Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 augusti 1887

Anmärkning

{1887 den 18 Augusti}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. Andersson
Herr P. Liljeqvist
Herr C. J. Andberg
Herr Fredr. Grönberg
Herr T. Engström
Herr C. A. Ström
Herr O. Aspelin hvilka samtelige anmäldes vara bortresta.

{§.1.}
Uti afgifvet utlåtande, hvilket nu föredrogs, hade
Utskottet tillstyrkt att Stadsfullmäktige måtte bifalla
sådan öfverenskommelse med Wattenledningsentre-
prenören W. Wiklund, att denne afstode en viss
summa af hans entreprenadmedel mot det att
staden istället öfvertoge en del af hans gatuistånd-
sättningsskyldighet, såsom Drätselkammarens pro-
tokoll för den 27 sistlidne Juli närmare förmäler;
och sedan jemväl nu föredragits ett ankommet
utdrag af Wattenledningskomiténs protokoll för
förlidne gårdag, äfvenledes innehållande till-
styrkande i ämnet, beslutade Stadsfullmäktige
att för staden antaga ifrågavarande öfverens-
kommelse, enligt hvilken summan, som skulle af
entreprenadmedlen innehållas, utgjorde 9177 Kr. 53 öre.

[MARG: 54 [oläsligt]]

{§.2.}
Föredrogs Utskottets, enligt dess protokoll för den
17 i denne månad, afgifna utlåtande rörande
det af Hamndirektionen upprättade förslag
till förnyad taxa å hamnafgifterna i Eskilstuna
från och med år 1888 till och med år 1892, hvil-
ket utlåtande var så lydande:

"Till beredning föredrogs det af Hamndirektionen af-
gifna förslag till "Taxa å hamnafgifter i Eskils-
tuna, att tjena till efterrättelse intill slutet af
år 1892".

Rörande afdelningen "{A) För fartyg}", befunnos af-
gifterna vara lika, som i nu gällande taxan. Dere-
mot voro tvänne tillämpningspunkter tillagda, hvar-
af {den ena} - numera den 1:sta - närmare be-
stämde det område, å hvilket fulla taxan skulle
gälla, nemligen "från stadens gräns mot Gredby
hemman i norr till Tunafors dammar i söder,"
och {den andra} - i förslaget den sista - innehöll:
"För fartyg och båtar, som till större eller mindre
del begagna den af staden underhållna segelleden
mellan Eskilstuna kanal och stadens nedre hamn
betalas 50 procent af ofvan bestämda afgifter."

Emot den {förra} punkten kunde ej anmärk-
ning göras redan af det skäl att han blott
utgjorde ett uttryck af hvad hittills oomtvistadt
praktiserats, och {den senare} innehöll sin egen
motivering, nemligen, att han gälde för en af
staden {underhållen} segelled, hvars begagnande
ju ej heller blefve för hårdt taxeradt, då blott
50 procent uttoges.

Utskottet, som ville tillstyrka antagandet af dessa
två punkter, önskade blott den ändring i formulerin-
gen af den {första} - för vinnande af öfverensstäm-
melse dem emellan i afseende å gränsskilnadens
beteckning -:

att orden "nedre hamns" blifva på ett ställe
inskjutna, så att punkten i sin helhet må komma
att lyda: "Ofvanstående afgifter erläggas för fartyg
och båtar, som lägga till inom det område af
Eskilstuna-ån, som sträcker sig från stadens
nedre hamns gräns mot Gredby hemman i norr
till Tunafors dammar i söder."

[MARG: inskjutas vid utskriften.]

-

Hvad sedan anginge afdelningen "{B.) För varor}", så
befunnos äfven der afgifterna lika med nuvarande
taxa, blott med den ändring, att rubriken "Grus och
sand" blifvit tillagd med afgifter af 1,5 öre för
10 kubikfot eller 1 öre för 2 hektoliter.

Med afseende å önskvärdheten att underlätta
införseln af de senare ämnena, ville Utskottet hemställa
om den nedsättning i taxeförslaget:

att grus och sand må draga i afgift för 10 kubikfot
1 öre och för 10 hektoliter 4 öre.

Under afdelningen "Varor" funnos ock två nya tillämpningspunk-
ter tillagda, så lydande:

"För varor, som lastas eller lossas ofvan stadens nedre hamn betalas
50 procent af förestående afgifter."

"Varor som lossas eller lastas nedanför stadens nedre hamn
äro från afgift befriade."

Då i senare hänseendet afgifter hittills ej heller varit uttagna,
samt Utskottet ansåg - rörande den första punkten - att ett ut-
tagande af afgift för varor som lossas eller lastas "ofvan stadens
nedre hamn" måste verka hämmande å sjötrafiken, som ännu
ej vore af betydenhet och derföre behöfde uppmuntras, hvilket
synnerligen vore förhållandet med exporten af spanmål; så
ansåg Utskottet det vara för samhället i detta hänseende
fördelaktigast att afgifter blott uttagas för varor, som
lossas eller lastas vid stadens nedre hamn; och skulle
Utskottet i följd häraf hemställa:

att ifrågavarande två tillämpnings-
punkter måtte uteslutas och i stället
ditföras en punkt, så lydande:
"Ofvanstående afgifter erläggas
för varor, som lastas eller lossas
vid stadens nedre hamn; men varor
som lastas eller lossas ofvan eller
nedanför samma hamn äro från afgift
befriade."

Hvarjemte Utskottet slutligen hemstälde:

att Stadsfullmäktige måtte förklara
sig i öfrigt ej hafva någon an-
märkning mot taxeförslaget."

-

Stadsfullmäktige, hvilka efter Magistratens
remiss hade att i ämnet afgifva yttrande,
beslutade att såsom sitt yttrande antaga Ut-
skottets förestående förslag, hvarutöfver
Stadsfullmäktige icke hade någon anmärkning
mot taxeförslaget att framställa.

[MARG: 55.]

{§.3.}
Herr A. Falk väckte muntligen det förslag
att Stadsfullmäktige måtte på det kraftigaste sätt
vidtaga åtgärd, som förhindrade att vattnet
i Eskilstuna-ån fortfarande blifver upp-
grumladt och förstördt genom muddrings-
arbete i Hjelmaren.

Stadsfullmäktige hänskjöto saken till beredning
af Utskottet omedelbarligen, så att beslut derpå
kunde genast fattas.

I anledning häraf ajournerades Stadsfull-
mäktiges sammanträde på en stund, medan
Utskottet höll öfverläggning.

Då sammanträdet åter vidtog tillkännagafs att
Utskottet, som skärskådat flere inom Utskottet före-
slagna sätt, förenat sig om att tillstyrka Stads-
fullmäktige att gifva uppdrag åt Utskottet att
sätta sig i beröring med Chefen för muddringsarbetet
i Hjelmaren, Kaptenen P. Laurell, för att begära
hans förklaring i ämnet, hvarefter Utskottet skulle
med utlåtande inkomma till Stadsfullmäktige,
hvilka då hade tillfälle att fatta det vidare
beslut, hvartill förhållandena må föranleda.

Efter öfverläggning blef motionen till Utskottets
ytterligare beredning återremitterad, med 15 röster
mot 8.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/

1887 den 22 Augusti å Rådhuset offentligen uppläst;
betyga.

/P. Fried:/
/A. Lindblom/

[MARG: {57.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107182.

Personrelationer