Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juni 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juni 1886

Anmärkning

{1886 den 17 Juni}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr ord. Ordföranden, Doktor Theofr. Munktell med godkända förfall.
Herr Teodor Engström med godkända förfall.
Herr Emil Andersson med godkända förfall.
Herr Ade Falk med godkända förfall.
Herr O. Svengren, utan godkändt förfall.
Herr C.J. Andberg, utan Godkändt förfall.
Herr E.G.Åbergh, med godkändt förfall.

{§.1.}
I ordinarie Ordförandens frånvaro intogs ord-
förandeplatsen af Herr vice Ordföranden.

{§.2.}
Herrar O. Svengren och C.J. Andberg plikta hvardera
2 Kr. för uteblifvande från dagens sammanträde.

{§ 3.}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående
årets Kommunala räkenskap och förvaltning, äfven-
som de öfver förekomna anmärkningar afgifna
förklaringarne; och fattades följande beslut:

1:o {angående Drätselkammaren:}
Som 2:ne angifna verifikationer numera blifvit
med qvittenser försedda, erfordras ej vidare åtgärd.

2:o {angående Fattigvårdsstyrelsen.}
{1:sta punktens} anmärkning var af Styrelsen godkänd; och
skulle fattigvårdsföreståndaren i enlighet dermed få
uppbära 4 Kr 50 öre, hvilka för litet debiterats
för mathållning.

förklaringen öfver {2:dra punkten}, rörande bokföringnen af
verifikationen N:o 192 godkändes.

Likaså godkändes förklaringen {öfver 3:dje punkten,} angå-
ende krediten på arbetsinrättningens fordringar; inne-
fattande förklaringen, att styrelsen beslutat, att liquid,
som ej lemnas inom 30 dagar från räknings utskrifning,
skall indrifvas genom inkassering.

Äfvenledes godkändes styrelsens förklaring öfver {4:de
punkten}, angående understöden till quinna med
oäkta barn.

3:o {angående samtelige förvaltningarne:}
Ansvarsfrihet beviljas för förvaltningen under
år 1885.

[MARG: 152.]

{§.4.}
Herrar Filosofie Doktorn och Riddaren Theofron
Munktell samt Winhandlanden och Riddaren
E.A. Lundblad, hvilka voro i tur att såsom
Landstingsmän för Eskilstuna stad afgå, blefvo
nu till Landstingsmän återvalda, båda vid
första omröstning med 21 röster.

1 röstsedel kaserades och 1 röst nedlades.

Härefter blefvo Herrar Handlanden A.F.
Dahlström och StadsKomministern E.G. Åbergh åter-
valda till Landstingsmanssuppleanter för Eskilstuna
stad, båda vid första omröstning med 19 röster;
och afgjordes derefter med lottning att Handlanden
Dahlström skulle framför Stadskkomministern Åbergh
inträda i tjenstgöring.

I valet deltogo 23 röstande.

[MARG: (2:dra)(3:dje)]

{§.5.}
Drätselkammaren hade hemställt att stadens hotellgård
N:o 58 måtte, för erbjudet arrende af 3000 kronor
för år, få uthyras till Elise Lundquist från
Stockholm från den 1 instundande Oktober, i likhet
med hvad nu gällande kontrakt innehölle, eller
på 1 års tid med bestämmelse om prolongation
på 1 års tid i sender tills å enderasidan uppsägning
skedde 6 månader före kontraktårs tilländalöpande.

Under öfverläggningen yrkades både bifall härtill
och att medsökanden Emma Svensson, hvilken bjudit
lika mycket, måtte få hyra hotellet.

Med 17 röster mot 3 röster bifölls Drätselkam-
marens hemställan; och röstade minoriteten för
antagande af Emma Svenssons anbud.

3 röster nedlades.

[MARG: 153.]

{§.6.}
I fråga omdels Herr A. Nilssons motion angående
elektrisk gatubelysnings införande härstädes, dels
Herr C.A. Ströms motion an gatubelysning fort-
farande och tillsvidare med gas, enligt ett af Gaslys-
ningsaktiebolaget numera ingifvet anbud, hade
Utskottet afgifvit utlåtande; och {då} så säker
kännedom om bästa systemet för den elektriska belys-
ningen ej torde vara vunnen att staden nu borde
besluta sig för densammas införande med dertill hö-
rande anläggningskostnad, samt {då} Gaslysnings-
bolagets anbud innefattade 10 kronors prisnedsätt-
ning för hvarje lykta mot det hitills gällande, hade
Utskottet hemställt:

1:o att Stadsfullmäktige måtte besluta uppgörelse
med Gaslysnigsaktiebolaget, enligt dess erbju-
dande, om gatornas belysning med gas under
instundande lysningsåret; och
2:o att frågan om elektrisk belysnings införande
förklaras hvilande i afvaktan på säkrare
kännedom om sådan belysning jemte de olika
systemen för densamma.

Och innefattades Gaslysnings aktiebolagets anbud uti
en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse af den 4 Maj
1886, slutande med: "vill Styrelsen för Gaslysningsaktie-
bolaget i Eskilstuna härmed erbjuda staden att tills-
vidare och under minst ett lysår bestrida den allmän-
na gatubelysningen i Eskilstuna med gas till ett
pris af 40 kronor per lykta för 1200 timmar, och
skall gasens lyskraft hålla minst 10 normalljus för-
behållande Gaslysnings Aktiebolaget sig att befrias
från bekostande af nya ledningar m.m. för lyktor."

Efter öfverläggning i ämnet blef Utskottets hem-
ställan i {första punkten} godkänd.
Drefter godkändes äfven {andra punkten}.

[MARG: 130.]

{§.7.}
Herr A. Nilsson väckte muntligen motion, att Komitén
för Wattenledningen måtte få i uppdrag att vid
beställning af ångpanna för vattenledningens behof,
tilltaga densamma så stor, att hon räckte äfven
till det behof, som inträdde för elektrisk belys-
nings åstadkommande då en sådan blefve
beslutad, under förutsättning att kostnaden för ång-
pannans förstoring ej öfverskrede 1500 kronor.

Motionen remiterades till Utskottet, för beredning.

{§.8.}
Stadsfullmäktige godkände Utskottets förslag,
i anledning af Herr Joh. Engströms motion om
förhyrande af rum åt "Tidningsklubben" i f.d.
lärohuset vid Rinmanstorg, ock Stadsfullmäk-
tige beviljade det begärda förhyrandet, derest
Drätselkammaren funne att i det ifrågavarande
huset kunde vara någon lämplig lokal att
på föreslaget sätt disponera, sedan stadens
eget behof af lägenheter blifvit fyldt, och
dervid Drätselkammaren hade att bestämma
lämpliga vilkor för förhyrandet.

[MARG: 147.]

{§.9.}
Herr Knut Söderbloms framställning om plats å
Djurgårdsberget för en sommarbostads uppförande
lades till handlingarne, sedan Utskottet anmält
att sökanden ej fullföljde ansökningin

{§.10.}
Föredrogs följande: "Utdrag af Protokollet vid
Skolrådets i Eskilstuna Stadsförsamling sammanträde
den 24 Maj 1886.

{§.4.}
Enär antagligt voro, att de skolsalar, som med nästa läsetermins början
stode till Skolrådets dispsition icke skulle motsvara behofvet, utan,
särskildt hvad Småskolan beträffar, ett eller flera rum ytterligare vore be-
höfliga, beslöt Skolrådet hos Herrar Stadsfullmäktige anhålla,
att Skolrådet jemväl för framtiden och tillsvidare finge i Allmänna
läroverkets gamla lokal disponera de 4 rum, som äro belägna
å husets östra gafvel och hafva särskild ingång längst in på går-
den.

Vidimeras

Albert Sjöholm."

Stadsfullmäktige beviljade framställningen under
vilkor att upplåtelsen af de ifrågavarande rummen
lemnades endast tillsvidare. -(Se vidare §.15.)

[MARG: 154.]

{§.11.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o Wattenledningskomiterades förslag till reglemente
för begagnade af Eskilstuna stads vatten- och aflopps
ledning.

[MARG: 155]

2:o En framställning af Fabriksidkaren J.A. Eilitz,
att Stadsfullmäktige måtte förklara för öppen plats
stadens område framför en ifrågasatt byggnad å
Eilitz tomt N:o 250.

[MARG: 156.]

{§.12.}
I fråga om åtskilliga gårdsegares ansökning att
Stadsfullmäktige må vidtaga åtgärd för att få
genom behörig förrättningsman bestämdt huru
den afloppsgraf skall hållas, hvilken funnes
i gränsen mellan deras gårdar och Carl Gustafs
stads Gevärsfaktori, emedan samma afloppsgraf
varit nyttig och nödvändig för omkring, 50 gårdar
i staden, men hvars] gamla utlopp blifvit stängt och ett nytt
upptaget på ett olämpligt sätt, hade Byggnadsnämnden inkommit
med begärdt uttlåtande innehållande att Nämnden
icke funne skäl tillstyrka att staden för närvarande, toge befatt-
ning med saken. - Efter upplåtande häraf och öfverläggning
i ämnet blef detta utlåtande godkändt.

[MARG: 150.]

{§.13.}
På Stadsfullmäktiges remiss hade Brandkårs-
befälet afgifvit förslag till Spruthusmästare-in-
struktion, som nu upplästes.

Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva
något att erinra mot detta förslag; men öfver-
lemnade åt Brandkårsbefälet och dess Chef att
deri göra de tillägg eller förändringar, hvilka
dessa kunna framdeles finna erforderliga.

[MARG: 157., (Exped:41.)]

{§.14.}
För beredning remitterades till Utskottet:

Småskolelärarinnan Anna Charlotta Anderssons
ansökning om efterskänkande af utskylder för
å henne skedd öfverbeskattning.

[MARG: 158.]

{§.15.} En nu ingifven motion af Herr C.W. Dahl-
gren om åstadkommande af förändring i
vattenafbördandet från sjön Hjelmaren remitterades
för beredning till Drätselkammaren.

[MARG: 159.]

{§.15}
På framställning af Herr G.E. Svahnbäck, hvilken äfven
var ledamot af Skolrådet, samt enär ett felaktigt
uttryck inkommit i Skolrådets här ofvan i §.10. in-
tagna protokoll, bestämdes att de fyra rum
Skolrådet finge disponera i förra lärohuset
vid Rinmanstorg skulle vara de två salarna
i östra våningens östra ända samt salen och
trappprummet i nedre våningens östra ända.

{§.16.}
Herrar Söderblom och Ström valdes att
jemte ordföranden dagens protokoll justera,
hvilket derpå genast skedde.

Samma dag justeradt

/Joh. Svengren/
/C,A, Ström/
/KnutSöderblom/

År 1886 den 21 juni å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga

/A Lindblom/
/Aug: Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 juni 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107177.

Personrelationer