Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 oktober 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 oktober 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
17 October 1867.

Närvarande, af de 25 qvarstående ledamöterne, alla
med undantag af Herrar F. A. Stenman, C. A. Lund-
berg, Th. Munktell, A. F. Dahlström och C. O. Öberg,
hvilka äro bortresta, och hvilkas förfall godkändes.

{§.1.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
blef GatuKomiteéns framställning, om anskaf-
fande af stenar till utmärkande af midtel-
linierne för gatorna å Wester, till Komitén
åter-remitterad, på det Komitén må blifva
i tillfälle att föreslå sättet för utstakningen af
de ifrågavarande rättelse punkterna.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 35}]

{§.2.}
En af Herr C. J. Andberg ingifven motion, om
åstadkommande af gatornas sopning här i Staden
2:nne gånger i veckan, blef, för beredning, remitterad
till Sundhets Nämnden.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: {N:o 38}]

{§.3.}
I anledning af Konungens Befallningshafvandes
skrifvelse den 7 i denna månad, hvarigenom begäres
Stadsfullmäktiges yttrande om och till hvad belopp
ersättning å Stadens vägnar äskades för hvad af
Stadskassan utgifvits för Skomakaregesällen Carl Johan
Anderssons underhåll i härvarande Kronohäkte
följe deraf att Rådstufvurättens öfver honom
den 12 April 1865 afkunnade utslag icke för
verkställighet till häktet ankommit förr än
den 4 påföljande Maj, och derför åtal vore
anställdt mot Herr Borgmästaren Hallström,
förklarade Stadsfullmäktige att Staden
äskade sådan ersättning för 17 underhållsdagar
med 3 Rd [riksdaler] 74 öre Rmt [riksmynt], som kostnaden utgjort,
enligt infordradt betyg.

[ÄRENDEORD: Rättsregler]
[MARG: N:o 39]

{§.4.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande, i an-
ledning af Herr Rektor L. Bergströms hemställan
att Staden måtte bekosta den nu skedda omlägg-
ningen och anbringande af ny gasledning i Elemen-
tarläroverket, hvari Utskottet hemställer att
Staden måtte bekosta omläggningen af de
gamla rören, men ej åtaga sig betalningen
af den nya gasledningen.

Med godkännande af detta utlåtande, be-
slöts att från Stadskassan skulle utgå betalning
för den gamla gasledningens omläggning i
Elementar läroverkshuset med 61 Rd 7 öre Rmt;
men ej för den nya ledningen.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Utbildningsbyggnad]
[MARG: N:o 40]

{§.5.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets
derom afgifna utlåtande, bifölls Herr C. O.
Öbergs motion, att Byggnads- och GatuKomi-
teerne måtte sammanslås till en enda Komité
under benämning af "Byggnads- och GatuKomitén".

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 37]

{§.6.}
Inlemnade Herr Rektor L. Bergström en motion
om förnyad brandförsäkring å Elementar-läro-
verkshuset.

Med godkännande af motionen, remitterades
ärendet för verkställighet till Drätselkammaren;
hvilken jemväl skulle låta brandförsäkra
väggfäata orgelverket, katedrarna och bänkarne.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

{§.7.}
Inlemnade Herr Rektor L. Bergström en motion
om borttagande af den nuvarande förfallna
och vanprydliga stängseln kring Elementar
Skoletomten och anbringande istället af låg
stängsel med läckt och stolpar till dess ett stängsel
med jernkedjor och stenstolpar kunde i framtiden
anbringas.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG: N:o 41]

{§.8.}
Inlemnade Herr Rektor L. Bergström en motion
om värmledningens ändamålsenligare ordnande i
Gymnastikhuset samt om städningens och eldnin-
gens uppdragande åt Waktmästaren vid Elemen-
tar Skolan.

Ärendet remitteras, för beredning, till Drätselkamma-
ren med uttalande af önskan om skyndsam behandling.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG: {N:o 42}]

{§.9.}
Hos Magistraten skulle begäras anställande af
fyllnadsval efter fem Stadsfullmäktige
som afgått, nemligen dels efter till Rådmän
utsedde Herrar Johan Hedlund och L. P. Malm
och efter med döden afgångne Kommissions-
landtmätaren C. F. Spangenberg
samt efter Fabrikören Sven Palmgren, hvilken gjort Konkurs, desse med tjenst-
göringstid till 1868 års utgång, dels efter
i Konkurstillstånd försatte Boktryckaren
Knut Tersmeden, med
tjenstgöringstid till 1870 års utgång.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

Justeradt

/C. J. Andberg/
/C, E, Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 oktober 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107181.

Personrelationer