Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 16 Januari 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut
den 12 i denna månad, hade serskildte Komi-
terade, med förbehåll af Stadsfullmäktiges
godkännande, träffat aftal med Herr Kapitenen
G. Nerman om byggandet af den besluta-
de nya bron öfver Strömmen för en summa
i ett för allt af 24500 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt], efter ett
projektkontrakt, som nu företeddes och uplästes.

Detta aftal godkändes, äfvenså kontraktet,
med det tillägg, att Stadsfullmäktige skulle utse
en ByggnadsKomité, som egde att besigtiga,
byggnadsmaterialierne, med upmärksamhet
följa arbetet under dess fortgång och med
Kapitenen Nerman träffa öfverenskommelse
i händelse någon förändring mot förslaget
ansåges nödvändig eller önskvärd, hvar-
förutan stadgades att Kapitenen Nerman
skulle ställla borgen för förskottet
5000 Rd Rmt, hvilken borgen blefve qvar-
stående tills afsyning sker och arbetet godkännes.

Stadsfullmäktiges Ordförande skulle å
Kommunens vägnar ByggnadsKontraktet un-
derskrifva.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.2.}
Wid med slutna sedlar företaget val till
ledamöter i Berednings Komiteerne för krono-
Taxeringen här i Staden innevarande år,
utsågos:

1:o {inom 1:sta distriktets}, innefattande Gamla Staden
och Nystaden:

till Ledamöter:
Fabriksidkaren S. Palmgern
Handlanden P. Wahlström
Målaren W.A. Öhman
till Supleanter:
Garfvaren C.F Sjöberg
Handlanden L.F. Österwall

2:o {inom 2:dra distriktet}, omfattande Fristaden:
till Ledamöter:
Rådmannen H. Dahlberg
Rådmannen N.F. Heljestrand
Handlanden Joh. Svengren
till Suppleanter:
Fabriksidkaren E.A. Neasman
Manufacturisten Joh. Hedlund

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3}
Attesterades till liquid från Stadskassan
en räkning af Ingenieuren Hörnström å
20 Rd 25 öre Rmt för utstakningar på nya
Stadsdelen efter borttagne pålar samt för
uträkning å arealen af derstädes intagne
tomter.

I sammanhang härmed beslöts att
kostnaden för utstakningen till följe af
bortagne pålar, utgörande 13 Rd 50 öre Rmt
skulle återfordras af arrendatorn till
lotten N:o 7, Herr A.L. Lundvall, hvilken
är den som låtit pålarne borttaga, efter
hvad som blifvit uplyst.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.4.}
På Herr Öfver Direktörens vid Landtmäteriet
skrifvelse rörande indelning af justerare-
distrikt i länet, beslöts det utlåtande
att med afseende på mängden af här tillver-
kade artiklar, som äro underkastade ju-
stering, Stadsfullmäktige önskade att
denna Stad finge utgöra ett serskildt
justerare distrikt för sig.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 179]

{§.5.}
Med afseende på den Herr Kapitenen Nerman
tillförsäkrade rätt till uplagsplats för materi-
alier till nya bron, beslöts att Drätselkammaren
skulle upsäga vederbörande arrendator från så
stor del af jorden, som dertill blir erfor-
derlig; äfenså till anläggning af vägen från bron
till Strandgatan.

[ÄRENDEORD:Brofråga]

{§.6.}
På förslag af Herr C.J. Westerberg
beslöts att Drätselkammaren gemensamt
med ByggndsKomiterade skulle verk-
ställa afsyningen å Gymnastikhuset.

[ÄRENDEORD:Utbildningsbyggnad]

{§.7.}
Attesterades till liqvid från Stadskassan
10 Rd Rmt till Stadskassören Jernbergh
för skrifmaterialer för Stadsfullmäktige
under år 1864.

[ÄRENDEORD:Förvaltningskostnad]

{§.8.}
Lefvererades till Stadskassören C. Jernbergh
121 Rd, utgörande Stadskassan tillkom-
mande bötesmedel, hos Stadsfullmäk-
tige ådömda under år 1864.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

Jüsteras:
/C;G; Granberg/
/C,J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 januari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107171.

Personrelationer