Efter härom förehafd diskussion, stannade
Stadsfullmäktige i det beslut att den ifrå-
gavarande stensättningen skulle företagas.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga ]
[ MARG: N:o 47. ]

{§.8.}
Handlanden Carl Lambert Björk utvaldes att
såsom ombud för Eskilstuna Stad utföra och bevaka
Stadens rätt vid det af Herr Kapitenen och Commisions Landtmätaren Th.
Hierta utlysta landtmäterisammanträde vid Hvilsta
i Kloster socken den 26 innevarande Maji; kl.10
f.m., med anledning af för Herr Kapitenen utfärdadt
förordnande att uppgå rågångarne och verkställa
ägobyten med flere landtmäteri förrättningar vid
Säteriet Hvilsta med underlydande hemmans egor
i Kloster och Fors Socknar; och skulle utdrag
af detta protocoll tjena Herr Björk till fullmakt;
hållande Stadsfullmäktige, å Eskilstuna Stads
vägnar, för gildt hvad ombudet gör och låter.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Jordbruksmark,
Skogsbruksmark ]
[ MARG: N:o 48. ]

{§.9.}
Föredrogs en från Öster- och Wester Rekarne
Häraders Hushållnings Gille ankommen Skrifvelse,
angående kreatursförsäljning här i Staden första
lördagen i hvarje månad.

Remitterades, för beredning, till Drätsekammaren,
hvilken egde att med sitt betänkande inkomma, och
dervid föreslå den plats som för en kreaturs-
försäljning härstädes må vara lämplig, derest
Drätselkammaren finner förslaget antagligt.

[ ÄRENDEORD: Marknadsliv ]
[ MARG: N:o 49. ]

{§.10.}
Föredrogs ett från GatuKommitten ingifvet
memorial med afvägningskartor uprättade af Herr
Axel Karlsson, innefattande plan för stensättnin-
gars företagande och gatusänkningar i Nystaden
och Fristaden.

På det Stadens innevånare måtte få del
af samma plan och tillfälle att sig deröfver yttra,
skulle Kartorna öfverlemnas till Herr Karlsson
med anhållan att desamma der må i 14 dagars
tid hållas Stadens innevånare tillgänglige; och
skulle derefter Kartorna med de anmärkningar,
hvartill granskningen deraf kan föranleda, af Stads-
fullmäktige slutligen pröfvas.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga, Samhällsplaneringsregler ]
[ MARG: N:o 50. ]

{§.11.}
Som nu inte kunnat beslutas om sänkningen af
Nygatan, skulle med stensättningsarbetet framför Folk-
Skolegården anstå, tills afvägningskartor å gatorna
blir fastställd; men som den antagne entreprenören
förklarat sig nu sakna arbete, och tillförene i
dag beslutats stensättning bland annat vid Fattig-
vårdsgården, hvarom planen ansågs fullt tillfreds-
ställande; så skulle Drätselkammaren anmodas
att om denna stensättning söka aftal med den här-
städes vistande gatuläggaren, dock med förpligtelse
å dennes sida, att den af Gatukommittén fram-
ställde planen fullständigt följes, vid äfventyr, att
entreprenören ej får liquid.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga ]

{§.12.}
Aflemnade Herr Rådmannen Heljestrand en af
Manufacturisten Johan Wennermark till Magistraten
ingifven ansökning, att som han blifvit af Gatusyn
ålagd att inom 6 veckors tid, vid vite af 10 Rd,
afhugga och jemna gator vid nya Skolhusgränden
invid hans egendom gården N:o 207, i likhet
med den nu af Staden anlagda gatan, samt han
funnit att Staden bekostat Drottninggatans sänk-
ning, han altså anhölle att få åtnjuta sammma
förmån, och att få ifrågavarande gata på Stadens
bekostnad afhuggen.

Stadsfullmäktige funno icke skäl att
till ansökningen lemna bifall, i annan händelse
än att fyllningsämnen för Stadens räkning erfordras
och å nyssnämnde gata lämpligen kunna tagas,
hvilket utgjort skälet dertill att Drottning-
gatan blifvit på Stadens bekostnad sänkt.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga ]
[ MARG: N:o 51. ]

{§.13.}
Med slutna sedlar valdes till Ledamöter uti in-
nevarande års Taxerings Committeé:

Herr Handlanden Sven Palmgren med 19 röster
Herr Doctor Carl Peter Malm med 15 röster
Herr Handlanden Joh. Svengren med 14 röster
Herr Rådmannen Hans Dahlberg med 13 röster
Herr Manufacturisten Johan Hedlund med 12 röster
Herr Guldsmeden Lars Peter Malm med 11 röster
Herr Målaremästaren Wilhelm August Öhman med 10 röster
Herr Handlanden Carl Lambert Björk med 9 röster
Herr Fabriksidkaren Erik Augustinus Naesman med 9 röster

Samt till Suppleanter:

Herr Handlanden Lars Fredrik Österwall med 5 röster
Herr Manufacturisten Frans August Stenman med 5 röster
Herr Manufacturisten Levin Hedlund med 4 röster

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Taxering ]

{§.14.}
Föredrogs en framställning af Gasverket här-
städes om gasrörs ledande genom Stadens Slipwerk.

Remitterades till Drätselkammaren, för utredning.

[ ÄRENDEORD: Gasanläggning ]
[ MARG: N:o 52. ]

{§.15.}
Föredrogs en framställning af Herr C. O. Öberg
angående Stadens nedbrunna Räckhammare samt
om uphäfvande af arrende contractet derå.

Remitterades till Drätselkammaren, för utredning.

[ ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning ]
[ MARG: N:o 53. ]

{§.16.}
Föredrogs en framställning af Herr C. O. Öberg
om anskaffande af tillförlitlig karta öfver Fristaden
och Nystaden.

Remitterades till Drätselkammaren, för utredning.

[ ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler ]
[ MARG: N:o 54. ]

{§.17.}
Föredrogs en framställning af Herr C. O. Öberg
innehållande frågor om entreprenören för Stadens
gästgifveribyggnad behöfde upfylla sitt contract, m.m,
samt om qvarhållande af någon andel af entre-
prenadsumman, emedan afvikelse skall skett vid
grundmursarbetet.

Remitterades till Drätselkammaren, för utredning.

[ ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning ]
[ MARG: N:o 55. ]

{§.18.}
Justeradt
/Joh., Hedlund./
/A., Billjer./

År 1863, den 18 Maj, är förestående protokoll
å Rådstufvusalen offentligen uppläst, intyga

/N. Heljestrand/
/C. Jernbergh/
/J. F. Ohlsson/

[ MARG: N:o 56. ]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107187.

Personrelationer