Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 april 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 april 1873

Anmärkning

{Protokoll för den 17 April 1873.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren och C. F. Sjöberg med godkända
förfall, samt Herr F. A. Stenman utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Mantalslängden för år 1873, emot hvilken icke
någon anmärkning förekommit, förklarades god-
känd. -

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge
Embetets skrifvelse den 12 sistlidne Mars, angående
vals anställande af 2:ne landstingsmän och 2:ne
landstingsmannasuppleanter; och beslöts att detta
val skulle försiggå på något blifvande samman-
träde före nästa Juni månads utgång. -

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

{§.3.}
Till anskaffning af medel till de två först blifvande
uttaxeringarne å de af Staden tecknade aktierne i
jernvägen Oxelösund-Flen-Westmanland, bemyndi-
gades Drätselkammaren att för stadskommunens
räkning och under dess gemensamma ansvarighet
genom lån eller kreditiv uti Södermanlands Enskilda
Bank anskaffa högst 30000 rd rmt [riksdaler riksmynt]. -

[ÄRENDEORD: Järnvägsfinansiering]

[MARG: N:o 12.]

{§.4.}
På derom gjord framställning lemnades tillåtelse åt
Drätselkammaren att få nybygga en vedbod i
Fattigvårdsgården, beräknad att kosta 216 rd 75 öre. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 13.]

{§.5.}
Sedan Stadsfullmäktige beslutat att muddring skall
företagas vid de grunda stränderna af härvarande
ström och för detta ändamål anslagit 500 rd för
innevarande år; så hade Drätselkammaren an-
skaffat ritningar till muddringsredskap, af hvilka
ett enkelt verk med spel och mudderskopa samt
ketting, skulle kosta ungefär 300 rd, men deremot
ett mudderverk på flotta skulle med dertill hö-
rande materialier kosta 2500 rd; och anhöll
Drätselkammaren att få anskaffa ett mudderverk
af den billigare sorten efter ritningen betecknad
med N:o 2. -

Drätselkammarens förslag godkändes, och
skulle mudderverket bekostas af det
för året lemnade muddringsanslaget.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.6.}
Som vägen öfver Drakensköldska åkern till grustägten
å Westermarken nu åter vore ofarbar, samt för
Stadens räkning der behöfdes framskaffas fyllnads-
ämnen, hade Drätselkammaren hemställt att få
iståndsätta ifrågavarande väg på stadskassans be-
kostnad.

Under öfverläggningen anmärktes, att denna väg
numera ej vore behöflig för grushemtningen å Wester-
marken, sedan Kyrkogatan blifvit förlängd och
grus på densamma istället kunde framskaffas,
hvadan det ansågs, att vägen öfver Drakensköldska
åkern kunde förläggas; - och emot denna åsigt
anfördes, att vägen vore den ginaste till staden
från grustägten och sålunda måste vara fördelaktig;
hvarefter ock yrkades bifall till Drätselkammarens
förslag, under vilkor att kostnaden ej finge öfverstiga
30 rd.

Sedan öfverläggningen förklarats slutad, bifölls
Drätselkammarens förslag med sistnämnde
vilkor, genom votering med 14 röster mot 13,
hvilka sistnämnda afgåfvos för Drätselkam-
marens förslag utan vilkor. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]


{§.7.}
Till Suppleant i Sundhets Nämnden för 7:de di-
striktet efter Herr C A. Lundberg d.y, hvilken
blifvit ordinarie ledamot, valdes Handlanden
C. E. Almqvist.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]

{§.8}
Herr Alfr. Svahn, såsom Brand Chef, anhöll
att i anseende till svårigheter att kunna bibehålla
Brandvaktskorpsen fulltalig, samma korps
finge sig något lönetillägg. -

Framställningen skulle af Drätselkammaren
beredas. -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

{§.9.}
Attesterades till liquid från stadskassan följande
kostnader för jernvägsfrågan:

för 8 st. telegram - Rd 8,80
för stadens ombud vid konstituerande
bolagsstämman i Stockholm den 11 sistl.
Mars - Rd 71,27.
Rmt Rd 80,07

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]

{§.10}
Herr C. A. Ström anförde att Hamntaxan icke af
Kongl. Maj:t blifvit fastställd, i enlighet med det
härifrån afgifna och af Stadsfullmäktige för dess
del godkända förslag; och på derom gjord fram-
ställning beslöts att Hamntaxan skulle aflemnas
till Hamn Direktionen, med anhållan att Direktionen till Stads-
fullmäktige inkommo med det betänkande, som
af omständigheterne påkallas. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.11.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den 27.
sistlidne December hade Drätselkammaren anskaf-
fat och aflemnade nu ritningar och kostnadsför-
slag till Nybrons såväl reparation som nybyggnad.

Handlingarne remitterades till Utskottet,
som har att till Stadsfullmäktige inkomma
med utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.12.}
Herr F. A. Stenman pliktar för uteblifvande
2 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och justeradt:

/J. C. Heljestrand/
/F, R, Wuerster/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 april 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107174.

Personrelationer