Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juli 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juli 1874

Anmärkning

{1874 den 17 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar Theofr. Munktell, S. Palmgren, A. Norrman,
E. A. Thunell, E. A. Lundblad och B. L. Hessle samt
C. J. Andberg, med godkända förfall.

{§.1.}
Herr L. F. Ståhlberg, såsom ledamot i Oxelösund-Flen-
Westmanlands Jernvägs-Bolags styrelse, hade till
Stadsfullmäktige
aflemnat en framställning af Herr Walmsley Stanley,
såsom ombud för jernvägsentreprenörerne, hvari
Herr Stanley, med öfverlemnande af ett utkast,
utvisande gränserna för jernvägen vid Eskilstuna
samt stationshusets läge, uttalat den åsigt, att
den nuvarande Westermarksgatan komme
att blifva för smal för den framtida trafiken,
hvarföre det blefve nödvändigt att der göra några
förbättringar; att det kanske vore tillräckligt för
närvarande ändamål att endast öppna arean
A.B.C.D., utprickad på ofvannämnda utkast;
men ville Herr Stanley föreslå, att Stadsfullmäk-
tige åtogo sig att i en närmare framtid låta utvidga
denna gata och utsträcka torget till de rödpricka-
de linier, som funnos utmärkta på planen.

Efter handlingarnes föredragning remitterades
frågan, för beredning, till Utskottet, som afträdde
och vid dess återföreträdande lemnade sitt utlå-
tande.

I enlighet med detta utlåtande fattade Stadsfullmäktige föl-
jande beslut:

1:o Då öppna platser framför stationshusen vid
jernvägarne äro så vanliga, att de måtte anses
vara för jernvägarnes egen skull nödvändiga;
och då väl ock anordnandet af en sådan plats
vid här blifvande station måtte stå i oskilj-
aktigt sammanhang med sjelfva jernvägsbyggandet
och ej behöfva bero på särskild uppgörelse
utom jernvägsbolaget, utan denna angelägenhet
ordnas genom beslut af Bolagets Styrelse;
funno Stadsfullmäktige i denna fråga nu endast
anledning till det uttalande, att Stadsfullmäktige
finna nödvändigheten deri, att, såvida stations-
huset måste, i följd af lokala förhållanden,
läggas alldeles intill stadens gräns, såsom den före-
tedda ritningen utvisar, en öppen plats der bil-
das efter A.B.C.D. på samma ritning, - ingående
till ett djup af omkring 100 fot på angränsande
tomter i staden och till en bredd, motsvarande
stationshusets längd. -

2:o Då det af Herr Stanleys ritning ville synas, som
af jernvägens mark närmast intill Westermarksgatan kunde
blifva tillgång till dess utläggning på bredden, så
att hon blefve öfverhufvud taget 30 fot bred; men den
af Herr Stanley utprickade framtidsplanen,
såsom medförande expropriation af 14 gårdar i staden,
blefve så kostsam, att dess antagande icke kunde bi-
fallas; skulle Stadsfullmäktige anhålla, att få
till Westermarksgatans utläggning inlösa så mycket
af jernvägens mark, som erfordras för att gatan
må blifva 30 fot bred vid Nybrogatan och vid
Tullgatans förlängning samt dess vestra gräns blifva
rak, från hvardera hållet fram till stations-
husets östra långsida.

Emot det sistnämnda beslutet reserverade
sig Herr C. O. Öberg, som ansåg att man borde begära
mark för gatans utläggning till 60 fots bredd. -
(Se vidare §.5.)

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: 83.]

{§.2.}
Magistraten hade med tillstyrkan af bifall
öfverlemnat en ansökning af Skorstensfejaren
C. U. Ekblad att få 25% förhöjning i sotare-
taxan; men enär §.9. i Stadens Brandordning inne-
håller, att sotaretaxan skall sättas af Magistraten
efter husegarnes hörande; funno Stadsfullmäktige
sig sakna befogenhet att detta ärende behandla. -

[ÄRENDEORD: Brandregler]

{§.3.}
På derom af C. E. Westberg och A. G. Lundqvist
gjord ansökning, och enär de förklarade sig villige
att ordentligt erlägga debiterade platspenningar
för deras stugor N:ris 41 och 42 på Westermarken,
medgåfvo Stadsfullmäktige att tillsvidare finge
anstå med verkställigheten af de Utslag, på grund
hvaraf samma stugor skulle vräkas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: 84.]

{§.4.}
Sjutton stycken f.d. Nattpolismän anhöllo om gratifika-
tionsmedel för deras tjenstgöring innevarande år;
i anledning hvaraf beslöts att Poliskammaren, i enlig-
het med den för året fastställda utgiftsstaten, egde
att till dem af Nattpolismännen, hvilka berömligen
tjenstgjort, utställa anordning på stadskassan
å gratifikation efter 15 rd [riksdaler] för år, i förhållande
till hvarderas tjenstgöringstid under detta år.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

{§.5.}
Det i §.1. mom 2. fattade beslutet fullständi-
gades dermed, att begäran att få till
Westermarksgatans utläggning inlösa mark
af jernvägens område skulle jemte ett [utdrag]
af protokollet ingå till Jernvägsbolagets
Styrelse, men ett dylikt protokoll jemväl
expedieras till Herr Stanley såsom svar
på hans framställning. -

Herr Öberg reserverade sig häremot och
ansåg att man skulle begära marken
af jordegarne, med hvilka menades dem, som
egt densamma innan jernvägsanläggningen började.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

Samma dag justerat

/Joh. Svengren/
/G, E, Svahnbäck/
/E A Naesman/

[MARG: 1874 den 7 September är protokollet för den 17 Juli
offentligen
uppläst, betyga

/C. Klein/
/Oscar [Åhlström]/]

[MARG: 91.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juli 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107176.

Personrelationer