Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna föl-
jande dagar år 1873.

{1873 den 16 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

[MARG: N:o 1.]

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Fil. Doktor Theofron
Munktell, med 17 röster, till Ordförande hos Stadsfull-
mäktige för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Afgående Ordföranden Herr P. Wahlström aflemnade
en förteckning på hos Stadsfullmäktige förekomna, men
ännu icke afslutade ärender, äfvensom 2:ne af honom
hittills innehafde nycklar, deraf den ena till råd-
hussalen och den andra till Stadsfullmäktiges arkif;
hvarjemte Herr Wahlström till Stadsfullmäktige såsom
gåfva aflemnade en af honom anskaffad och bekostad
ordförandeklubba.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
På fråga derom, huru de för Stadsfullmäktiges räkning
anskaffade Länskungörelserne skulle förvaras, beslöts
att desamma skulle samlas af Ordföranden och af
honom behållas till årets slut, då de aflemnas till
arkifvet. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.4.}
Med slutna sedlar valdes Herr Handlanden och Rid-
daren Johan Svengren till vice Ordförande hos Stadsfull
mäktige för innevarande år, med 28 röster. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.5.}
Med slutna sedlar valdes till ledamöter i Be-
rednings Utskottet för innevarande år:

Herr Kamrer C. A. Ström med 24 röster
Herr Fabrikör C. E. Stenman med 23 röster
Herr Fabrikör J. C. Heljestrand med 19 röster
Herr Fabrikör C G. Granberg med 19 röster
Herr Ingeniör Axel Karlsson med 18 röster
Herr Fil. Doktor Theofr. Munktell med 15 röster
Herr Handlanden E. A. Lundblad med 13 röster

och valde desse vidare Herr Munktell till Ord-
förande inom Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
I anledning af Herr Theofron Bobergs motion
om anbringandet af 2:ne oljelyktor ytterligare till upp-
lysning af Strandgatan på Norr, hade Drätselkam-
maren erinrat att under år 1871 förevar hos Stads-
fullmäktige ett då väckt förslag i samma syfte,
men afslogs på den grund, att vid Strandgatan, som
endast hade en längd af omkring 1000 alnar, icke
funnos flere än tre bebyggda gårdar; hvadan skä-
ligen ej kunde fordras större gatubelysning derstädes,
än som lemnades med redan anbringade 3:ne lyktor;
och då förhållandena sedan dess icke blifvit för-
ändrade, föranleddes deraf Drätselkammaren
hemställa att motionen måtte afslås. -

Wid öfverläggning härom yrkades af Herr
C. J. Andberg att motionen måtte sålunda bifallas,
att Gasverket måtte förständigas hålla belysningen
i lyktorna med gas, hvarjemte Herr J. C. Heljestrand,
med instämmande deri, påyrkade att 4 gaslyktor
måtte anbringas istället för nuvarande 3:ne olje-
lyktor vid Strandgatan. -

Stadsfullmäktige beslutade, med afslag å Drätsel-
kammarens utlåtande; att 4 gaslyktor skulle
hos Gasverket requireras till Strandgatan istället
för de 3:ne oljelyktorna. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 2.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige beviljade stamboksmedel att utgå
från Stadskassan med En rd [riksdaler] 50 öre till hvardera af
följande kyrkobyggnader, neml. {Svinhults}, {Åsaka},
{Tråfva}, {Edåsa och Ljunghem}, {Holmestad}, {Källerö},
{Gnosjö}, {Lomma} och {Norra Ryr}. -

[ÄRENDEORD: Kyrkobyggnad]

{§.8.}
På derom gjord hemställan af Herr P. Wahlström, så-
som afgående Ordförande, skulle i Protokollet
antecknas, att han till Stadsfullmäktige af-
lemnat de af honom förut innehafda hand-
lingar hörande till Stadsfullmäktiges ärender,
äfvensom protokollsböckerna. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh. Svengren/
/Alfr Norrman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107172.

Personrelationer