Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1899

Anmärkning

{1899, den 18 Maj.}
Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar v. Ordföranden,
Berg,
v. Krusenstierna,
Johnson,
Landström,
Thunberg och
Åkerstein,
alla med anmälda och godkända förfall.


{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Aulin och Forsberg.


{§2.}
I afgifvet utlåtande öfver komiterdes förslag till ny
brandordning hade Utskottet tillstyrkt bifall till förslaget
med följande ändringar:

i §§ 11,13,14,17 och 75 förekommande uttrycket "Polis-
myndigheten" skulle för tydlighetens skull utbytas mot
"Poliskammaren";

för att i Brandordningen införa en föreskrift om sotning
särskildt af rör för kakelugn, som icke begagnades vid
matlagning, då uttrycklig bestämmelse härom sakna-
des, ehuruväl af uttrycken i §11 indirekt framginge,
att sådan sotning skulle ske, när den funnes nödig,
borde efter föreskriften i nämnda § om sotning, som
måste företagas minst en gång hvarje år, införas
följande bestämmelse:

"Kakelungspipa och rör sotas, när den, som eldsta-
den nyttjar eller ock husvärden rensning begär;"

för att den i §27 förekommande bestämmelsen,
att polismyndigheten skall hafva tillsyn öfver brand-
vakarnes öppethållande, måtte blifva mera verksam,
borde denna skyldighet direkt läggas å poliskonstap-
larne och ordet "polismyndigheten" sålunda utbytas
mot ordet "polispersonalen".

Efter föredragning häraf anhöll Herr Borgmä-
staren få framställa några mindre
anmärkningar mot i förslaget förekommande bestämmelser,
hvilkas obehöflighet eller olämplighet undgått
komiterade för förslagets uppgörande, äfven-
som mot de af Utskottet föreslagna ändringarne
i §§11 och 27;

då i K.F.O. ang. Kommunalstyrelse i stad den
21 Mars 1862, §60 finnes föreskrifvet, att Magistraten
bestämmer den tid, inom hvilken specialförslag öfver
utgifter och inkomster för nästföljande år skola vara
till Magistraten ingifna, borde §3 mom. 2 lämpligen
erhålla följande förändrade lydelse:

"att uppgöra och der ej annan tid varder af Magi-
straten bestämd, före den 1 November hvarje år till Ma-
gistraten aflemna förslag öfver brandväsendets utgif-
ter för nästföljande år;"

i sammanhang härmed borde den i §42, sista mom.
af brandchefens åligganden förefintliga tidsbestämnin-
gen för aflemnandet af förslag till utgiftsstat bortfal-
la och mom. sålunda erhålla följande lydelse:

"{att} årligen upprätta förslag till utgiftsstat för brand-
väsendet."

då enligt ett i Högsta Domstolens minnesbok un-
der senaste tiden antecknadt utslag det ville synas,
som om Högsta Domstolen hyste den uppfattningen, att
brandordningen, som icke af Kongl M:t blifvit faststäld
att gälla för stäld äfven utom dess planlagda område, icke
kunde tillerkännas sådan giltighet, borde, såframt
ej KM:ts fastställelse å brandordningen och dess 80§
skulle sökas, denna sistnämnda § lämpligen endast
erhålla följande lydelse:

"Denna brandordning skall träda i kraft den 1 Ja-
nuari 1900."

beträffande det af Utskottet föreslagna tillägget till
§11 borde detta, för att ej komma i strid mot föreskrif-
terna i öfrigt inom nämnda §, ändras till "annan
kakelugnspipa" etc

hvad slutligen anginge Utskottet förslag att i
§27 utbyta ordet "polismyndigheten" mot "polispersonalen"
ansåg Herr Borgmästaren det vara mindre välbetänkt
att öfverflytta denna tillsyn öfver brandvakarne och an-
svaret derom från polismyndigheten till polispersonalen,
och att det vore lämpligare, att detta ansvar fortfaran-
de ålades polismyndigheten, som naturligen utöfvade
tillsynen genom de dertill beordrade poliskonstaplar-
ne; börande dock i §27 ordet "polismyndigheten," på sätt
som föreslagits för andra §§ i brandordningen, lämpli-
gen utbytas mot ordet "poliskammaren"

Sedan Herr Stålberg framhållit behofvet af
Brandordningens giltighet äfven för de delar af staden,
som låge utom stadsplanen, och förty yrkat bifall till
komiterades af Utskottet utan anmärkning
lemnade förslag till lydelse af §80, beslöto Stadsfullmäk-
tige utan omröstning följande ändringar i komiterades
förslag till brandordningen:

{§3 mom 2} skulle erhålla den af Herr Borgmästaren föreslag-
na lydelsen;

det föreslagna tillägget till §11 skulle erhålla följande lydelse
"Annan kakelugnspipa och rör sotas, när den som
eldstaden nyttjar, eller och husvärden rensning begär".

I §27 skulle ordet "polismyndigheten" utbytas mot
ordet "Poliskammaren"

§42 sista mom. af brandchefens åliggande skulle er-
hålla följande förändrade lydelse:
"att årligen upprätta förslag till utgiftsstat för
brandväsendet."

i §§ 11, 13, 14, 17 och 75 förekommande uttrycket "polis-
myndigheten" skulle utbytas mot ordet "Poliskammaren.

Samtliga öfriga §§ i förslaget godkändes; och be-
slutade Stadsfullmäktige sålunda för sin del antaga
och KMBef:des fastställelse underställa följande
[MARG: 25/1898/B.]


{Brandordning}
för Eskilstuna stad.

{Kap. I}
{om Brandstyrelse.}

{§:1.}
Närmaste inseendet öfver stadens brand-
väsende utöfvas af en för detta ändamål
tillsatt brandstyrelse, bestående af fem leda-
möter, hvilka inom December månad utses
af Stadsfullmäktige för fyra år i sender.

Af de först valda ledamöterna skola dock
efter lottning, som af Stadsfullmäktige vid
deras val anställes, två ledamöter afgå vid
andra kalenderårets slut. Efter de sålunda
afgångna verkställa Stadsfullmäktige nytt
val för de närmast följande fyra kalender-
åren. Afgår eljest någon af ledamöterna
under den för honom bestämda tjenstgörings-
tiden, anställes fyllnadsval för den tid som för
den afgångne återstått att tjenstgöra.

Brandstyrelsen utser årligen inom sig Ord-
förande och vice Ordförande samt eger för pro-
tokollsföring erhålla biträde af stadens ombuds-
man

Vid brandstyrelsens sammanträden åligger det
brandchefen att närvara och föredraga de ä-
renden som angå brandkåren och eldsläck-
ningsväsendet; egande dock brandchefen, så-
vidt han icke är ledamot af brandstyrelsen,
endast i dess öfverläggningar, men ej i beslu-
ten deltaga.


{§:2.}
Brandstyrelsen sammanträder på kallelse af
Ordföranden, så ofta omständigheterna dertill
föranleda.

Skulle både Ordföranden och vice Ordföranden
vara hindrade att bevista styrelsens sammanträde,
utser styrelsen inom sig Ordförande för tillfäl-
let.

Ärende må hos styrelsen företagas till af-
görande, så snart fyra ledamöter äro tillstädes,
och äfven då tre äro närvarande, så framt
desse äro om beslutet ense.

Val inom styrelsen skall, der så äskas, för-
rättas med slutna sedlar; och skiljer lotten emel-
lan lika röstetal. I öfrigt verkställes om-
röstning öppet; och blifver den mening gäl-
ande hvarom de flesta ledamöterna sig förena.
Äro rösterna på hvardera sidan lika, gäller
den mening, Ordföranden biträder.

Vid brandstyrelsens sammanträden föras pro-
tokoll, hvars riktighet granskas senast vid nästa
sammankomst; egande styrelsen att i ärenden,
der skyndsamhet är af nöden, uppdraga åt en el-
ler flere af sina ledamöter att verkställa denna
granskning. Protokollen skola förvaras å stadens
ombudsmannaexpedition.


{§:3.}
Brandstyrelsen åligger:

{att} noga vaka öfver iakttagandet af de i Kongl.
Brandstadgan för rikets städer och denna brand-
ordning gifna föreskrifter samt att, i händelse
förändringar i brandväsendet anses nödiga, upp-
göra och till Stadsfullmäktige ingifva förslag
dertill;

{att} uppgöra och der ej annan tid varder af Magi-
straten bestämd, före den 1 November hvarje år
till Magistraten aflemna förslag öfver brand-
väsendets utgifter för nästföljande år;

{att} derest för brandväsendet uppstår behof
utöfver den stat, som årligen fastställes, uppgöra
och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag
till behofvens fyllande;

{att} före den 1 November hvarje år hos Stadsfull-
mäktige föreslå de personer, som styrelsen an-
ser lämpliga att för nästföljande år väljas till
brandchef och vice brandchef samt utöfva de be-
fälsbefattningar vid allmänna brandstyrkan, hvil-
ka i 54§ 1 mom. af denna brandordning omför-
mälas; dock hvad brandchefsbefattningen
angår, endast så länge någon aflöning icke
är med nämnda befattning förenat;

{att} då aflönad brandchef skall tillsättas, derom
med utsättande af viss ansökningstid införa
kungörelse i de tidningar, brandstyrelen an-
ser lämpligt, mottaga ansökningar till nämnda
befattning samt dessa jemte förord till den, som
brandstyrelsen anser till tjensten mest lämplig,
sedemera insända till Stadsfullmäktige, hvilka der-
efter antaga brandchef med tre månaders ömse-
sidig uppsägningsrätt;

{att} efter förslag af brandchefen såväl tillsätta
de öfriga befälsbefattningar vid allmänna brand-
styrkan, hvilka finnas i denna brandordning an-
gifvna eller eljes anses af styrelsen behöfliga,
som ock på allmänna brandstyrkans särskilda
afdelningar och till de befattningar, som i
öfrigt der förekomma, indela kårens öfrige
tjenstgöringsskyldige medlemmar i mån af
deras lämplighet;

{att} antaga och afskeda brandmästare;

{att} pröfva och besluta angående begärd befrielse
från tjensgöringsskyldighet vid allmänna brand-
styrkan, då sådant jemlikt §:55 här nedan tillkom-
mer brandstyrelsen;

{att} der sådant anses nödigt, uppgöra och till Stads-
fullmäktige afgifva förslag till de särskilda regle-
menten, som i 4§ af Kongl. Brandstadgan för ri-
kets städer omförmäles;

{att} gifvna föreskrifter om brandkårens uniform
och tjenstetecken, der sådana icke finnas i denna
brandordning bestämda;

{att} bestämma, hvilka i tur och ordning skola tjenst-
göra som brandchefer, då både brandchefen och vice
brandchefen äro frånvarande;

{att} hos Stadsfullmäktige göra hemställan om belö-
ningar för förtjenstfullt arbete och var understöd
för skada under tjenstgöring;

{att} utöfva tillsyn öfver brandkårens redskap och
öfriga inventarier, samt deröfver årligen förrätta
inventering;

{att} årligen till Stadsfullmäktige inkomma med berät-
telse rörande brandkårens verksamhet och öfrige
förhållanden med eldsläckningsväsendet under det
föregående året; samt

{att} i öfrigt främja allt, som kan hända till sam-
hällets betryggande mot eldfara.


{Kap. II.}
{Om allmänna försigtighetmått till förekom-
mande af eldsvådor.}

{§:4.}
Hvad till förekommande af eldfara bör vid
byggnads uppförande och inredande iakttagas,
finnes föreskrifvet i byggnadsstadgan för rikets
städer samt den för staden gällande byggnads-
ordning.


{§:5.}
En hvar åligger att tillse, att de eldstäder, han
begagnar, äro utan fel, och att yppadt fel derå
skyndsamt afhjelpes, samt att umgås med eld
så varsamt, att fara deraf icke uppkommer.


{§:6.}
Större upplag af ämnen, hvilka lätt fatta
eld, såsom beck, tjära, tran, terpentin, olja,
sprit, svafvel, salpeter, näfver, lin, hampa och
annat dylikt må ej inom staden finnas under
bar himmel eller uti sådana lägenheter, der
eld eller ljus begagnas, utan böra dylika varor
förvaras i särskilda packbodar eller källare, hvilka
helst böra vara hvälfda, och från hvilka endast
en ringare myckenhet i sender må till salubodar
upphemtas för att der förvaras eller till försäljning
hållas.

I afseende å krut, nitroglycerin, dynamit
och eldfarliga oljor länder till efterrättelse, hvad
derom är särskildt stadgadt.


{§:7.}
Å tomt under bar himmel får icke finnas
stack af hö eller halm, och må ej heller utan
poliskammarens tillstånd i större mängd uppläggas
virke, ved, träkol eller dylikt.


{§:8.}
Det vare förbjudet att utan Poliskammarens
tillstånd under bar himmel å tomt eller allmän
plats bära bloss eller fackla eller å allmän plats
anställa eldning så vida ej sådan eldning erfordras
för allmänna arbetens utförande inom Staden; sko-
lande dock i sistnämnda fall, äfvensom då eld-
ning under bar himmel anställes å tomt,
skriftlig anmälan derom aflemnas å polisvakt-
kontoret.


{§:9.}
Ej må någon röka tobak uti teaterns salong
och korridorer, under det föreställning eger rum
eller allmänheten till sådan föreställning anlän-
der eller derifrån sig aflägsnar.

Skulle så befinnas nödigt, eger Magistraten
förordna, att enahanda stadgande skall gälla jemväl
beträffande annan lokal för uppförande af offent-
liga föreställningar såsom skådespel, konstrid-
ning och dyligt.


{§:10.}
Vid skeende gasinledning i gård eller repara-
tion å dertill ledande servisledning från huf-
vudrör i gata, skall utanför husets yttermur an-
bringas s.k. stoppkran.


{Kap. III.}
{Om Sotning.}

{§:11.}
Sotning verkställes mot betalning efter taxa
genom sotare, som af Poliskammaren antages, en
för hvart och ett af de distrikt, i hvilka staden
är eller varder indelad. Antalet distrikt, äfven-
som området för hvart och ett af dem bestäm-
mes af Stadsfullmäktige.

Ej må sotare verkställa sotning i egendom inom
annat distrikt än det, för hvilket han blifvit an-
tagen, med mindre mellan honom och veder börande
husegare därom träffas aftal genom skriftligt kon-
trakt, upprättadt enligt formulär, som af polis-
mästaren fastställes, samt kontraktet blifvit upp-
visadt å polisvaktkontoret och försedt med vederbö-
randes påskrift om uppvisandet.

det åligger sotare att utan påminnelse med
nödigt antal biträden verkställa sotning inom
stadens planlagda område så ofta, att icke längre
tid förflyter, innan förnyad sådan eger rum
än:
{femton dagar} för rökgångar från spislar å
värdshus och spisquarter samt i bryggeri och
bageri;
{en månad} för rökgångar från köks-, brygg-
hus och annan öppen spisel; samt
{ett år} för rökgång från kakelugn, som begag-
nas vid matlagning eller annan kokning. An-
nan kakelugnspipa och rör sotas när den, som
eldstaden nyttjar eller ock husvärden rensning
begär.

Om för någon af sagde eller andra eldstä-
der brandsyn finner, med hänsyn till deri
förekommande starkare eldning eller andra
omständigheter, sotning oftare af nöden, rätte
sig vederbörande efter af brandsynen derut-
innan meddelande föreskrifter.

Påkallar husegare eller hyresgäst eljes sot-
ning inom stadens planlagda område, eller
påkallas sotning utom det planlagda området,
vare sotaren skyldig verkställa sådan inom två
dagar efter erhållen tillsägelse.

Under sotning af rökgång från eldstad
inbegripes äfven sotning och rengöring af sjelf-
va eldstaden; och skola vid sotning af rökgån-
gar dit ledande, till kamin eller jernspis hörande
plåtrör samtidigt af sotaren löstagas, rensas och
derefter iordningställas, äfvensom befintliga
rökhufvar från sot befrias.

Sotning af skorsten skall alltid, när så ske
kan, verkställas medelst upp- och nedstigande
i skorstenen.


{§:12.}
Husegare åligger, att gifvna sotare tillkänna,
i hvilka lägenheter kakelugn för matlagning
eller annan kokning begagnas.


{§:13.}
Ej må någon vägra sotning, när tiden derför
är inne och sotaren icke redan påbörjad hushålls-
syssla, som ej beqvämligen kan afbrytas, läg-
ger hinder deremot, i hvilket fall sotaren skall
underrättas, när, senast inom två dagar der-
efter, sotningen får verkställas. Nekas honom
så åter att sota, gifve han det genast tillkän-
na för Poliskammaren.


{§:14}
Vid sotning undersöke sotare noga, huruvi-
da å eldstad, mur, rör, skorsten och dylikt
finnes felaktigheter, som kan innebära eldfara.
Finnes något af eldfarlig beskaffenhet, skall
han derom genast underrätta husegaren och
så snart ske kan, jemväl göra anmälan derom
hos Poliskammaren, som tillser, att det felak-
tige ofördröjligen afhjelpes.


{§:15.}
Allt det sotningsarbete, som af sotare verk-
ställes och hvartill inga andra än tjenliga ar-
betare må användas, skall fullgöras icke al-
lenast med största noggrannhet och ordent-
lighet samt under omedelbar tillsyn af honom
sjelf eller särskildt såsom förman tillsatt arbetare,
utan och sålunda, att det så litet som möjligt
vållar olägenhet för husvärdar och hyresgäster.

Skada, som under sotning uppkommer ge-
nom ovarsamhet eller oskicklighet af sotare
eller hans folk, är sotaren skyldig att ersätta.


{§:16.}
Sotare skall upprätta liggare, deri hvar
med en af de inom hans sotningsområde
varande eldstäder, hvilkas rökgångar årli-
gen eller oftare böra sotas, är under särskild
littera eller nummer upptagen, så ock dag-
bok för antecknande af verkstäld sotning
i berörda eldstäder, i hvilken dagbok sotaren
skall taga bevis af husvärd, att sotning blif-
vit fullgjord.

Den nu nämnda liggare, äfvensom dag-
boken skola af sotaren fyra gånger om året,
inom utgången af mars, Juni, September
och December månader uppvisas i poliskam-
maren, som, der den finner att sotning blif-
vit uraktlåten, har att efter vederbörandes
hörande, meddela det beslut, hvartill omstän-
digheterna föranleda.


{§:17.}
1. då soteld utbryter, skall sotare genast, ef-
ter derom erhållen kunskap, med sitt folk
skynda till brandstället och der vidtaga åtgär-
der till eldens dämpande samt, sedan den
blifvit släckt, så fort ske kan undersöka, huru-
vida genom elden sådan bristfällighet, som
i §:14 sägs, uppkommit.

Uppkommer soteld, anses denna härröra
utaf försummelse af sotaren, såvida han ej kan
styrka, att sotning verkstälts på föreskrifven
tid samt arbetet dervid ordentligt och väl ut-
förts, eller ock att han blifvit förvägrad att
sota samt derom gjort anmälan hos Poliskam-
maren.

2. Vid annan eldsvåda skall äfven sotare med
sitt folk genast tillstädeskomma och anmäla
sig hos tjenstgörande brandchef samt vid släck-
ningen lemna det biträde, som varder påkal-
ladt.

3. Det åligger sotare jemväl att hvar inom
sitt distrikt utan särskild ersättning biträ-
da såväl vid de årliga brandsynerna, på sätt
härnedan stadga, som och vid andra tillfällen,
då besigtning af rökgångar erfordras och hans
biträde af behörig myndighet påkallas.

4. Sotare skall vara boende inom staden samt
hafva telefon inledd till sin bostad.

Ändrar sotare bostad, åligger honom att derom
genast underrätta Polismästaren och Brandche-
fen.

5. Sotare vare förbjuden, att utan Polismästarens
tillstånd lemna staden.


{Kap. IV.}
{Om Brandsyn.}

{§:18.}
De i Kungl. brandstadgan för rikets städer
föreskrifne brandsyner och efterbesigtningar
förrättas af tre synemän nämligen en Magistrats-
ledamot, Stadsarkitekten samt brandchefen
eller den af brandbefälet, han i sitt ställe för-
ordnas.

Vid branddagen och efterbesiktning biträda der-
jemte, under ledning af Stadsarkitekten, sotaren
i vederbörande distrikt samt för tillfället aflö-
nade, af Magistraten utsedde murmästare och
kakelugnsmakare; skolande vid dessa syneför-
rättningar jemväl Stadsfiskalen och en poliskon-
stapel närvara.

Det åligger Magistraten att bestämma samt
i god tid förut genom kungörelse i den af sta-
dens tidningar, der allmänna påbud för staden
vanligen meddelas, tillkännagifva tiden för
brandsyn och efterbesigtining.

Synemännen utse inom sig ordförande; och
föres protokoll vid brandsyn och efterbesigt-
ning af en af Magistraten utsedd protokolls-
förare; som åtnjuter skäligt arvode med
det belopp, Stadsfullmäktige bestämma.

Protokollföraren åligger att inom en må-
nad efter hållen brandsyn, såvida ej tidigare
åtgärd påkallats, utfärda samt till Poliskam-
maren öfverlemna behöriga utdrag af syne-
protokollet, innehållande uppgift om an-
märkta brister och hvad husegaren i an-
ledning deraf har att iakttaga, samt be-
svärshänvisning; och skola berörda pro-
tokollsutdrag genom Poliskammarens
försorg husegaren eller hans ställföre-
trädare bevisligen tillställas.


{§:19.}
Magistraten eger, när helst anledning
dertill yppas, förordna om extra brand-
syn, vid hvilken förfares i enahanda ord-
ning som vid ordinarie brandsyn. Efterbe-
sigtning i följd af extra brandsyn an-
ställes inom viss vid synen bestämd tid.

Brandchefen, äfvensom efter hans
uppdrag brandmästaren eller annat brand-
befäl böra, på obestämda och på för-
hand icke kungjorda tider, tillse, huru-
vida brandordningen efterlefves; och må
ingen, utan giltig orsak, vägra dem tillträde
till egendom, när de för dylikt ändamål
infinna sig.


{Kap. V.}
{Om brandvakt.}

{§:20.}
Brandvakt förrättas af den inom
hvarje polisdistrikt tjenstgörande po-
lisbevakningen, som alltså har att
båda dag och natt med största sorg-
fällighet iakttaga och söka afvärja all
anledning till eldfara.


{§:21.}
Vakthållning bestrides dessutom under
hela dygnet å brandstationen af den fasta
brandkåren och å polisvaktkontoret af po-
lispersonalen.


{§:22.}
När offentlig föreställning gifves i
teaterhus eller annan byggnad, der
byggnadssättet eller inredningen med-
för större fara för menniskolifs spil-
lande genom eldsvåda, eger brandchefen
tillse att lämplig brandvakt finnes
tillstädes; och skall kostnaden härför
på förhand gäldas af den, som före-
ställningen gifver.


{Kap. VI.}
{Om beredande af vattentillgång vid
eldsvåda.}

{§:23.}
Vatten för eldsläckning tages från sta-
dens vattenledning eller der eljest
tillgång dertill finnes.


{§:24.}
Derest vattenledning delvis eller i sin
helhet afstänges för reparation eller an-
nan orsak, skall vattenledningens ingeniör
genast göra anmälan derom hos brandchefen.


{§:25.}
Vattenledningens ingeniör jemte ho-
nom underlydande personal- undan-
tagandes maskinist och eldare- äro skyl-
dige att vid underrättelse om eldsvåda
skyndsamt begifva sig till brandstället
för att, efter anmälan hos brandchefen,
vidtaga de anordningar med vatten-
ledningen, som påkallas för eldsläck-
ningen.


{§:26.}
Redskap för uppfordring och framskaffan-
de af vatten hålles af staden till an-
tal och beskaffenhet, som Stadsfull-
mäktige bestämma.


{§:27.}
Vintertid skola tillräkligt antal brand-
vakar på ån, i enlighet med brandchefens
föreskrift, genom Drätselkammarens för-
sorg och på stadens bekostnad ständigt
hållas öppna; och skall Poliskammaren
deröfver hafva tillsyn.


{§:28.}
För vattenhemtning tjenliga nedkörs-
ställen vid ån skola finnas å de platser,
Stadsfullmäktige bestämma.


{§:29.}
Vid eldsvåda under köld åligger det
en hvar, som är försedd med pannmur
eller större eldstad, att upplåta dem för
vattenuppvärmning samt att mot skälig
ersättning af stadskassan dertill lemna
bränsle.


{Kap. VII.}
{Om brandredskap och redskap för räddande
af menniskolif.}

{§:30.}
På stadens bekostnad skall tillräcklig och
ändamålsenlig brandredskap äfvensom red-
skap för räddande af menniskolif samt lämp-
liga förvaringsrum för materielen finnas.


{§:31.}
För vakthållning och till förvarande af
fasta brandkåren tilldelad redskap skall
inom staden finnas en brandstation, hvaruti
äfven bostad för brandmästaren bör upplå-
tas.


{§:32.}
Inom hvarje gård skall af egaren hål-
las minst följande brandredskap:
1 pyts spruta,
1 brandhake,
1 skarfstege af sådan längd, att den
når upp till taket af gårdens högsta
hus; samt
2 ämbar.

Sånär sprutor, som ämbar skola va-
ra tydligt märkta i oljefärg med gårdens
grundnummer.

All brandredskap skall underhållas i full-
godt skick och förvaras å lätt tillgäng-
ligt ställe, hvilket vid brandsynerna
kontrolleras.


{§:33.}
Finnes i gård eldfarlig inrättning och
bör på grund däraf eller till följd af går-
dens storlek och byggnadssätt eller af an-
nan orsak enskild brand- och räddnings-
redskap hållas till större mängd eller af
annan beskaffenhet, än ofvan är sagdt,
eger Magistraten efter brandchefens förslag
eller hörande, förelägga gårdegaren an-
skaffning och underhåll af den ytterligare
brandredskap, som sålunda tarfvas.

I teaterbyggnad skola finnas minst
två brandposter med påskrufvade slangar,
anordnade efter brandchefens föreskrift.


{Kap. VIII.}
{Om brandsignaler och eldsvådas till-
kännagifvande.}

{§:34.}
För tillkännagifvande af eldsvåda skall
finnas en brandtelegraf, med nödigt an-
tal på lämpliga ställen inrättade brand-
skåp med ledningar till brandstationen.

Dessutom skall från brandstationen
finnas telefon- eller ringledningar till
brandchefen, vice brandchefen och fasta
brandkårens manskap samt de personer
i öfrigt, som brandstyrelsen bestämmer.


{§:35.}
Brandskåpen skola anbringas så, att de
städse äro lätt tillgängliga. Å eller vid appa-
raten skall finnas dels en yttre lätt märk-
bar skylt, försedd med ordet "Brandskåp",
dels och tydlig underrättelse, huru med ap-
paraten signaleras.

De föreskrifter, som i öfrigt erfordras an-
gående brandskåpens anbringande, meddelas
af brandstyrelsen.


{§:36.}
I hvarje bebodt hus skall husegaren i portgång
eller å annat lämpligt ställe anbringa tryckt
meddelande, hvarest närmaste brandskåp
finnes. Sådana meddelanden tillhandahållas
af brandstyrelsen.


{§:37.}
En hvar, som upptäcker eldfara eller eldsvåda,
skall ofördröjligen allarmera fasta brand-
kåren meddelst brandtelegrafen från när-
maste brandskåp eller genom telefonering
till polis- eller brandstationen eller på an-
nat lämpligt sätt.

Har någon från brandskåp gifvit signal
om eldsvåda, skall han sjelf quarstanna
vid brandskåpet eller der ställa annan för
sig att lemna brandkåren besked on plat-
sen för eldsvådan.


{§:38.}
Vid eldsvåda af sådan omfattning, att
hela den allmänna brandstyrkan måste
anlitas, allarmeras denna efter order af
brandchefen genom polisens försorg medelst
klämtning i kyrktornet samt genom
brandtrumpeten eller gongong; och an-
gifves utbruten eldsvåda genom följande
brandsignaler:
i stadsdelen {norr} med 1 slag och 1 trumpetstöt;
i stadsdelen {söder} med 2 slag och 2 trumpetstötar; och
i stadsdelen {vester} med 3 slag och 3 trumpetstötar.

Eldsvåda inom stadens rågång, men
utom dess planlagda område tillkännagif-
ves meddelst samma signaler som för
närmast liggande stadsdel. Emellan hvarje
brandsignal göres ett uppehåll af omkring
fem sekunder, men längre i mån som
eldfaran minskas; dock skola signalerna
fortfara, tills elden upphört eller brandchefen
anbefalt deras inställande. Behöfver en-
dast en del af allmänna brandstyrkan
anlitas, kallas den genom signaler å
brandtrumpeter i den stadsdel, der man-
skapet skall uppbådas, eller på annat
sätt, som brandstyrelsen finner lämpligt
bestämma.


{Kap. IX.}
{Om Brandstyrkan och förfarandet vid
eldsvåda.}

{§:39.}
För eldsläckning och andra dithörande ar-
beten skall finnas en brandstyrka, som står
under befäl af en brandchef och utgöres af:
A.) den fasta brandkåren och
B.) den allmänna brandstyrkan.


{§:40.}
Öfver brandstyrkan skall föras rulla, inne-
hållande hvar och ens namn, födelseår, bo-
stad och indelning.

Brandstyrkan åtnjuter under tjenstgöring
det skydd mot våld och oförrätt, som en-
ligt lag tillkommer dem, hvilka äro för-
ordnade eller valde att offentligt tjenste-
ärende förrätta eller kallade att vid offent-
lig förrättning tillhandagå.

I brandstyrkan skall ovilkorlig lydnad
mot befäl iakttagas.


{§:41.}
{Den fasta brandkåren} har till uppgift att i
första hand åstadkomma släckning af eldsvå-
da och skall, då underrättelse om ut-
brott af eldsvåda inkommer till brandsta-
tionen, genast utrycka till brandstället i
enlighet med särskild af brandstyrelsen ut-
färdad instruktion.

Fasta brandkåren består af:
en brandchef,
en vice brandchef,
en brandmästare och
minst 34 brandsoldater.

Brandmästaren skall vara boende inom brand-
stationen; och skola minst fyra brandsol-
dater såväl dag som natt finnas derstädes
eller å till stationen hörande område för
tjenstgöring tillgängliga.

Öfrige brandsoldater, hvilka äro skyldiga att
efter kallelse infinna sig till såväl öfning
som annan tjenstgöring, skola vara boende
inom olika delar af stadens planlagda om-
råde.

Såväl brandmästaren som brandsoldaterna er-
hålla aflöning enligt särskild stat, som ef-
ter brandstyrelsens förslag af Stadsfullmäk-
tige bestämmes.


{§:42.}
{Brandchefen} för högsta befälet öfver brand-
styrkan och leder eldsläckningsarbetet.

Honom åligger, förutom hvad i Kongl. Brand-
stadgan för rikets städer och i denna brand-
ordning i öfrigt föreskrifves:

{att} egna tillsyn deråt, att föreskrifterna
om försigtighetsmått till eldsvådors afvärjan-
de iaktagas, samt att denna brandordning
i öfrigt efterkommes;

{att} på lämpligt sätt öfva och mönstra
brandstyrkan samt i hvad på honom an-
kommer, tillse att befäl och manskap vid
brandstyrkans särskilda afdelningar städse är
fulltaligt;

{att} låta föra förteckning öfver eldsläck-
nings- och räddningsredskapen samt öf-
riga inventarier. Äfvensom tillse, att red-
skap och inventarier förvaras å bestämda stäl-
len samt jemte brandtelegraf städse befin-
nes i godt och fullständigt skick;

{att} der han pröfvar någon hafva vid eldsvåda
ådagalagt synnerlig rådighet och nit, denne
hos brandstyrelsen till belönings erhållande
anmäla;

{att} der någon gjort sig saker till för-
seelse, som enligt denna brandordning
är med straffpåföljd belagd, sådant för
laga beifran anmäla;

{att} årligen upprätta förslag till utgifts-
stat för brandväsendet;

Brandchefen utnämner till sitt biträde
nödigt antal adjutanter samt förare af
det standar eller den signallykta, som
vid eldsvåda eller öfning skall åtfölja
honom till utmärkande af den plats, der
han sig uppehåller.


{§:43.}
{Vice brandchefen} åligger:

{att} biträda brandchefen i allt hvad till
dennes befattning hörer;

{att} då brandchefen är hindrad, träda i
hans ställe och fullgöra de med brand-
chefsbefattningen förenade åligganden; samt

{att} vid eldsvådor och öfningar föra det
befäl honom tilldelas.


{§:44.}
Äro både brandchefen och vice brand-
chefen hindrade att sina tjenster förrätta,
öfvertages ledningen med brandchefsmyn-
dighet af den, brandstyrelsen dertill för-
ordnat, eller, i fall så ej skett, af brand-
mästaren.


{§:45.}
{Brandmästaren} åligger:

{att} skaffa sig noggrann kännedom om
brandmaterielens skötsel och konstruktion
samt läget på alla brandposter och brandskåp;

{att} hafva närmaste tillsyn öfver, att brand-
styrkans inventarier och redskap, äfven-
som brandtelegrafen och de öfriga elektri-
ska ledningarne äro i tjenstbart skick, samt
förekommande bristfälligheter genast hos
brandchefen anmäla;

{att} föra rullar och inventarieförtecknin-
gar;

{att} noggrant öfvervaka att honom un-
derlydande manskap fullgöra sina skyldig-
heter samt försummelser eller felaktighet
genast för brandchefen anmäla; samt

{att} i öfrigt ställa sig till efterrättelse, hvad
brandstyrelsen eller brandchefen ålägger ho-
nom att utföra eller iaktaga.


{§:46.}
{Den allmänna bandstyrkan,} som på order
af tjenstgörande brandchef kommer till an-
vändning endast vid eldfara af för staden
mera hotande beskaffenhet, är på medbor-
gerlig pligt grundad samt utgöres af alla i
staden boende arbetsföre män emellan 18
och 45 år, hvilka icke tillhöra den fasta
brandkåren eller af någon orsak blifvit be-
friade, Dock äro jemväl stadens öfrige in-
vånare, såväl män som quinnor, pligtige
att, då sådant erfordras, biträda vid eldsvåda
under iakttagande af hvad i §51 härnedan vi-
dare föreskrifves.


{§:47}
Den allmänna brandstyrkan består af
fyra särskilda afdelningar:

1) Släckningsafdelningen,
2) Bergningsafdelningen,
3) Vaktafdelningen, och
4) Reservafdelningen.


{§:48.}
{Släckningsafdelningen}, dit såväl spru-
tor, som uppfordringsverk och brandpost-
kärror höra, har till uppgift att hindra el-
dens spridning samt i mån af behof biträda
den fasta brandkåren i eldsläckningsarbetet.

Afdelningen består af nedannämnde be-
fäl och manskap:
Vid hvarje spruta och uppfordringsverk:
en förste chef,
en andre chef,
Ordningsmän,
Strålförare,
Sprutlagare och
Släckningsmanskap.

Vid hvarje brandpostkärra:
en förste chef,
en andre chef,
Ordningsmän och
Släckningsmanskap.

{Förste chefen} utöfver högsta befälet
vid brandpostkärra, uppfordringsverk el-
ler spruta, för vården hvaraf honom å-
ligger ansvara. Han biträdes i allt, hvad
hans befattning rörer, af {andre chefen},
som i förste chefens frånvaro fullgör
dennes åligganden. Vid uppfordringsverk
och spruta eger förste chefen att sjelf bland
manskapet utse en {adjutant} och en
{standarförare}.

{Ordningsman} tillkommer närmaste
uppsigten öfver manskapet och tillsyn
deröfver, att redskapen under begagnan-
det icke ovarsamt behandlas. Honom ålig-
ger i öfrigt att efter vederbörande för-
mans föreskrift ordna pumpningen och
vattenhemtningen; att efter arbetets slut
tillse, att släckningsredskapen varder i dess
förvaringsrum insatt; att anteckna, hvad
som möjligen derå förkommit eller försli-
tits, samt att hos förste chefen, eller den
hans tjenst förrättar, sådant repportera.

{Strålförare} åligger att jemte strålrörets
rätta handterande, egna noga tillsyn och
vara behjelplig vid utläggning af slangarne.

{Sprutlagarens} skyldighet är att vid eldsvå-
da eller öfningsmöte, så vidt ske kan, af-
hjelpa de brister, som uppkomma å sprutan
eller uppfordringsverket, om hvilkas sam-
mansättning och konstruktion, han följakt-
ligen bör hafva noga kännedom.

{Släckningsmanskapet} bör vid eldsvåda
och öfningar sina sysslanden efter vederbö-
rande befälhafvares tillsägelse ordentligt och
nitiskt besörja.

Gifves allmän brandsignal, skyndar
genast hvarje vid brandpostkärra, upp-
fordringsverk eller spruta indelad person,
med behörigt tecken försedd, till det
ställe, der släckningsredskapen förvaras;
och så snart tillräckligt manskap fram-
kommit för redskapens framförande,
låter chefen eller den, som tillkommer
att i hans ställe föra befälet, manskapet
uttaga redskapen samt framrycker der-
med under utveckladt standar eller, i hän-
delse af mörker, tänd signallykta oför-
dröjligen till närheten af brandstället,
hvarefter han har att inhemta order
från närmaste förman angående sin vi-
dare tjenstgöring.

Härvid är vidare att iakttaga:

1:o) att brandpostkärrornas framfart icke hindra;

2:o) att rum lemnas för utläggning af
uppfordringverkens slangar;

3:o) att spruta med dess manskap icke
införes i trång gata, om denna redan är
af annan afdelning eller spruta upptagen;

4:o) att brandpostkärra eller slangkärra, se-
dan nödig slanglängd blifvit utlagd, icke
qvarlemnas vid brandstället, utan bortskaf-
fas till lämplig plats;

5:o) att trängsel och sammankorkning und-
vikes, börande uppställning i led och linie
iaktagas öfver allt, der sådant är möj-
ligt, och isynnerhet der utrymmet
är trångt.

Särskildt åligger chef för brand-
postkärra att hafva noga reda på samt-
lige brandposters i staden läge och vat-
tenrörnätets beskaffenhet, samt chef
för uppfordringsverk att vara väl un-
derrättad om de platser vid ån, der
vattenuppfordring lämpligast kan för-
siggå.

Sedan efter allmän brandsignal red-
skapen blifvit från dess förvaringsställe
afhemtad, bör hvarje senare ankom-
men och till afdelningen hörande per-
son genast begifva sig till brandstäl-
let och med ledning af standar eller
signallykta uppsöka sin afdelning samt
sin ankomst hos chefen anmäla.


{§:49.}
{Bergningsafdelningen}, hvars ändamål
är att vid eldsvåda rädda menniskolif
och lösegendom samt det bergade vår-
da, utgöres af:
förste bergningschef,
andre bergningschef,
ordningsmän och
bergningsmanskap.

{Förste bergningschefen} är afdelningens
befälhafvare och biträdes af {andre chefen},
hvilken i förste chefens frånvaro förrättar
hans tjenst, samt af en {adjutant} och en
{standarförare}, hvilka begge sistnämnde
förste chefen bland manskapet utväljer.

{Bergningschefen} åligger att vid eldsvå-
da först och främst göra sig underrättad,
om någon menniska är i fara att in-
nebrännas, och i sådan händelse till hen-
nes räddning använda alla möjliga be-
mödanden; samt att der ej på brandchefens
order bergningsafdelningens biträde för an-
nat vigtigt ändamål, såsom uppsättning af
brandsegel m.m. påfordras, låta rädda lös-
egendom och densamma bevaka.

{Ordningsmännen} tillkommer:
att gå bergningschefen i hans ofvannämn-
da ålägganden tillhanda; att hafva närmaste
uppsigten öfver manskapet samt närmaste
tillsyn derom, att redskapen under begag-
nandet icke ovarsamt handteras; att ef-
ter arbetets slut tillse, att redskapen var-
der i dess förvaringsrum insatt; samt att om
något deraf befinnes skadadt eller förkom-
met, sädant anteckna och hos förste chefen
eller den, hans tjenst förrättar, anmäla.

{Bergningsmanskapet} åligger att med nit
och omsorg sina sysslanden ombesörja.

Vid allmän brandsignal skall hvar och
en af den till bergningsafdelningen hö-
rande personal, med behörigt tecken försedd,
skynda till det ställe, der den redskap för-
varas, vid hvilken han är anstäld; och se-
dan tillräckligt manskap ankommit, ut-
tages redskapen och forslas så skyndsamt
som möjligt till brandstället, hvarest man-
skapet, för den händelse någon men-
niska är i fara att innebrännas, har
att uppbjuda hela sin förmåga till den
eller de nödstäldes räddning; skolande
manskapet jemväl tillse, att ingen quar-
lemnas i brinnande hus, eller hus som
kan vara hotadt af elden.


{§:50.}
Vaktafdelningens åliggande är att af-
stänga platsen kring brandstället, till
förekommande af obehöriga personers
inblandning i eldsläcknings- och berg-
ningsbestyren.

Denna afdelning består af:
förste vaktchef,
andre vaktchef,
Ordningsmän och
Vaktmanskap.

{Förste vaktchefen} leder afdelningens
verksamhet vid eldsvådor och öfningar,
biträdd af {andre vaktchefen}, som i förste
vaktchefens frånvaro förrättar hans tjenst.
{Adjutanter} och {standarförare} utses af
förste vaktchefen bland manskapet.

{Ordningsmännen} utöfva under vakt-
chefens ledning närmaste tillsyn öfver
manskapets tjenstgjöring.

{Vaktmanskapet} åligger vid eldsvåda
och öfningsmöte den tjenstgörning, som
här nedan bestämmes eller af närmaste
förman anvisas.

Vid allmän brandsignal skola de till
vaktafdelningen hörande personer, alla
med behörigt tecken och vaktmanskapet
med stafvar försedda, genast skynda till
brandstället, hvarest i den mån manskap
anländer, såväl ingången till det brin-
nande huset och genomgången å an-
gränsande hus, som bredvid varande ga-
tor afspärras, de sistnämnda på det sätt,
att manskapet ställer sig på en linie
tvärsöfver gatan med större eller mindre
mellanrum, hvarvid stafvarne nedfällas i
horisontel riktning; allt till förhindrande
af obehöriga personers framträngande. Den-
na spärrning bibehålles, intill dess ve-
derbörande chef eller ordningsman hun-
nit anlända och annorlunda bestämma. Det
manskap, som icke är behöfvligt för be-
vakning, samlas omkring standaret; och bör
vaktchefen, så snart ske kan, inhemta
brandchefens order i fråga om bevakningens
ordnande.

Genom vaktafdelningens posteringar
och bevakningskedjor må icke, utan sär-
skildt tillstånd från brandchefen, vakt-
chefen eller afdelningens ordningsmän,
andra personer passera, än vederbörande
embets- och tjenstemän, personer anstälda
såsom befäl vid brandkåren jemte dem åt-
följande manskap, som beordrats till tjenst-
göring inom det afstängda området, man-
skap tillhörande någon annan inom bevak-
ningskedjan varande afdelning, samt per-
soner, hvilka hafva sin bostad i afspärradt
hus; börande andra personer, som möj-
ligen vilja framtränga, på höfligt sätt till-
bakahållas och afvisas, hvarvid, om så er-
fordras, handräckning påkallas af till-
städesvarande polismän.


{§:51.}
Reservafdelningen med hvars samman-
sättning afsigten är att dels i mån af
behof fylla den brist i nödigt antal man-
skap, som under eldsvåda vid de öfriga
afdelningarne kan uppkomma, dels och
lemna annan handräckning, består af:
förste reservchef,
andre reservchef,
ordningsmän och
reservmanskap.

{Förste reservchefen} för befälet öfver
afdelningen, biträdd af {andre reservchefen},
hvilken i förste chefens frånvaro för-
rättar hans tjenst. Förste chefen eger
sjelf bland manskapet utse {adjutanter och
standarförare}.

{Reservmanskapet} bör vid allmän brand-
signal, medförande de redskap och verk-
tyg, som på dem indelats, genast in-
finna sig vid brandstället å den plats,
der reservchefen låtit nedsätta sitt stan-
dar eller signallykta, och förblifver der,
intill dess brandchefen annorlunda be-
stämmer.

De af stadens innevånare, hvilka icke
tillhöra brandkåren, men ändock önska
att vid eldsvåda biträda, skola anmäla
sig till tjenstgöring hos reservchefen.


{§:52.}
Inom släckningsafdelningen öfver-
tages vid hvarje spruta, uppfordringsverk
och brandpostkärra i händelse af båda che-
fernas frånvaro befälet af ordningsmännen,
i den ordning de hvar och en sig emel-
lan ega.

Inom öfriga afdelningar gäller i af-
seende å befälet samma föreskrift, så
att näst efter cheferna den förste ord-
ningsmannen och sedan den andre
och så vidare öfvertager de åligganden
och det ansvar, som cheferna till-
komma.


{§:53.}
Tjenstgörande förste chef åligger, föru-
tom hvad här ofvan är föreskrifvet, att
vid såväl eldsvåda som öfning medföra
förteckning öfver till hans afdelning hö-
rande personal och inventarier, äfven-
som att låta verkställa upprop af man-
skapet och derefter till brandchefen af-
lemna rapport såväl om manskapets för-
hållande och förfallolös frånvaro af befäl
eller manskap, som och angående möjli-
gen befintliga bristfälligheter hos redska-
pen.


{§:54.}
Brandchefen och vice brandchefen samt
förste och andre cheferna för bergnings-
afdelningen, vaktafdelningen och reservaf-
delningen utses under December månad för
ett år i sender af Stadsfullmäktige, dock
att derest med brandchefsbefattningen var-
der förenad aflöning, nämnde befattning
skall af Stadsfullmäktige tillsättas på obe-
stämd tid med tre månaders ömsesidig upp-
sägningsrätt.

Angående tillsättning af öfrigt befäl vid
brandkåren är stadgadt i § 3 härofvan.

Fasa brandkårens manskap antages och
afskedas af brandchefen.


{§:55.}
Den, som vill vinna befrielse från
tjenstgöring vid allmänna brand-
styrkan, eger att derom göra ansökan
hos brandstyrelsen, som antingen sjelf
beslutar i saken eller, i fall Stadsfull-
mäktige tillsatt sökanden, med ytt-
rande öfverlemnar ansökningen till
Stadsfullmäktiges afgörande.

Önskar någon befrielse vid särskildt
tillfälle från öfning, anmäle under-
ordnade chefen sådant för vederbörande
afdelningschef.


{§:56.}
Varder brandchefen genom bortresa
eller eljes för längre eller kortare tid hindrad
att sin tjenst förrätta, underrätte han
derom ofördröjligen vice brandchefen
eller annan, hvilken brandchefsbefatt-
ningen öfvertaga bör, skolande af-
lönad brandchef, der sådan varder
tillsatt, desslikes, i fall han önskar
ledighet under en månad eller kor-
tare tid, derom göra ansökan hos brand-
styrelsen, samt, om ledigheten afser
längre tid, hos Stadsfullmäktige.

Vice brandchefen eller annan per-
son, som vid allmänna brandstyrkan be-
kläder befäl, skall, då han är hindrad
att sitt åliggande utöfva, derom o-
fördröjligen underrätta den, som un-
der tiden här förestå hans tjenst, samt,
der så ske kan, äfven närmast högre
befäl.

Tjenstledighet för brandmästaren
under högst en månads tid beviljas
af brandchefen. Angående ledighet för
längre tid tillkommer det brandsty-
relsen att bestämma.

Åt annat underbefäl samt manskap
vid fasta brandkåren eger brandchefen
bevilja ledighet, der sådant utan men
för kårens tjenstgöring kan ske.

Standarförare, som i hemmet förvarar
standar, skall, om han lemnar staden,
aflemna standaret till annan person
inom samma afdelning, hvilken då
inträder i den frånvarandes skyldighe-
ter.


{§:57.}
Vid eldsvåda eller öfningsmöte skall
den plats, der brandchefen, afdelnings-
cheferna, sprutor, uppfordringsverk och
brandpostkärror befinna sig, angifvas om
natten genom signallyktor och om da-
gen genom standar, hvilka skola bära
bestämda färger samt tydligt angifva
afdelningens namn eller sprutans num-
mer, der sådant är erforderligt:

dessa färger äro:
för brandchefens standar: alla afdelnin-
garnes färger;
för sprutors och uppfordringsverks:
rödt;
för brandpostkärrors: gult;
för bergningsafdelningens: blått;
för vaktafdelningens: grönt;
för reservafdelningens: hvitt.


{§:58.}
Under tjenstgörning bör fasta brandkåren
med undantag af brandchefen och
vice brandchefen, den förre dock
endast så länge han icke åtnjuter
aflöning, - vara iklädd uniform.

Allmänna brandstyrkan, äf-
vensom brandchefen, intill dess
han varder skyldig att bära uniform,
samt vice brandchefen skola under
tjenstgöring vara försedda med
tjenstetecken, hvilka bäras tydligt
synliga och äro för:
{Brandchefen}: förgyld bricka å brö-
stet i band med kårens alla färger;
{vice brandchefen}: försilfrad bricka
å bröstet i band med kårens alla fär-
ger;
{Brandchefens adjutanter och standar-
förare}: försilfrad bricka å bröstet i
gult band.

Afdelningschef, sprutchef, annat
underbefäl och manskap bära som tjen-
stetecken af brandstyrelsen faststälda
bröst- eller hattplåtar af samma färg
som standaren. Dessutom skall hvarje
ordningsman vara försedd med käpp,
målad i afdelningens färg.


{§:59.}
Så snart medlem blifvit vid all-
männa brandstyrkan indelad, skall
genom brandmästarens försorg bevis-
ligen tillställas honom indelningssedel
med derå angifven tjenstgöringsskyl-
dighet samt tjenstetecken.

På detta sätt kallad medlem af
brandkåren är skyldig:

{att} inom åtta dagar, efter det han
ombytt bostad, hos brandmästaren
anmäla sin nya bostad; samt

{att} då han afflyttar från staden el-
ler eljes afgår ur brandstyrkan, hos
brandmästaren återlemna sina tjen-
stetecken eller, derest de förlorats, er-
sätta deras värde, vid påföljd att eljest
anses såsom fortfarande tillhörande
brandkåren och derför underkastad
ansvar enligt denna brandordning.


{§:60.}
Öfningar med brandkåren ega rum
så ofta brandchefen finner sådana nö-
diga; dock skall öfning företagas med
de å brandstationen boende brandsol-
daterna minst en gång hvarje vecka,
med den öfriga fasta brandkåren minst
en gång i månaden och med allmänna
brandstyrkan, antingen i dess helhet el-
ler afdelningsvis efter brandchefens godt-
finnande, minst en gång om året.

Då brandchefen vill anställa öfning
med allmänna brandstyrkan eller af-
delning deraf, gifve han sådant till-
känna genom såväl anslag å der-
till lämpliga platser, som underrät-
telse i den af stadens tidningar, der
allmänna påbud för staden vanligen
meddelas.


{§:61.}
Då vid eldsvåda allmänna brandstyr-
kan påkallas till tjenstgöring, vare en
hvar, som eger häst eller tjenligt for-
don skyldig att i den ordning, som af
brandchefen föreskrifves, tillhandahålla
dem för nödiga transporter.

Hästskötare tjenstgöra endast vid
sådana transporter i allmänna brand-
styrkan.


{§:62.}
De af poliskåren, som icke tjenst-
göra å polisvaktkontoret eller utgöra
bevakning i staden, skola, efter er-
hållen kännedom om eldfara, genast
infinna sig vid brandstället samt
anmäla sig hos brandchefen för vi-
dare order, så länge icke vederböran-
de polisbefäl finner nödigt dem till
annan polistjenst beordra.


{§:63.}
Är gasledning i fara att brinna,
varde den afstängd.

Ledning, som användes för belys-
ning eller kraftöfverföring medelst
elektrisk ström, skall der den kan vålla
fara för släckningsmanskapet, genast
på brandchefens tillsägelse afstängas.


{§:64.}
Såväl egare som innehafvare af
lägenhet i hus, som vid eldsvåda är
utsatt för antändning, vare sig genom
hetta eller flygeld, skola tillse:

{att} luckor, fönster och dörrar i sådant
hus äro eller ofördröjligen varda stängda;

{att} eldfängda ämnen bringas i säkert
förvar;

{att} vatten och pytsspruta hålles i bered-
skap å vindar och andra ställen, som
äro mest utsatta för faran; och

{att} i öfrigt de åtgärder vidtagas, som
kunna tjena till förekommande af an-
tändning eller beredande af skyndsam
släckning.

För öfrigt iakttagas de föreskrifter,
brandchefen meddelar vid brandtill-
fället.


{§:65.}
Inträffar eldsvåda nattetid, medan
det är mörkt, skola nödiga gatulyk-
tor hållas lysande samt de, hvilka
bo omkring de ställen, der arbete i
och för brandens släckning eger rum,
upptända ljus i fönstren.


{§:66.}
Fönster, dörrar, luckor och dylikt,
som till brinnande byggning hör, må
ej i något fall bergas; och ege jemväl
brandchefen, att der bergning af lös-
egendom skulle vålla hinder i släcknings-
arbetet, slik bergning förbjuda.


{§:67.}
Då för hämmande af elds spridning
byggnad måste rifvas, vare brandchefen
skyldig att, der omständigheterna det med-
gifva, innan befallningen om nedrif-
ning meddelas, derom rådgöra med
en eller flera af underlydande befäl.


{§:68.}
Till eftersläckning hörande arbeten,
som ej lämpligen kunna af brandkåren full-
bordas, eger brandchefen låta verkställa
mot lega på stadens bekostnad.

{§:69.}
Fasta brandkåren och dess redskap få
icke utan Stadsfullmäktiges medgifvan-
de användas för släckning af eldsvå-
da utom stadens område.

På brandchefens bepröfvande beror,
huruvida allmänna brandstyrkans
redskap må utom stadens rågång
användas; dock har brandchefen
att dervid iakttaga de föreskrifter, som
i sådant hänseende kunna varda af
Stadsfullmäktige lemnade.


{Kap. X.}
{Om belöningar och ansvar.}

{§:70.}
Belöningar kunna ur stadskassan
tilldelas dem, som under eldsvåda på
något utmärkt förtjenstfullt sätt sig
förhållit.

Stadsfullmäktige bestämma, på förslag
af brandstyrelsen, till hvilka och huru
belöningarne skola utgå.


{§:71.}
Om medlem af brandstyrkan vid
eldsvåda eller öfningsmöte under ut-
öfvande af sin tjenst eller fullgörandet
af honom gifna befallningar, skadas
eller omkommer, vare i förra fallet han
sjelf och i det senare hans enka och
oförsörjda barn berättigade att ur stads-
kassan erhålla ett efter omständigheter-
na lämpadt understöd.


{§:72.}
Medlem af brandstyrkan, som vid
eldsvåda, sedan han derom genom
brandsignal eller annorledes erhållit
kännedom, utan laga förfall eller an-
nan giltig ursäkt alldeles uteblifver
eller underlåter att ofördröjligen sig
infinna, böte, förman från och med
5 till och med 20 kronor och manskap
från och med 2 till och med 10 kronor.

Förfallolös utevaro vid öfningsmöte,
sedan detsamma blifvit behörigen kun-
gjordt, medför samma ansvar, som
uteblifvande vid eldsvåda.

Egare af häst eller fordon, som utan
giltigt hinder underlåter att efter till-
sägelse fullgöra den enligt §:61 honom
åliggande skyldighet, böte från och med
5 till och med 20 kronor.

Samma ansvar, som i tredje punk-
ten stadgadt är, drabba husbonde eller
arbetsgifvare, som utan giltigt skäl
vägrar tjenstehjon eller arbetare, som
är anstäld vid brandkåren, att sig vid
eldsvåda eller öfningsmöte infinna.

Bortgår någon olofligen från anvisadt
sysslande vid eldsvåda eller öfningsmöte
eller derunder mot förman visar olydnad
eller uppstudsighet, böte från och med
5 till och med 50 kronor.


{§:73.}
Finnes någon genom falska uppgif-
ter hafva förskaffat sig befrielse från
tjenstgöringsskyldighet i allmänna brand-
styrkan, straffas med böter från och
med 5 till och med 20 kronor.


{§:74.}
För öfverträdelse af de i andra ka-
pitlet stadgade förbud eller underlå-
tenhet af deri gifna föreskrifter, vare
böter från och med 5 till med 100 kro-
nor, och svare derjemte, om skada
inträffat, den felaktige derför enligt
lag.


{§:75.}
Underlåter sotaren att för husegaren
och Poliskammaren genast anmäla
sådana felaktigheter, som i §:14 omför-
mälas, eller fordrar han för sotning
betalning utöfver taxan, böte han
från och med 5 till och med 20 kro-
nor.

Uppkommer soteld, böte, ändå att
eldskada ej sker, sotaren, derest för-
summelse i sotning ligger honom
till last, från och med 5 till och med
20 kronor.

Till enahanda ansvar vare den
förfallen, som genom obehörig väg-
ran att låta sotning verkställas eller
eljes kan anses hafva vållat soteld.
För obehörig vägran vid annat till-
fälle att låta sotning verkställas, vare
böter från och med 1 till och med 10
kronor.

Visar sotaren tredska eller, i annat
afseende, än ofvan är nämndt, för-
summelse eller vårdslöshet i sina ålig-
ganden, böte från och med 5 till och
med 20 kronor eller miste tjensten.

Vägrar utan giltigt skäl husvärd
att meddela bevis i kontrollbok om
verkstäld sotning böte från och med
1 till och med 10 kronor.


{§:76.}
Försummar poliskonstapel något af
hvad honom enligt denna brandordning
åligger, böte från och med 5 till och
med 20 kronor eller varde från tjensten
för viss tid eller alltid skild.


{§:77.}
Den, som af okynne eller elakhet
gifver eller föranleder falsk brandsig-
nal böte från och med 50 till och
med 100 kronor.


{§:78.}
Den, som annorledes, än hvad nu
sagdt är, bryter mot föreskrifterna i
denna brandordning, vare förfallen
till böter från och med 1 till och med
30 kronor.


{Kap. XI.}
{Öfrige bestämmelser}

{§:79.}
Hvad i denna brandordning stadgas
om husegare eller husvärd, gäller, då
han är frånvarande, för den, som å hans
vägnar öfver hans egendom har tillsyn.


{§:80.}
Denna brandordning skall gälla såväl
för stadens planlagda område, som
för alla öfriga inom dess jurisdiktion
befintliga egor, samt träda i kraft den
1 Januari 1900.

-


{§3}
Godkände Stadsfullmäktige följande af
Utskottet uppsatta förslag till yttrade rörande upp-
kommen tvistefråga om soldaten K.A. Törnbloms rätta
mantalsskrifnings ort för innevarande år:

"Till KMB. i Södermanlands län.

Med återställande af remisshandlingarna rörande
uppkommen tvistefråga om Soldaten K.A. Törnbloms
rätta mantalsskrifningsort få Stadsfullmäktige såsom
infordradt yttrande härigenom anföra:

Törnblom har altsedan den 1 April 1896 haft
sitt inom Strengnäs landsförsamling belägna soldat-
torp utarrenderadt och sedan denna tid varit här
boende med tillstånd af sin kompanichef samt har
anställning såsom arbetare hos Söderbloms Gjuteri-
aktiebolag härstädes äfvensom årskontrakt å sin
förhyrda bostad i gården N:r 102 här i staden. Endast
under vapenöfningarne är han från staden från-
varande och vistas då å regementets mötesplats in-
vid Malmköping. Under sådana förhållanden synes
det Stadsfullmäktige oomtvistligt, att han måste anses
vara här bosatt och sålunda, jemlikt § 3 mom 1. första punk-
ten af K. Förordningen ang. mantalsskrifning den 6 Augu-
sti 1894 jemväl böra härstädes för innevarande år man-
talsskrivas. Det förhållande att han under en del af
året uppehåller sig inom det mantalsskrifningsdistrikt
inom hvilket mötesplatsen är belägen, inverkar icke
på nu förevarande tvistefråga mellan Eskilstuna stad
och Strengnäs landsförsamling, då mötesplatsen icke
är inom sistnämnda kommun belägen." [MARG: 82/m.]


{§4.}
Föredrogs afgifven berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af aktiebolaget Strömsholmens räkenskaper och för-
valtning under år 1898 i hvilken berättelse full ansvarsfri-
het tillstyrkts för styrelse och öfriga redovisningsskyldiga;
och lades revisionsberättelsen med godkännande till hand-
lingarne. [MARG: 88/a.]


{§5.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrift hade Fiskhand-
laren A.A. Larssons efterlefvande hustru Anna Larsson
i gården N:r 214 härstädes, med öfverlemnande af debetse-
del, utvisande att hennes bemälde man blifvit för år 1898
påförd kommunalutskylder till Eskilstuna efter en till 4070 kronor
taxerad inkomst, och arbete 3000 kronor, anhållit att,
då Larsson den 19 Januari 1899 aflidit och sökanden
till följd deraf fått öfvertaga hans rörelse jemte skyl-
digheten att svara för hans förbindelser och betala
honom debiterade utskylder, Stadsfullmäktige ville
fritaga henne från skyldigheten att för år 1898 till
staden erlägga större skatt för inkomst af kapital
och arbete än hvad som belöpte på en inkomst
af 2000 kronor.

Stadsfullmäktige som icke ansågo någon anled-
ledning till bifall till framställningen föreligga, afslogo
densamma utan omröstning. [MARG: 89/u.]


{§6.}
Brandchefen Ingeniören H. Hallström, anmälde
att sedan Stadsfullmäktige uppdragit åt nuvarande
Brandmästaren Pettersson siffergranskningen af sta-
dens räkenskaper för innevarande år, fattigvårdssty-
relsen på Brandmästarens begäran att Styrelsen ville
till honom öfverlemna fattigvårdens räkenskaper att
granskas inom stadshuset, förklarat att Styrelsen icke kunde
tillåta räkenskapsböckernas och verifikationers oupp-
hörliga transporterande mellan fattigvårdskontoret och
stadshuset dels till följd af att räkenskapsböckerna
dagligen behöfdes å fattigvårdskontoret dels ock på
grund af det ansvar, Styrelsen enligt lag egde för de-
samma men att tillfälle funnes
för siffergranskaren att dagligen när helst han önskade af
räkenskaperna taga del och desamma granska å fattig-
vårdskontoret; och meddelade Brandchefen tillbaka då ett dylikt tillvägagångs-
sätt vid siffergranskningen komma att medföra brand-
mästarens ofta upprepade frånvaro från brandstatio-
nen, han såsom Brandchef, på grund af regle-
mentet för fasta brandkåren, funnit sig nödsakad lem-
na afslag å Brandmästarens framställning att i och för
siffergranskning af fattigvårdens räkenskaper å fattigvårdskontoret tidtals
aflägsna sig från brandstationen.

Sedan Fattigvårdsstyrelsens Ordförande utvecklat de
skäl, som föranledt Styrelsen fatta sitt ofvan omförmäl-
da beslut i ärendet, beslöto Stadsfullmäktige, på yr-
kande af Herr Stålberg, att fattigvårdens räkenskaper
med tillhörande verifikationer skola på de tider, som
kunna finnas lämpliga, i och för siffergranskning ge-
nom fattigvårdens försorg tillhandahållas Brandmä-
staren såsom siffergranskare å hans expedition i
stadshuset.

Mot detta beslut anförde Fattigvårdsstyrelsens Ord-
förande, Folkskoleinspektören P.A. Pettersson och Herr
H. Lundberg sina reservationer. [MARG: 90/J.]


{§7.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset
Tisdagen den 23 denna månad kl. 1 på dagen.
[MARG: {reg.}]

Justeradt den 23 Maj 1899.
/Arvid Nilsson/
/Adolf Aulin/ /Gotth, Forsberg/

År 1899 den 23 Maj å Stadshuset offentligen uppläst
betyga:
/Joh,Aug, Larsson/ /L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107188.

Personrelationer