Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 mars 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 mars 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 16 Mars 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Uplästes en från Drätselkammaren ankommen anmälan,
att den funnit Gamla Skolhustomten, utefter Södra Nygatan
och i hörnet mot Skolhusgränden, vara lämpligaste platsen
för Stadens blifvande Gymnastikhus, hvilken plats
Drätselkammaren altså förordade; hvarjemte ock företeddes af Drät-
selkammaren till detta hus anskaffade ritningar från Bygg-
mästaren Jean Asplund här i Staden och från Arkitekten
J. F. Åbom i Stockholm. -

I denna byggnadsfråga beslöts nu:

1:o att ett Gymnastikhus af sten skulle här i Staden up-
föras;

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

2:o att saken skulle till vidare beredning öfverlemnas åt en
Kommittée, bestående af Herrar C. Björk, S. Palmgren
och C. J. Westerberg, under Ordförande af Herr Björk, och
hvilka Kommitterade egde att sig till biträde tillkalla
tvenne sakkunnige personer;

3:o att sedan dessa Kommitterade utredt ärendet, och till
Stadsfullmäktige inkommit med sitt betänkande, såväl ifråga
om sjelfva huset, som om platsen för detsamma, Stads-
fullmäktige skulle vidare i saken besluta.

[ÄRENDEORD: Utbildningsförtroendevalda]

[Marg: N:o 26.]

{§.2.}
Arkitekten J. F. Åboms räkning å 60 Rd [riksdaler] för en ritning
till Gymnastikhus godkändes och attesterades till utbetalning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

{§.3.}
Föredrogs en till Ordföranden ankommen skrifvelse från
Herr Lands Secreteraren C. E. Varenius, i egenskap af
Ordförande i Kommittéen för jernvägsundersökning
mellan Oxelösund och Qvicksund, i hvilken skrifvelse
framställning göres om bidrag från Ekilstuna Stad
till kostnaden för denna undersökning.

Sedan, på förut hos Stadsfullmäktige i ämnet
gjord framställning, och sakens hänskjutande till
Stadens Utskänknings Bolag, detta sistnämnde på
Bolagsstämma beslutat tillhandahålla Staden för
ändamålet en summa af 1500 Rd Rmt [riksmynt], att i mån
af behof utbetalas; så beslöts nu, att en
skrifvelse till ofvannämnde Kommittée skulle från
Stadsfullmäktige afgifvas, med tillkännagifvande
af detta bidrag från Stadens sida, med vilkor,
att undersökningarne komma att hafva för ändamål,
att jernvägen berörer Eskilstuna Stad.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfinansiering, Järnvägskostnad, Järnvägsfråga]

[MARG: N:o 27]

{§.4.}
Med godkännande af infordrade yttranden från
Drätselkammaren och Kommitterade för Gatusänknings-
arbeten i Eskilstuna, beslöts, att Gasverket, som
fordrat 1033 Rd 10 öre såsom ersättning för gasrörs
omläggning i gatorna i följd af gatusänkningar,
skulle för dess kostnad i detta afseende, och emedan
den omlagde rörsträckan utanför Nya Gästgifvare-
byggningen äfven är inberäknad i kostnaden, erbjudas
en ersättning i ett för allt af 500 Rd Rmt, hvilken
summa, om anbudet antages, Drätselkammaren egde
att till Gasverket utbetala, samt att, i annan hän-
delse, denna ersättningsfråga finge, enligt gaslys-
ningscontractet, afgöras af Gode Män. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Gasanläggning]

[MARG: N:o 28.]

{§.5.}
Med godkännande af deröfver infordradt yttrande
från Drätselkammaren, beviljades Herr Sven
Palmgrens ansökning, att få påbygga en vid huset
till hans Stampverk befintlig Bodbyggnad till samma
höjd och bredd som förenämnde hus, för att få
bättre utrymme för en der tillämnad Manufactur
verkstad, med vilkor, att Herr Palmgren bekostar
uptagande af fönster på en tillbyggnad, som Ar-
rendatorn af Stadens Piphammare Herr Henrik
Thermaenius verkställt till detta wattenverk, istället
för ett sådant, som genom Herr Palmgrens påbyggnad,
enligt hvad uplyst är, skulle komma att bortgå,
eller tilltäppas.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Näringsidkare, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 10.]

{§.6.}
Föredrogs Herr Johan Hedlunds motion att grän-
derna i Fristaden måtte på Stadens bekostnad istånd-
sättas och trottoirer der anläggas, jemte deröfver
infordradt yttrande af Drätselkammaren, hvari
motionen blifvit afstyrkt, dermed ock följde ett
af Drätselkammaren framlagdt förslag till allmänt
ordnande af gatuhållningen i Staden.

Både Herr Hedlunds motion och Drätselkammarens
förslag bordlades till annat sammanträde.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 21.]

{§.7.}
Med godkännande af Drätselkammarens infordrade
utlåtande i saken, beslöts att, för utläggning till den gata,
som nu slutar vid Rådmannen Schottes trädgård, Drätsel-
kammaren skulle bemyndigas för Kommunens räkning
och för ett pris af 150 Rd Rmt inköpa erforderlig jord-
rymd från nämnde trädgård. -

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering, Vägfråga, Vägkostnad]

[MARG: N:o 22.]

{§.8.}
Med godkännande af Drätselkammarens infordrade
utlåtanden, beslöts att följande af Herr C. O. Öberg
väckta förslag ej skulle till någon åtgärd föranleda;
neml.

1:o om antagande af ny Byggnads Ordning för Staden, och

2:o om ny reglering och plankarta för Staden; -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 23.]

{§.9.}
Efter föredragning af Herr C. O. Öbergs förslag,
utgående på Oxbackslogarnes borttagande, jemte
Drätselkammarens deröfver infordrade utlåtande,
afgjordes:

att de {nuvarande} Oxbackslogarne må å sina
platser få tillsvidare qvarstå mot årlig afgift
till Stadskassan af 3 Rd Rmt för hvarje loge
med sina golf; dock så, att för detta års nu
återstående 9 månader skulle erläggas 2 Rd 25 öre,
men, om någon loge under detta år borttages,
ingen afgift erläggas derför, och att, om loge sedan
borttages, egaren skall vara pligtig betala fullt
års skatt för samma år, under hvilket borttagandet skett; samt
att dessa afgifter skulle inbetalas efter hvarje
kalenderårs slut; - Skolande samma afgifter erläggas
för källare eller annan serskild byggnad å Oxbacken.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Skatt]

[MARG: N:o 23.]

{§.9./2}
Herr C. O. Öbergs motion om borttagandet af
gödseluplagen på Oxbacken och derstädes vid lands-
vägen, skulle öfverlemnas till Sundhets Nämnden, som
dermed egde att taga befattning, i enlighet med
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 20 December 1857,
angående hvad till förekommande och hämmande af
farsoter och smittosamma sjukdomar bland Rikets
innevånare iakttagas bör. -

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda, Hälsovårdsinformation]

[MARG: N:o 24.]

{§.10.}
Med godkännande af Drätselkammarens infordrade
yttrande öfver Herr C. O. Öbergs förslag om iordnings-
sättandet af Kriebsens gränd ned till ån, beslöts,
att ifrågavarande förslag, för såvidt det rörde verk-
ställighet å Kommunens sida, ej skulle till någon
åtgärd föranleda. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 25.}

{§.11}
Stadsfullmäktige beslutade hos Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande hemställa, det måtte tillstånd meddelas
Källarmästaren Alfred Törnblom att vid Stadens
sommarnöje Djurgården, innevarande år från den
1 Maji till den 1 October, från klockan 6 på morg-
narne till kl. 11 på aftnarna, få idka utvärds-
husrörelse med tillstånd att utskänka spirituösa
drycker, detta sistnämnde dock med den inskränkning,
att bränvin endast finge afyttras till måltider. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning, Alkoholregler, Nöjesliv]

[MARG: N:o 6.]

{§.12.}
I anledning af derom inkommen ansökning från
Gästgifvaren Lars Andersson, såsom innehafvare af
Sommarnöjet Sommarro beslöts, att Stadsfull-
mäktige skulle till Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande ingå med hemställan att Andersson vid
Sommarro måtte få tillstånd till utvärdshus-
rörelses bedrifvande innevarande år, i likhet med
hvad Stadsfullmäktige i föregående §. beslutat angående
Djurgården. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning, Alkoholregler, Nöjesliv]

[MARG: N:o 29.]

{§.13.}
Från Sundhets Nämnden ankommet Protocollsutdrag
angående renhållning å Stadens allmänna platser, skulle
till Nämnden åter-remitteras med tillkännagifvande
att detta är ett ämne, hvaruti Nämnden utöfvar
Kommunens myndighet och rätt, hvadan
Stadsfullmäktige dermed ej eger taga befattning.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda, Hälsovårdsinformation]

[MARG: N:o 30.]

{§.14.}
Sedan Herr Ordföranden och Herr Björk bekom-
mit uplysningar från Städerne Westerås, Örebro
och Norrköping att någon inkomst för dessa
Städer icke vore att hemta af dervarande Wåg- och
Mätare-inrättningar, beslutade Stadsfullmäktige
att det af Herr C. O. Öberg väckta förslaget
om införande af våg- och mätarepengar här i
Staden, skulle förfalla och ej till åtgärd för-
anleda.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 8.]

{§.15.}
Efter föredragning af Revisorernes berättelse öfver
granskningen af 1861 års Räkenskaper hos Drätsel-
kammaren, hvilken granskning ej föranledt till
någon anmärkning, lemnades Stadens Drätselverk
full decharge för nyssnämnde år. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.16.}
Herr Joh. Hedlund anmälte att Arbetskarlen
Thyselius, ehuru förut af Borgerskapets Äldste
tillsagd att nedrifva en af honom påbörjad
stugubyggnad å Westermarken, likväl icke ställt
sig detta till efterrättelse; och beslöts med anledning
deraf, att Thyselius skulle åter förständigas att
detta nedrifvande verkställa inom 14 dagar, vid
äfventyr, att den stadgade plikten mot sådana bygg-
nader af honom uttages samt handräckning mot
honom sökes för byggnadens borttagande på
hans bekostnad. -

[ÄRENDEORD: Rättsregler, Straff]


{§.17.}
I enlighet med Fattigvårds Styrelsens förslag till
uttaxeringen innevarande år för Fattigvårdens behof,
beslöts, att för fyllande af detta behof skulle först
uttaxeras 25 öre för mans- och 12 öre för qvinnsperson,
som är mantalsskrifven och fyllt 18 år, och vidare,
i mån af Bevillningen till Kronan efter 2:dra Art.
Bevillnings Stadgan, 1 Rd 25 öre å hvarje Bevillnings-
Riksdaler, med beräkning att Bevillnings Riksdalerna
indelas i 10:delar, der Bevill-
ningen icke utgör jemna Riksdaler. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering, Taxering]

[MARG: N:o 31.]

{§.18.}
Wäckte Herr C. O. Öberg förslag derom att på det
Staden måtte befrias från kringstrykande positivspelare på gatorna, en skatt
af 5 Rd om dagen borde dem åläggas. -

Hänskjöts till Poliskammaren med Stadsfull-
mäktiges önskan att åtgärd må vidtagas för samhällets
befriande från positivspelare på gatorna, - hvarom skrifvelse
skulle till Poliskammaren aflåtas. -

[ÄRENDEORD: Rättsregler, Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 32.]

{§.19.}
Herr J. Walén proponerade att bänkar med ryggstöd
och klädda måtte anskaffas till Rådstufvusalen, att
användas vid Stadsfullmäktiges sammanträden;
föreslående Herr Walén 4 stycken bänkar, hvardera
rymmande 5 personer. -

Remitterades för utredning till Drätselkammaren -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

Samma dag uppläst och justeradt.

/C J Westerberg/

/Joh; Hedlund/


Då omstående protocoller för den 5:te, 14:de och 27:de
Januarii, den 5:te och 23 Februarii samt för denne
dag, den 16 Mars, efter kungörelse, som blifvit
i Eskilstuna Kyrka kungjord och intagen i Stadens
tidning, nu skulle offentligen upläsas, kom ingen
af Stadens innevånare tillstädes mera än under-
tecknade, hvilka förut haft tillfälle att höra
protocollen upläsas; hvadan upläsning deraf nu
ytterligare för oss ej påfordras. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Eskilstuna den 16 Mars 1863.

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/
/F, H, Kindmark/
/I. F. Ohlsson/

[MARG: N:o 33.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 mars 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107173.

Personrelationer