Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1879

Anmärkning

{1879 den 18 December.}

Närvarande: samtelige 29 Stadsfullmäktige, med undantag

1.) af Herr And. Lindblad, hvars anmäldta förfall godkändes.

2.) af Herr C. A. Ström, som för sin utevaro anmält förhinder
genom tjenst å bankkontor; men hvilket
ej godkändes såsom giltigt förfall, vid votering
med 17 röster mot 9 röster, hvadan Herr Ström
uppfördes till plikt 2 kronor.

3.) af Herr Oscar Svalling, utan anmäldt förfall, och pliktar 2 kronor.

{§.1.}
Det af Magistraten afgifna Utgifts- och Inkomstförslaget
för nästkommande år, med dertill hörande handlingar,
remitterades för beredning till Utskottet; skolande
detta ärende, efter det Utskottet afgifvit utlåtande,
till behandling förekomma å annat sammanträde
i denne månad.

[MARG: 190]

{§.2.}
Enligt protokollsutdrag för den 28 sistlidne November
hade Byggnads Nämnden hemställt, det Stadsfullmäktige
ville för sin del besluta, samt Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes pröfning underställa, en sådan jemkning af
ringa betydenhet i den för Eskilstuna stad faststälda
stadsplan, att utefter norra gränsen af den åt B7-ordens
sällskapet tilldelade tomten i hamnqvarteret N:o 108 samt
södra gafveln af Celsingska magasinet måtte mellan
Kyrkogatan och Hamnen dragas en gata, som blefve
45½ fot bred, samt mellan denna nya gata och
den utdragna Rademachergatan utefter Celsingska
magasinets vestra långsida likaledes en gata af
40 fots bredd, hvarigenom Bruksegaren L. G. von
Celsings rätt till fritt tillträde till sin magasins-
byggnad blefve tillgodosedd; och hade Nämnden
tillika öfverlemnat kartor med beskrifning, deraf
åskådliggjordes förhållandet både efter nuvarande
stadsplanen och efter den af Nämnden begärda för-
ändring deri.

Efter föredragning af detta ärende, och enär
Nämnden framhållit Bruksegaren von Celsings rätt
till fritt tillträde till sin magasinsbyggnad såsom
en anledning till framställningen, samt nästa punkt
å föredragningslistan upptog samma Bruksegares
besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut den 13 sist-
lidne November, i afseende å stadsplanen för hamn-
qvarteret N:o 108, genom hvilket beslut Bruksegaren
von Celsing ansett sin förberörda rätt förnärmad;
afgjordes, att nu skulle i ett sammanhang
behandlas både Byggnads Nämndens nu före-
varande framställning och Bruksegaren von
Celsings besvär, hvilka Läns Styrelsen genom
Magistraten låtit tillställa Stadsfullmäktige,
som hade att, efter Byggnads Nämndens hörande,
till Läns Styrelsen inkomma med förklaring i målet
samt remisshandlingarne jemte öfriga handlingar
och kartor i målet dervid insända; och sedan
besvärshandlingarne med remissen derå blifvit
lästa, remitterades desamma till Byggnads-
Nämnden för afgifvande af utlåtande, hvarjemte
beslöts att Nämndens först här ofvan omförmälda
framställning skulle hvila, i afvaktan på utlåtandet.

{§.3.}
Till handlingarne lades en anmälan af Komiterade
för Rådhusbrobyggnaden att den nybyggda Rådhus-
bron blifvit kontraktsenligt profbelastad och
afvägningar derå verkstälts både före, under
och efter belastningen, utan att anmärknings-
värd sättning uppstått samt att bron vidare under-
gått afsyning af Herrar Kapitenen E. Westerberg
och Ingeniören L. Qvist, utan anmärkning, med undantag
för några felande arbeten, hvilka entreprenören
Ingeniören A. M. Andersson åtagit sig fullborda
nästa vår så snart tjenlig väderlek derför inträf-
far, och att Byggnads Komitén, med anledning af
hvad sålunda förekommit, den 4 i denne månad
från entreprenörerne öfvertagit bron. -

[MARG: 191.]

{§.4.}
Enligt protokollsutdrag för den 4 i denne månad
hade Rådhusbrokomiterade, vid liquidation
med Ingeniören A. M. Andersson öfver hans åter-
stående entreprenadmedel för Rådhusbron, innehållit
1350 kronor såsom af entreprenören försutet vite
efter byggnadskontraktets 7§., för det bron blifvit
färdig 27 dagar sednare, än vederbort; men Komiterade
hade på samma gång beslutat hemställa hos
Stadsfullmäktige att Staden må efterskänka be-
rörda vitessumma, så att entreprenören må
ytterligare få uppbära nu innehållna 1350 kro-
nor.

Sedan inom Stadsfullmäktige upplyst blifvit
att entreprenören Ingeniören Andersson, efter
brobyggnadens fullbordan, inkommit till Komi-
terade med påstående om liquid för vissa
arbeten, hvilka han ville hafva ansedda för
öfverarbeten, men hvilket anspråk Komite-
rade tillbakavisat, utan att ännu kändt vore
om Ingeniören Andersson ämnade fortsätta
denna tvist; afgjordes, att frågan om efter-
skänkning af vitessumman skulle bord-
läggas intilldess anmälan sker derom att
mellan byggnadskomiterade och entreprenören
icke qvarstå några tvistigheter oafgjorda.

[MARG: 192.]

{§.5.}
Knifsmeden C. E. Petterssons, genom Magistraten,
öfverlemnade ansökning om afskrifning af honom
påförda kommunalutskylder för 1877 och 1878
afslogs med 15 röster mot 11 röster.

[MARG: 193.]

{§.6.}
Uti ingifven skrifvelse hade Stadskassören C. J.
Jernbergh sökt befrielse från ledamotskap i
Byggnads Nämnden vid detta års slut, med anledning
af döfhetsåkomma samt annan tjenstebefattning
af så mångsidig och arbetsam beskaffenhet att han
ej borde belastas med andra uppdrag; men
Stadsfullmäktige förklarade sig anse de uppgifna
förhållandena icke utgöra giltigt hinder för
Stadskassören Jernbergh att
fortfarande vara ledamot i Byggnads Nämnden,
hvadan framställningen afslogs.

Beslutet fattades vid votering med 12 röster mot
6 röster, och 8 röster nedlades.

[MARG: 194.]

{§.7.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren valdes med slutna
sedlar:

Herr E. A. Lundblad med 20 röster
Herr E. A. Naesman med 20 röster
Herr A. W. Koraen med 19 röster
Herr O. Svengren med 15 röster
Herr C. A. Lundberg d.y. med 12 röster

[MARG: 195.]

{§.8.}
Till Fattigvårdsstyrelseledamots suppleant för
10:de distriktet, efter aflidne Thore Munktell,
valdes Gårdsegaren C. E. Ryd med
22 röster.

{§.9.}
Till ledamöter i Komitén för städernas allmänna
Brandstodsbolag under det kommande brand-
stodsåret valdes:

Herr Rådmannen Joh. Hedlund med 24 röster
Herr Fabrikören F. Bovin med 24 röster
Herr Fabrikören S. Palmgren med 22 röster
Herr Fabrikören E. A Naesman med 22 röster
Herr Fabrikören G. E. Svahnbäck med 11 röster

{§.10.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den
16 April 1871, för år 1880, återvaldes

Herr J. Svengren med 19 röster
Herr J. Walén med 18 röster
Herr Theofr. Boberg med 18 röster
Herr C. J. Jernbergh med 16 röster
Herr J. C. Heljestrand med 14 röster

{§.11.}
Till befäl i Brandstyrkan för år 1880 valdes:

a.) Brand Chef: Herr A. F. Dahlström
b.) v. Brand Chef: Herr Oscar Svalling
c.) förste Wattenchef: Herr C. M. Loström
d.) andre Wattenchef: Herr Ade Falk
e.) förste Bergningschef: Herr Aug. Bohm d.y.
f.) andre Bergningschef: Herr C. W. Dahlgren.

{§.12}
Till ledamöter i Komitén för insamling af primär-
uppgifter till jordbruksstatistiken för staden under
år 1880 återvaldes Trädgårdsarkitekten Emil
Kihlström och Fabriksidkaren Chr. Ad. Johansson.

{§.13.}
Till ledamöter i Hamndirektionen återvaldes
Herrar Albin Hellstedt och Johan Walén.

{§.14.}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen
och förvaltningen för år 1879 valdes:

Herr Bankkassören F. Grönberg med 21 röster
Herr Läroverkskollega Ade Falk med 20 röster
Herr Handlanden Carl Silén med 9 röster

{§.15.}
Till Revisorssuppleanter å nyssnämnda räken-
skap och förvaltning valdes:

Herr Bankbokhållaren och Fabriksidkaren G. Hedlund med 17 röster
Herr Grosshandlanden E. Hellstedt med 10 röster

{§.16.}
Wal till Revisor å Elementarläroverkets Byggnadskassas
räkenskap och förvaltning för år 1879 uppskjöts
till nästa sammanträde, för underrättelses
inhemtande i afseende å stadgandena för
ett sådant val.

{§.17.}
Stadsfullmäktige biföllo förre Ångbåtsbefäl-
hafvaren Carl Hartzells, från Magistraten in-
komna, ansökning om antagande af 25%
ackord för honom påförda kommunalutskyl-
der för åren 1877 och 1878, hvilka utskylder
skulle utgöra 19 kr. 9 öre för 1877 och 11 kronor
för år 1878; skolande ackordsbeloppet betalas
uti innevarande December månad

[MARG: Revisorer å Utskänkningsbolaget valde i Jan. 1880]

{§.18.}
Upplästes en af Herr Ad. Fr. Dahlström väckt
motion om besluts fattande för åstadkommande
af en vattenledning här i staden, samt om
användandet af stadens andel i Utskänknings-
bolagets vinstmedel för försäljningsåret 1878-1879

Motionen remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[MARG: 196.]

{§.19.}
Nästa sammanträde utsattes till tisdagen den 30
i denne månad, kl. 10 f.m., att hållas å rådhuset. -

Samma dag uppläst & justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Carl Andberg/
/A; W; Koraen/

År 1880 den 19 Januari å Rådhuset
offentligen uppläst. intyga

/Hjalmar Rydell./
/C, F, Lundström/

[MARG: 204.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107183.

Personrelationer