Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 januari 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 januari 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna följande dagar
år 1877.

{Den 18 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr O. Björk, för hvilken förfall ej bifvit anfördt.

Protokollet öfver Stadsfullmäktigsval den 15 December 1876 upplästes.

[MARG: N:o 1.]

{§.1.}
Till ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande år
valdes Herr Fil. Doktor Theofron Munktell med 27 röster.

{§.2.}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Direktören och Riddaren Joh.
Svengren med 27 röster.

{§.3.}
Stadsfullmäktige bestämde antalet ledamöter i dess Be-
rednings Utskott till 7, och invalde i detsamma för inne-
varande år:

Stadsfullmäktiges ordförande med 28 röster
Herr E. A. Lundblad med 24 röster
Herr C. E. Stenman med 23 röster
Herr E. A. Naesman med 20 röster
Herr C. A. Ström med 18 röster
Herr Joh Walén med 16 röster
Herr J. C. Heljestrand med 15 röster

och valde desse den förstnämnde till Utskottets
Ordförande.

{§.4.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt att årets Bevillnings-
beredningar skulle hvardera bestå af 3 ledamö-
ter och 2 suppleanter, utsågos:

1:o till ledamöter i första beredningsdistriktet, om
fattande stadsdelarne Söder och Norr:

Herr A. F. Dahlström med 18 röster
Herr Sven Palmgren med 17 röster
Herr And. Lindblad med 10 röster

2:o till ledamöter i andra beredningsdistriktet, omfat-
tande stadsdelen Wester:

Herr Joh. Walén med 15 röster
Herr Rådman Joh. Hedlund med 13 röster
Herr E. A. Naesman med 12 röster;

hvarefter till suppleanter utsågos:

1:o för första distriktet:

Herr E. A. Lundblad med 13 röster
Herr C. M. Loström med 13 röster;

2:o för andra distriktet:

Herr A. Hellstedt med 13 röster
Herr C. E. Stenman med 11 röster.

{§.5.}
Sedan Stadsfullmäktige till Magistraten, för verk-
ställighet, öfverlemnat dess den 28 sistlidne Decem-
ber fattade beslut angående utgifts- och inkomst-
staten för år 1877, hade Magistraten, enligt hvad
ett nu föredraget utdrag af dess protokoll
för den 2 i denne månad innehölle, vägrat verk-
ställighet å den punkt, enligt hvilken Stadsfullmäk-
tige, för förhöjning af Spruthusmästarens lön, stad-
gat ett sådant vilkor, som att denne skulle få
till skyldighet att verkställa afläsningen af de
poliskontroll-ur för nattbevakningen, hvilka skulle
åter komma i användning härstädes; och hade Magi-
straten grundat sin vägran derpå att uti §.5 af den
för staden gällande Brandordning stadgades det anord-
nande af kontroll öfver de nattetid för uppmärk-
sammande af eldfara patrullerande poliskonstap-
lar tillkomme Poliskammaren, samt Stadsfull-
mäktige dessutom, vid det förhållandet att kon-
staplarne äro i Poliskammarens tjenst anstälde,
icke skulle varit behörige att, på sätt som skett,
gifva föreskrifter om utöfvandet af denna kon-
troll genom en utom Poliskammaren stående
person.

Under öfverläggning härom yrkades både att
besvär skulle anföras öfver Magistratens beslut,
och att samma beslut skulle till handlingarne läggas,
äfvensom att ändring skulle sökas i den åberopade
§ i Brandordningen, till undanröjande af hinder
för Stadsfullmäktige att, på sätt som skett, anord-
na om kontroll å nattbevakningen; och
derefter afgjordes med 25 röster mot 1 röst,
att Magistratens beslut skulle till handlingarne
läggas. Den afvikande rösten tillkom förslaget
om förändring i Brandordningen.

[MARG: 2.]

{§.6.}
Som, i följd af föregående beslut, icke kan
komma till utförande det vilkor, som Stads-
fullmäktige den 28 sistl. December stadgat för
förhöjning af Spruthusmästarens lön från
200 till 300 kronor, förekom till öfverläggning
huru, vid sådant förhållande, Spruthusmästarens
lön borde beräknas; hvarvid yrkades
dels att Spruthusmästaren skulle bibehållas
vid sin förra lön 200 kr., dels att skilnaden
emellan denna och vilkorligt anslagna 300 kr,
eller 100 kronor, skulle i staten för brandväsen-
bibehållas såsom reservationsanslag, dels ock
att ärendet skulle bordläggas; och blef
detta sistnämnda äfven Stadsfullmäktiges
beslut. -

{§.7.}
Magistraten hade, i följd af Läns Styrelsens
order, infordrat Stadsfullmäktiges förklaring
öfver en till Läns Styrelsen den 8 i denne
månad ingifven skrift, undertecknad "för Fabriks-
bolaget Theofr. Munktell, Theofr. Munktell Junior",
hvari det härstädes den 15 sistlidne December hållna
Stadsfullmäktigsval öfverklagades med yrkande
att Magistratens dervid för bolaget Theofr. Munktell
tillämpade röstberäkning måtte förklaras ogiltig;
Och efter det handlingarne blifvit föredragna
beslöts att Stadsfullmäktige skulle förklara sig
icke hafva något att i samma ärende andraga.

{§.8.}
Den framställning från B7-ordenssällskapet, om aflå-
tandet af en del af stadens tomt N:o 108, som
den 28 sistlidne December öfverlemnats till Bygg-
nads Nämnden med anmodan om dess yttrande
i ämnet, hade af Nämnden blifvit återremit-
terad med förmenande att frågans lämplighet
borde beredas af Drätselkammaren såsom
förvaltare af stadens fastigheter, och med tillkänna-
gifvande att någon tomtafsöndringsfråga icke kunde
af Nämnden behandlas utan ansökning derom
af tomtegaren. -

I anledning häraf remitterades ärendet,
för beredning, till Drätselkammaren. -

[MARG: 213.]

{§.9.}
Efter föredragning af Drätselkammarens af-
gifna utlåtande, bifölls Herr C. A. Ströms motion
om medels beviljande till bekostande af ett porträtt
i olja af Direktörskan Jeannette Zetterberg, till
hvilket ändamål, efter motionärens uppgift, redan
förut bidrag beviljats af fonder här i staden till
ungefär 2/3 af kostnaderna, hvilka antagligen
för staden icke skulle komma att öfverstiga
200 kronor; och detta beslut, som fattades vid
votering med 17 röster mot 11, hvilka sistnämnda
afgåfvos derför att kostnaden å stadens del ej
ersattes utöfver 200 kronor, grundades på
Direktörskan Zetterbergs välvilja och frikostig-
het, i lifstiden, mot detta samhälle. -

Härefter utsågs motionären Ström till Ombud
för Staden i afseende å beslutets verkställande.

[MARG: 214.]

{§.10}
Stadsfullmäktige beviljade Drätselkammarens
framställning om anskaffande af ritning och
förslag till ny Rådhusbro af sten eller jern, eller
bådadera, till bedömande af den kostnad, som
för dylik brobyggnad erfordras, så att deraf
blefve kändt till hvad belopp Stadens Rådhus-
brofond behöfde uppbringas till den tidpunkt,
då brobyggnad blefve nödvändig.

{§.11.}
Enligt nu uppläst betänkande af Herrar J. P.
Nordlund, E. A. Naesman och Alfr. Norrman, såsom
Komiterade i frågan angående byggande af gång-
bro öfver ån från Blåsarbanan för det af
Utskänkningsbolaget dertill lemnade anslag å
8000 kronor, hade efter hållen entreprenadauktion
det visat sig att någon bro, sådan som Stadsfullmäktige
godkänt, icke kunde för detta anslag åstadkommas;
Och som Komiterade funnit att det mest billiga pris,
hvartill bron kunde anskaffas, vore 10000 kronor,
hemställde Komiterade, att de i förra anslaget fe-
lande 2000 kronor måtte från stadskassan till-
skjutas.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren för
beredning. -

[MARG: 3]

{§.12.}
Efter föredragning af Brandkårsbefälets yttrande
öfver Direktören mm. C. A. Nyströms inspektions-
utlåtande rörande stadens brandanstalter, beslöts
att samma yttrande skulle till Styrelsen vid Stä-
dernas allmänna Brandstodsbolag öfverlemnas
såsom från Stadsfullmäktige begärd förklaring
i detta ämne. -

[MARG: 5.]

{§.13.}
Herr G. Björkman inlemnade motion om antagande
af arbetsordning för Stadsfullmäktige, hvilken remit-
terades till Utskottet för beredning.

[MARG: 4.]

{§.14.}
Herr O. Björk pliktfälldes till 2 Kr. för uteblif-
vande från dagens sammanträde utan anmäldt
förfall.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/E, A, Lundblad/
/Joh. Walén,/

År 1877 den 22 Januari å rådhussalen, efter pålysning, offentligen uppläst,
betyga:

/C. Klein/
/P A Hagström/

[MARG: {6.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 januari 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107186.

Personrelationer