Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 augusti 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 augusti 1876

Anmärkning

{1876 den 17 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar C.A. Lundberg, C.E. Stenman, E.A.
Thunell, J.C. Heljestrand, G. Nilson, J. Walén, Sv.
Palmgren, Alfr. Norrman, Theofr. Boberg och Gust.
Björkman, hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1}
Företogs åter till behandling Herr Borgmästaren S.A.
Hallströms den 12 sistlidne Juni först föredragna fram-
ställning, det måtte, under ytterligare honom beviljad
tjenstledighet på ett år från den 1 sistlidne Juli,
Herr Borgmästaren få uppbära enahanda bidrag
till vikaries aflöning med 1000 Kronor, som de
sednare åren utgått; hvarvid upplästes Drätselkamm-
marens i saken afgifna utlåtande, så lydande:

"Enär Herr Borgmästaren Hallström; som förut trenne
gånger erhållit Stadsfullmäktiges bifall till ena-
handa framställning, måste så mycket heldre antagas
hafva begärt nu ifrågavarande tjenstledighet på ett
år under den förutsättning, att extra lönebidraget skulle
fortgå, som han nu föreslog samma vikarius, hvil-
ken tillförene tvenne gånger blifvit af Stadsfull-
mäktige för deras del godkänd, hvartill komme
hans kännedom derom, att i årets stat blifvit
på förhand beredd tillgång till detta extra lönebidrag
för årets nu återstående 6 månader med 500 Kronor;
samt det torde vara af öfvervägande vigt att betaga
Stadens Borgmästare all anledning till den föreställ-
ning att den i saken beslutande myndigheten
mot honom felat i granlagenhet; men likväl, å an-
dra sidan, torde böra i betraktande tagas att borg-
mästaretjensten numera lärer i extra inkomster
lemna sådant belopp att vikarius kan erhållas
för mindre uppoffring å Borgmästarens sida, än
denne sannolikt föreställde sig då det extra bi-
draget första gången begärdes; finner Drätselkam-
maren sig böra hemställa:

att Herr Borgmästaren Hallströms ansökning
måtte så till vida bifallas, att de redan i
årets stat såsom reservations anslag för
ifrågavarande sak uppsatta 500 Kronor
måtte till honom utbetalas för sista hälften
af år 1876, men med det tillkännagifvande
att Stadsfullmäktige finna den kända tillök-
ningen numera af extra inkomsterna vid
borgmästaretjensten böra föranleda dertill,
att bidrag från Stadskassan för vikaries
aflönande för tiden derefter icke kan före-
komma."

Under öfverläggningen yrkades afslag både å Herr
Borgmästaren Hallströms framställning och Drätselkam-
marens utlåtande af: -
{Herrar A.F. Dahlström}, {A. Lindblad} och {J.O. Biörck,}
af hvilken den sistnämnde framhölle, att det af Drätsel-
kammaren anförda skälet för indragning af löne-
tillskottet efter detta års utgång följdriktigt äfven
borde tjena för afslag å den första hälften.

{Herr E.A. Lundblad} förklarade sig anse Drätselkam-
marens utlåtande väl grundadt, då granlagenheten talade
för reservations anslagets utgående, samt yrkade
bifall till utlåtandet.

{Ordföranden}, {vice Ordföranden}, och {Herr C.A.
Ström} yrkade deremot fullständigt bifall till
ansökningen, då väl afsigten från början varit
att lemna Herr Borgmästaren Hallström bidrag till
vikaries aflönande årligen, ehuru Stadsfullmäk-
tige antagit sättet att pröfva saken för ett år
i sender för att dymedelst låta denna pröfning
vara beroende af vikarieförslagets större eller
mindre tillfredsställande beskaffenhet.

Sedan på {herr Axel Karlssons} framställning Stads-
fullmäktiges första beslut i detta ämne blifvit
uppläst, och {Herr C.O. Öberg} föreslagit att Herr
Borgmästaren Hallström skulle erbjudas 500 Kronor
om året, så länge han tjensten innehade, om han
ville till Staden afstå bostadslägenheten, samt
under diskussionen ifrågasatts, å ena sidan, att
den af Drätselkammaren anförda tillökningen
i sportelinkomsterna ej tillkomme Borgmästare-
tjensten, utan Stads Notarien, men å den andra
påståtts ett motsatt förhållande, förklarade
{Ordföranden} sig vilja förändra sitt yrkande
derhän, att, på det närmare upplysning måtte
kunna införskaffas i sistnämnda afseende
före pröfningen af Drätselkammarens afstyrkande
af bidraget för tiden efter detta års utgång, Stads-
fullmäktige nu endast måtte fatta beslut om bi-
draget för de 6 första månaderne, som reserva-
tions anslaget omfattade, men uppskjuta pröfningen
af ansökningen i öfrigt.

Efter det öfverläggningen förklarats afslutad och
proposition framstälts å yrkandena, förklarade
Ordföranden sig finna sitt senaste förslag bifallet,
äfvensom, då votering begärdes, att Drätselkammarens
förslag var antaget till kontraproposition; Men
då äfven derom begärdes votering, och härvid till
kontraproposition antogs afslag å motionen, rö-
stades först emellan de tvenne sistnämnda yr-
kandena, då 11 röster afgåfvos för bifall till Drät-
selkammarens förslag och 9 röster för afslag å
ansökningen; hvarefter, i hufvudvoteringen, afgafs
1 ja-röst för Ordförandens förslag och 14 nej-röster
för Drätselkammarens förslag, hvilket sistnämn-
da således blef i dess helhet antaget. - I si-
sta voteringen nedlades 5 röster.

Herr A.F. Dahlström anmälte reservation
mot beslutet.

[MARG: {[1]84}]

{.2}
Drätselkammaren, som den 24 sistlidne Februari erhölle
uppdrag att underhandla med Gaslysningsaktiebolaget
i Eskilstuna om nytt gaslysningskontrakt med Staden
på 10 år, hade i skrifvelse af den 4 sistlidne Juli
aflemnat förslag till sådant kontrakt med tillkän-
nagifvande att Drätselkammaren och bolaget derom
blifvit öfverens; varande i denna skrifvelse redogö-
relse lemnad öfver skiljaktigheterna mot förra
kontraktet jemte orsakerna dertill.

Då nu detta ärende med uppläsning af Drätsel-
Kammarens skrifvelse företogs till behandling,
tillkännagaf Ordföranden att sedan Gaslysnings-
aktiebolagets Styrelse, på sätt förmält blifvit, med
Drätselkammaren aftalat om nytt kontrakt, hade
detsamma blifvit föredraget och jemväl godkändt
å bolagsstämma, allenast med följande ändring
och tillägg:

1:o att andra punkten af 14 §. erhölle följande
lydelse: "Tiden för tändning och släckning under
lysningsterminen, som får börja den 15 Augusti
och räcka till den 1 Maj, bestämmes" etc etc.

2:o att efter §.24 införes en ny §., så lydande:
"Om tillförseln af gasmateriel sjöledes, genom krig
eller blokad, en längre tid afbrytes, skola kontra-
henterne öfverenskomma huruvida under tiden
annat ämne bör till gasberedningen istället an-
vändas, eller allmänna gatubelysningen på annat
sätt tillvägabringas.

Skulle, i följd häraf, tillverkningskostnaden
för gasen höjas, förbehåller sig Bolaget en mot-
svarande förhöjning i priset å den privata
gaslysningen;"

hvarjemte önskningsvis framstälts 3:o att början
af 19 §. måtte lyda: "Betalningen för den allmänna
gatubelysningen samt för publika byggnader skall
erläggas med hälften vid lysnings terminens början
samt återstoden vid terminens slut" etc etc

Under öfverläggningen yrkades:
af {vice Ordföranden:} beredningsremiss till Drätselkam-
maren å berörda ändringar ock tillägg;

af {Herr A. Lindblad:} ogillande af §.24 i kontraktet, innehål-
lande öfverlåtelse till Gaslysningsaktiebolaget med full
eganderätt af de tre inom Fattigvårdsqvarteret belägna
tomterna N:ris 275, 277, och 278, som af bolaget nu med
nyttjanderätt innehades;

af {Herr C.A. Ström:} godkännande af uppgjorda förslags-
kontraktet med bemyndigande åt Drätselkammaren
att pröfva 1:sta och 2:dra tilläggspunkten.

af {Herr E.A. Lundblad:} antagande af förslagskontraktet
i dess helhet och af sistberörda tilläggspunkter,
men med afslag å den önskningsvis framställda
punkten 3.

Wid framställda propositioner härå, blef
detta sistnämnda, af Herr Lundblad gjorda, yrkande
godkändt.

Herr A. Lindblad reserverade sig deremot att
Staden genom detta beslut afhändt sig eganderätten
till gasverkstomterna, hvilken reservation äfven
biträddes af Herr C.J. Andberg.

[MARG: 170.]

{§.3.}
Enligt hvad nu inhemtades af föredragna hand-
lingar, hade Fabrikören C.M. Loström hos Byggnads-
Nämnden begärt att få anlägga ett flytande badhus
i ån vid stranden af Stadsträdgården vid sidan
af Norra Kriebsensgatans utmynning, men Nämnden
hänvisat Loström att begära strandegarens medgifvande
till anläggningen, hvarefter och sedan sådant erhållits
samt han inkommit med ritning å badhuset, Nämn-
den förklarat sig vilja ansökningen pröfva; och
hade Fabrikören Loström derpå begärt att Drätsel-
kammaren måtte lemna tillstånd å Stadens vägnar,
såsom strandegare, till berörda anläggning under
förutsättning att Byggnads Nämndens bifall sedermera
äfven kunde erhållas. Drätselkammaren hade
i denna del icke ansett sig kunna svara å Stadens
vägnar, utan hänskjutit frågan till Stadsfullmäk-
tige.

{Herr C.A. Johansson} yrkade afslag å framställ-
ningen, under förmälan, att det ej skulle vara lämp-
ligt att tillåta små familj-badhus anläggningar i
ån, af hvilka en mängd kunde komma att uppstå,
blott ett enda till en början blifvit tillåtet. Ett
större badhus för allmännheten borde deremot tillå-
tas.

{Herr E.A. Lundblad} yrkade bifall, emedan äfven
familj-badhus voro nyttiga; och då Byggnads Nämn-
den tillsåge att badhusen till sitt yttre ej blefvo
vanprydliga, borde betänkligheterna mot desamma
vika, här såsom annorstädes.

Efter det Herr Ström och vice Ordföranden äfven
yrkat bifall, förklarade Stadsfullmäktige sig
för sin del eller å Stadens vägnar, såsom strand-
egare, icke hafva något emot Herr Loströms
ifrågastälda badhus anläggning vid sidan af Krieb-
sensgatans utmynning i ån utanför Stadsträd-
gården, hvilket beslut fattades vid votering
med 13 röster mot 7, som voro för afslag.

[MARG: 187.]

{§.4.}
Uti afgifvet utlåtande af den 7 i denne månad
hade Beredningsutskottet anfört, att då den
Komité, som, enligt Stadsfullmäktiges beslut den 23
sistlidne Mars, skulle tillsättas i då behandlade
vattenverksfrågan, finge i uppdrag ej allenast att
yttra sig om behöfligheten af nya motorer
till Stadens äldre vattenverk och om det ifrågasatta
uppförandet af ett nytt verk vid Stångjernshammare-
fallet, utan jemväl att afgifva betänkande angående
ordnandet af de äldre vattenverken i öfrigt, om
förändringar af behofvet påkallades, funne Utskot-
tet nödvändigheten deraf att Komitén blefve sam-
mansatt af ett så tillräckligt antal ledamöter,
att den föreliggande mångsidiga frågan både prin-
cipielt och i sina enskildheter må erhålla all
erforderlig utredning, och derjemte att denna Komité
tillförsäkrades sakkunnigt biträde för uppgöran-
det af sådana förslag och beräkningar, hvilka
erfordra ingeniörs vetenskap och praktisk er-
farenhet i vattenverksbyggnad.

I enlighet med hvad Utskottet vidare i sagde
utlåtande föreslagit, blefvo nu till ledamöter i
denna wattenverks Komité invalde:

Fil. Doktor Theofr. Munktell,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Ingeniören P.G. Luthman,
Rådmannen Joh. Hedlund,
Fabrikören Gust. Nilson,
Fabrikören E.A. Naesman,
och Ingeniören J.O. Biörck;
hvarjemte Komitén lemnades rättighet att såsom
sakkunnige biträden tillkalla, efter Utskottets
förslag, Ingeniören Quist som byggt vid Tunafors,
och Ingeniören Olsson i Arboga, eller ock andra
efter Komiténs eget bepröfvande.

[MARG: 128.]

{§.5}
Enligt ett Stadsfullmäktige tillhandakommet ut-
drag af Byggnads Nämndens protokoll för den 21
sistlidne April, hade Nämnden, vid granskning af
planen för Stadsdelen Norr härstädes, funnit, att det
till Kyrkobyggnad anvisade området vore otillräck-
ligt, enär gatorna äro dragna alldeles för nära
derintill, så att den blifvande Kyrkan, Stadens
dyrbaraste egendom, lätt kunde blifva utsatt för eld-
fara från de angränsande husen, samt dessutom
icke komma att erhålla det fria läge, som
vore erforderligt för tillfreds ställande af de an-
språk, man måtte hafva på prydlighet och smak
i afseende å offentliga större byggnader och
platser; hvadan Nämnden föreslagit en, på bifogad
ritning upptagen, reglering af Kyrkplatsen, som afsåge
att åt blifvande Kyrkan beredes tillräckligare
utrymme och hvilken dessutom skulle medföra
den fördelen, att ofvanför Kyrkan bildades
en park till vinnande af trygghet mot elds-
olyckors utbredande i denna trakt, och i hvilken
park det i denna Stadsdel snart erforderliga
Skolhus kunde sättas; och hade Nämnden anfört,
bland annat, att något hinder här ej förefunnes
af enskild persons rätt, emedan planens utförande,
der förändring af enskild tomt blefve af nöden,
icke i något fall påkallade förminskning, men
blott kostnadsfri förstoring af 8 tomter; Öfver
hvilket förslag Berednings Utskottet afgifvet ett
nu föredraget tillstyrkande utlåtande.

Som, vid granskning af handlingarne, jemväl
Stadsfullmäktige funno Stadsplanen för Norr här-
städes i ofvan berörda hänseende otillfredsställande,
men deremot Byggnads Nämndens regleringsförslag,
till vinnande af större utrymme och dermed förenad
större trygghet mot eldsolyckors utbredande i trakten
för der en gång blifvande Kyrka, vara i detta
hänseende lämpligt och dessutom komma att bereda större
prydnad genom Westra och Östra Torggatornas
utdragning i raka linier till Gränsgatan; så
antogo Stadsfullmäktige berörda regleringsplan,
hvarå fastställelse sökes i sammanhang med afgif-
vandet af förslag, enligt 14 §. 2 mom. i Byggnads-
stadgan för rikets städer.

[MARG: 181.]

{§.6.}
Derom hörda, förklarade Stadsfullmäktige
sig icke hafva något att erinra mot den förän-
drade lutning å allmänna landsvägen, hvarom
Styrelsen för Oxelösund-Flen-Westmanlands jern-
vägsaktiebolag gjort framställning i och för
nedläggande af ett sidospår från jernvägsstationen
i Eskilstuna till hamnen.

{§.7}
Ett af entreprenörerne för här pågående jern-
vägs byggnad erbjudet kontrakt med Eskilstuna
Stad om erhållande af mark från tomten N:o 249
till stationsgård mot lösen af 1500 Kronor,
remitterades till vederbörande Komitérade
i detta ämne, för afgifvande af utlåtande.

[MARG: 175.]

{§.8.}
Uti ingifven skrifvelse af den 18 sistlidne Juli
hade Helsovårds Nämnden anmält behofvet af
upplagsplatser för orenligheter från gårdane
som ej tillhöra den egentliga latrin- eller gödsel-
spillningen, och föreslagit att såsom lämpliga ställen
för sådana platser för närvarande måtte efter
tjenligt anordnande begagnas;

1:o {På Westermarken:} en befintlig fördjupning
invid vägen straxt bortom Tegelbruket vid afvägen,
som leder till Åkaren Carlssons stuga N:o 6, eller
på höjden derofvan i trakten af stugorna N:o 5 och 6;

2:o {På Oxbacken:} ej långt från landsvägen till Streng-
näs till venster om den väg, som straxt bortom sista
logen leder upp åt Oxbacken, eller ock på höjden
der ofvan, till höger om sistnämnde väg, der en natur-
lig fördjupning äfven finnes;
hvarjemte ansetts

3:o att det orenade vatten och andra flytande skadliga
ämnen, som ej finge tömmas i ån inom Staden, och
som möjligen behöfde i större mängd på en gång
bortföras, torde lämpligast uttömmas direkt i
ån vid de för närvarande obegagnade nedersta
bryggorna vid nedre hamnen.

Stadsfullmäktige remitterade denna hand-
ling till Drätselkammaren, som, derest förslag ej
kunde afgifvas å lämpligare upplags- och tömnings-
platser, hade att för ofvanstående platsers be-
gagnande vidtaga de anordningar, som må
finnas erforderliga.

{§.9.}
En af Herr O. Björk ingifven motion om utläggning
af tomten N:o 139 till Rinmanstorg föredrogs; och
skulle Byggnads Nämnden anmodas att deröfver
sig utlåta, hvarefter ärendet åter förekommer.

[MARG: 188]

{§.10}
En af Herr C.O. Öberg ingifven framställning, om
ordnandet af Westermarksgatan, remitterades,
för beredning, till Byggnads Nämnden.

[MARG: 189.]

{§.11.}
Uti en nu ingifven skrift anförde Herr C.O. Öberg
att han med ledsnad sett att en större vedbod skulle uppfö-
ras å folkskoletomten och hemställde till Stads-
fullmäktige om de ej funne denna gårdsplan allt
för liten, äfven om boden ej uppfördes, i betrak-
tande af skolbarnens mängd, äfvensom att Stads-
fullmäktige måtte taga platsen i betraktande
innan byggnaden blefve uppsatt, hvarjemte förkla-
rades: {att} det ej vore nödvändigt att hafva något
större vedupplag för skolan; {att} det vore lämpligare
hafva något bättre uppvärmningsmedel än som nu
finnes, och {att} i värsta fall ved kunde betingas
huggen, samt {att} för ett par famnar huggen ved
nog funnes plats på vinden, utan att beröfva
skolbarnen deras väl behöfliga lekplats.

Efter föredragning häraf yrkades:

1:o {att} detta ärende, såsom kyrkligt, ej måtte af Stadsfull-
mäktige till någon behandling upptagas;

2:o {att} ärendet i dess berörda egenskap måtte remitteras
till Kyrkstämman;

3:o och {att} Byggnads Nämndens utlåtande borde inhemtas,
innan vidare beslut fattas.

Genom votering och med 13 röster mot 7 blef
ärendet remitteradt till Kyrkstämman. Mino-
riteten röstade derför att ärendet ej skulle af
Stadsfullmäktige upptagas.

Reservationer mot det fattade beslutet an-
mäldes af Ordföranden samt af Herrar E.A. Lund-
blad, C.A. Ström, Axel Karlsson, And. Lindblad, G.E.
Svahnbäck och C.J. Andberg.

{§.12.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Ordföranden
samt Herrar C.A. Ström och Axel Karlsson
att justera dagens protokoll i morgon den
18:de Augusti Kl. 10 f.m.

Uppläst och Justeradt den 18
Aug. 1876

/Axel Karlsson/
/C A Ström/
/Theofr Munktell/

1876 den 11 September på rådhussalen
offentligen uppläst, betyga:

/P,A, Hagström/
/Carl Klein/

[MARG: {196.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 augusti 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107175.

Personrelationer