Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1897

Anmärkning

{1897, den 16 December.}

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige med und. af
Herrar Mossberg (under behandlingen af de under §§ 1-10
omförmälda ärenden) samt
Stenqvist och
Hedlund, alla med anmälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Sedan Ordföranden helsat Stadsfullmäktige välkomna till
detta första sammanträde i det nya stadshuset utsågos till
justeringsmän, förutom Ordföranden, Herrar Öberg och Aulin.

{§ 2.}
Företogo Stadsfullmäktige till behandling Magistratens för-
slag till Utgifts och inkomststat i Eskilstuna för år 1898 med Ut-
skottets deruti gjorda ändringar och tillägg; och blef Magistratens
förslag dervid antaget och godkänt i alla delar, hvarom här-
nedan icke vidare omförmäles:

A) {Utgifter}

1) {Fattigvården.}
Utskottet hade i det af Drätselkammaren och Fattigvårdssty-
relsen afgifna, af Magistraten upptagna och godkända förslag
till stat för fattigvården föreslagit en del förändrin-
gar nämligen

{att} bland aflöningsförmånerna för föreståndaren skulle uppta-
gas honom jemväl tillkommande fri bostad, vedbrand och lyse;

{att} det i styrelsens förslag upptagna anslag å 500 kronor
till Ordföranden såsom kassakontrollant på af Utskottet
anförda skäl måtte ur staten utgå, men att det nu till Styrelsens
kassör utgående årsanslag af 500 kronor måtte fortfa-
rande under år 1898 utbetalas och af Ordföranden såsom kas-
sör uppbäras intill dess sysslomansbefattningen blifvit
med ordinarie innehafvare besatt och denne tjensten till-
trädt och derigenom öfvertagit skötseln af Styrelsens kassa;

{att}, beträffande det af Styrelsen uppförda anslag af 1800
Kronor till räkenskapsförare, kassör och biträde åt Styrel-
sen, anslaget måtte uppföras till form och storlek öfver-
ensstämmande med Stf:mes förut i ärendet fattade beslut
eller såsom lön åt "sysslomannen vid fattigvården" med
2000 kronor;

{att} det nu utgående arvodet till Fattigvårdsstyrelsens om-
budsman, 200 kronor, måtte, äfven sedan befattningen
såsom stadens ombudsman blifvit tillsatt och särskild
ombudsman för fattigvårdsstyrelsen sålunda blifvit o-
behöflig, utgå under form af pension åt nuvarande
Ombudsmannen C. J. Jernbergh, som med sin mångåriga
erfarenhet i dithörande göromål kunde blifva sta-
dens ombudsman till hjelp och nytta vid handhafvan-
det af ombudsmannabefattningen hos fattigvårdsstyrelsen;

{att} i enlighet med Stf:ms beslut den 11 nästlidne Novem-
ber skulle i staten uppföras den nuvarande Föreståndaren
G. Sahlin, från 1 April 1898 beviljade pension af 800 kr. för
år räknadt; samt

{att} det af Styrelsen uppförda anslag för "inredning af expe-
ditionslokal för Ordföranden och räkensskapsföraren m. m." måt-
te dels och i öfverensstämmelse med af Stadsfullmäktiges förut
fattadt beslut benämnas "anslag till fattigvårdens byrå, och dels
fördelas så, att 200 kronor uppfördes å den del af utgiftssta-
ten för fattigvården, som rörde underhåll af fastigheten och hvarå
Drätselkammaren afgåfve specialförslag, under benämning: "an-
slag till inredning i fattigvårdsbyggnaden af lokal för
fattigvårdens byrå", samt 300 kronor upptagas under öfri-
ga behof, hvarå Styrelsen egde afgifva förslag, under ru-
brik: "möblering af fattigvårdens byrå".

Till hvad Utskottet sålunda hemstält och föreslagit
lemnade Stadsfullmäktige bifall, dervid, beträffande anslaget
till Ordföranden såsom kassakontrollant, en stunds diskussion
uppstod, i det Herr P. A. Pettersson yrkade bifall till Styrel-
sens härutinnan gjorda hemställan; och fattades Stadsfull-
mäktiges beslut i denna del af ärendet efter omröstning med
17 röster emot 16, som afgåfvos för bifall till Herr Petterssons
yrkande.

2) {Sundhetsvården}.

På Utskottets hemställan beslöto Stadsfullmäktige, att det
i förslaget uppförda anslag af trehundra kronor till
biträde åt Tillsyningsmannen väl skulle godkännas, men lik-
väl endast under benämning "biträde vid desinfektionsarbeten", då
anslagets behöflighet af Helsovårdsnämnden motiverats
med det här i staden ständigt stigande antalet desinfek-
tioner efter fall af smittosamma sjukdomar och behofvet
för Tillsyningsmannen att vid sådana tillfällen hafva bi-
träde och det icke syntes Stf:me lämpligt, att anslag till bi-
träde åt Helsovårdsnämndens Tillsyningsman lemnades för
andra än ofvanomförmälda arbeten.

I enlighet med Stf:mes beslut i ärendet hade Helsovårds-
nämnden uppfört 300 kronor till hyra för köttbesigtnings-
byrån, men skulle detta anslag ur staten utgå, då, enligt hvad
kändt vore, Drätselkammren beredt byrån kostnadsfri lokal
i staden hus N:r 108 c) härstädes.

4) {Allmänna byggnader, platser och dylikt.}

I sitt specialförslag hade Dtätselkammaren upptagit anslag
dels till strandskoning utanför kanalbolagets mark från
bolagets stenkaj, dels ock till underhåll af planteringarne å
det s. k. smörtorget under förutsättning af torghandelns upphö-
rande derstädes; och biföllo Stf:me hvad Drätselkammaren
sålunda hemstält, likväl med det vilkor, beträffande an-
slaget till strandskoning utanför kanalbolagets mark, att
dess beviljande och utbetalande gjordes beroende, deraf, hu-
ruvida kanalbolaget dels lemnade staden tillstånd till
smörtorgets användning antingen till saluplats med bort-
tagande af trädplanteringarne, eller till öppen plats med
bibehållande af planteringarne, men utan dess använd-
ning såsom torgplats, dels ock tillförsäkrade staden
rätt att öfver kanalbolagets område fram till hamn-
kajen utlägga strandväg till samma bredd, som denna
väg hade vid dess början vid Nybron.

I fråga om brandväsendet, hade Magistraten föreslagit för-
höjning det af brandkårsbefälet tillstyrkta arvode till pro-
tokollsföraren vid brandsyn med 25 kronor med skyl-
dighet för honom att ombesörja och underskrif-
va utdrag af brandsynsprotokollet; men funno Stads-
fullmäktige det af brandkårsbefälet föreslagna arvode af 75
kronor fullt tillräckligt, helst då protokollsutdragens ut-
skrifning, om så påfordrades, afgiftsfritt kunde verkställas
af brandmästaren, samt afslogo förty Magistratens framställ-
ning, hvarjemte de i brandkårsbefälets förslag förekom-
mande orden "då utdrag af protokollet ombesörjes af brand-
mästaren", skulle borttagas, på det vederbörande skulle hafva
frihet vid val af sättet för utdragens utskrifning.

5) {Verk och inrättningar.}

Under denna rubrik hade Magistraten på anförda skäl hem-
stält om pension åt Poliskonstapeln Carl Axel Alm, hvil-
ken blifvit svårt skadad under tjensteutöfning; men beslöto Stads-
fullmäktige, på Utskottets hemställan, att icke nu bestämma
det understöd, som lämpligen borde till honom utgå, såsom årlig
pension, helst det handlingarne bilagda läkarebetyget angifve
att han vore oförmögen allenast till tyngre arbete, utan upp-
föra det i nästa års stat såsom understöd för år 1898 med fö-
reslaget belopp 500 kronor.

8) {Till oförutsedda behof.}

Anslaget härtill, af Magistraten uppfördt till 6000 kronor, ned-
sattes, på grund af reduceringarne i Magistratens utgifts- och
inkomstförslag och för åstadkommande af ett mot behofvet
svarande belopp för afskrifningar, till 5000 kronor.

B.) {Inkomster.}

2) {Påräknade inkomster.}

Jemlikt Stf:mes beslut dels den 11 nästl. November, dels förut
denna dag skulle ej mindre posten "platshyror vid Ny-
brohamnen 400 kr.", än äfven den beräknade hyran för gården
N:r 108 c, hvilken komme att disponeras såsom lokal för kött-
besigtningsbyrån, ur inkomstförslaget utgå.

4) {Uttaxeringen.}

Magistratens förslag härutinnan godkändes jemväl med den af
jemkningarne i utgifts- och inkomstförslaget betingade förän-
dringen, att den beräknade afkortningssumman antogs till
6598 kr. 59 öre, då det belopp, som genom uttaxeringen skulle
fyllas, uppginge till 127.757 kr. 66 öre.

-

Då i 1898 års stat uppförts aflöningar dels till syssloman
vid fattigvården och stadens ombudsman, hvilka båda befatt-
ningar först under loppet af nästa år komme att till-
sättas, dels ock till Magistratens och Rådstufvurättens ledamöter
enligt den af Stadsfullmäktige beslutade nya lönestat, hvil-
ken blifvit understäld KM:ts pröfning och fastställelse, be-
slöto Stadsfullmäktige ej mindre att, intilldes de båda först-
nämnda befattningarne blifvit tillsatta och deras innehafva-
re inträdt i tjensteutöfning, der nu utgående löner till in-
nehafvare af tjenster, som i dessa befattningar komma att upp-
gå, nämligen räkenskapsföraren, sekreteraren, kassören och om-
budsmannen hos Fattigvårdsstyrelsen samt sekreteraren hos Stads-
fullmäktige, Drätselkammare, Helsovårdsnämnd och Byggnadsnämnd,
skola fortfarande till oförändradt belopp utgå, än äfven att de nu-
varande lönerna till Magistratens och RådstufvuRättens ledamöter
skola utbetalas intill dess den nya omorganisationen för Magistrat
och RådstufvuRätt börjat tillämpas samt de nya embetsmännen
blifvit utsedda och sina befattningar tillträdt.

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, att inkomst- och utgifts-
staten för år 1898 skulle, i sammanhang med staterna för sko-
la och kyrka härstädes, hvilka för ändamålet skulle från
vederbörande införskaffas, tryckas i 150 exemplar.

[MARG: 250 1/2]

{§ 3.}
I ankommet utdrag af Drätselkammarens protokoll för den 12 och
24 November 1897 anmäldes, att Grosshandlaren Gustaf Johnson här-
städes, till erinran om 25 årig verksamhet inom samhället, stält
till stadens och Drätselkammarens disposition en gåfva af 5000
kronor att användas till ordnande och prydande af Rinmanstorg
utanför stadshuset på sätt kunde anses lämpligast, skolande,
om af detta belopp efter dess disponerande på ofvan angifvet
sätt något öfverskott skulle uppstå, detsamma tillfalla härvarande
arbetsstuga; och hade nämnda summa till Drätselkammren öfverlem-
nats samt i räkenskapen blifvit bokfört såsom en särskild fond för ord-
nande och prydande af Rinmans torg.

Stadsfullmäktiges tacksamhet för den frikostiga gåfvan framför-
des af Ordf. till Herr Johnson.

[MARG: 259.]

{§ 4.}
Biföllo Stf:me af Dk:ns gjord framställning om rätt att i enlighet
med bilagdt, af köparen godkändt kontrakt, till Trädgårdsmästa-
ren J. Norström i gården N:r 240 härstädes mot en köpeskilling
af 3500 kronor, försälja det utanför sagda tomt intill Tullgatan
liggande, staden genom gränsreglering mot Öbergska Filfabriks-
tomten och Gredby kronohemman tillvunna jordområde om 790,63
qv. m., samt lemnade Dk:n uppdrag att på de i kontraktet om-
förmälda vilkor afsluta köpet.

[MARG: 181]

{§ 5.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto Stf:me
att för en köpeskilling af Elfvatusen kronor till Kamreraren K. O.
Lindqvist härstädes försälja staden tillhöriga tomten N:r 70 A) i
Eskilstuna samt uppdrogo åt Dk:n att i enlighet med ett hand-
lingarne bilagdt och af Herr Lindqvist godkändt och underskrif-
vet förslagskontrakt i vederbörlig ordning afsluta köpet.

[MARG: {260.}]

{§ 6.}
Med magistratsskrifvelser öfverlemnades KMB:s i länet tvänne
resolutioner den 13 November 1897 med fastställelse å de af Stads-
fullmäktige beslutade förändrade lydelserna af § 2 i Byggnads-
ordningen för Eskilstuna stad och § 15 i det för Drätselkam-
maren härstädes gällande reglemente.

Bevis öfver delgifningen genom utdrag af protokollet tillika
med resolutionerna åtecknade stämpelafgifter, tillhopa sex kronor,
skulle till Magistraten öfversändas.

[MARG: {136 B.}]

{§ 7.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades KMB:s i länet reso-
lution den 23 nästl. November, hvarigenom faststälts
af Stf:me den 14 derförutgående Oktober fattadt beslut om anta-
gande af stadga för matvaruhandel och köttbesigtning i
Eskilstuna.

Bevis öfver delgifningen genom utdrag af protokollet
skulle tillika med resolutionen åtecknad stämpelafgift, sju
kronor, till Magistraten öfversändas.

[MARG: 84.]

{§ 8.}
Sedan, med anledning af Stadsfullmäktiges beslut den 14 sistl.
Oktober, hvarigenom bifallits af Helsovårdsnämnden gjord fram-
ställning om ändrad lydelse af mom. 2) och 3) i den för Eskilstuna gällan-
de stadga för mjölkförsäljningen likväl med den förändring, att den af Nämn-
den föreslagna bestämmelsen om skyltbeteckningar å mjölkkärl angifvande
"innehållets beskaffenhet såsom a) grädde, b) o-
skummad söt mjölk, c) handskummad mjölk, d) separerad mjölk,
e) sur mjölk o. s. v.", af Stadsfullmäktige ändrats derhän,
att skyltmärkena skola angifva "innehållets beskaffenhet såsom
a) grädde, b) oskummad söt mjölk, c) skummad mjölk, d) hand-
skummad mjölk, innehållande minst 1/2% fetthalt, e) sur mjölk
o. s. v., ej mindre Magistraten vid öfverlemnandet af ärendet till
KMB:s pröfning och fastställelse förklarat sig förorda de af Hel-
sovårdsnämnden föreslagna skyltbeteckningarne framför de af Stf:me
beslutade, än äfven Helsovårdsnämnden i en den 20 nästl. Novem-
ber beslutad framställning till KMB. i länet anmält
behofvet af en bestämmelse i mjölkförsäljningsstadgan derom,
att separerad och handskummad mjölk skola skiljas från hvar-
andra och å försäljningsställena förvaras i särskilda kärl med
åsatta beteckningar af innehållet, samt förty och på anförda
skäl hemstält om fastställelse å följande lydelse af den
punkt i mom. 3 af ifrågavarande stadga, hvarom Helsovårds-
nämnden och Stadsfullmäktige stannat i olika meningar:

"å mjölkförsäljningsställe skall kärl, hvari mjölk eller grädde
förvaras, vara af metall eller sten och försedt med tydligt,
fast anbragt märke, som angifver innehållets beskaffen-
het såsom a) grädde, b) oskummad söt mjölk, c) handskummad
söt mjölk, d) separerad söt mjölk, e) sur mjölk, f) råmjölk
eller g) kärnmjölk";

så och efter det KMB. genom Magistraten öfverlemnat handlin-
garne i ärendet till Stadsfullmäktige för dess yttrande öfver
sistnämnda ändringsförslag, beslöto Stadsfullmäktige, efter
en stunds öfverläggning, att med frånträdande af dess för-
ut fattade beslut om förändrad lydelse af första punkten i mom. 3
af mjölkförsäljningsstadgan, men med vidhållande
i öfrigt af dess beslut rörande ändringsförslaget, biträ-
da och godkänna den förändrade lydelse af ifrågavaran-
de punkt, som Helsovårdsnämnden nu föreslagit.

[MARG: 247.]

{§ 9.}
Med magistratsskrifvelse delgåfvos Stadsfullmäktige KMB:s
i länet utslag den 27 nästlidne November, hvarigenom förord-
nats, att Arbetskarlen Carl Reinhold Andersson Strand
skall för år 1897 i mantalslängden för Eskilstuna stad
upptagas.

Stadsfullmäktige beslöto med utslaget åtnöjas.

[MARG: 256]

{§ 10.}
Ordföranden erhöll uppdrag att med biträde af Sekretera-
ren uppsätta och underskrifva af KMB, infordrad förkla-
ring öfver Fors sockens kommunalstämmas besvär röran-
de Pröfningsnämndens i länet beslut om beskattning år 1897 af
Oxelösund - Flen - Westmanlands jernvägsaktiebolags
inkomster af och vid Eskilstuna centralstation.

[MARG: 251 1/2]

{§ 11.}
Till ledamöter i {Drätselkammaren} för en tid af fyra år
räknade från och med år 1898, valde Stadsfullmäktige med
sluten omröstning

Grosshandlaren Carl Olsson, som erhöll 33 röster,
Kamreraren Fredrik Grönberg, som erhöll 33 röster,
Ingeniören Hadar Hallström, som erhöll 32 röster,
Direktören m. m. Gustaf Fahlstedt, som erhöll 25 röster och
Disponenten Ernst Steinholtz, som erhöll 20 röster

[MARG: 253.]

{§ 12.}
Med beslutad öppen omröstning valde Stadsfullmäktige
till ordförande och ledamöter för en tid af fem år, räknade
från och med år 1898, i den särskilda nämnd, som enligt
lagen angående anskaffande af hästar och fordon för krigs-
maktens ställande på krigsfot den 24 Maj 1895 enligt dess
lydelse genom lagen den 21 Maj 1897, skall, efter det Ko-
nungen förordnat om krigsmaktens ställande på krigsfot,
inom kommunen uttaga de hästar och fordon, hvilka
skola af kommunen tillhandahållas:

till Ordförande: Disponenten Herman Egnell,
till ledamöter: Kamreraren G. W. Stawelius,
Bankdirektören L. Löwing,
Fabriksidkaren Ernst Stenman och
Handlanden F. O. Nilsson samt

till ledamot för samma tid i den mönstringskommission,
som för hvarje hästutskrifvningsområde skall pröfva de
uttagna hästarnes duglighet:

Veterinären Anders Lindnér.

[MARG: 257.]

{§ 13.}
Till ledamot i styrelsen för {arbetsstugan} för år 1898 åter-
valdes med öppen omröstning

Ingeniören K. Söderblom.

[MARG: 258]

{§ 14.}
Till ledamöter för år 1898 i komitén för {fonden af den 16 April
1871} återvaldes med öppen omröstning:

Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson,
Ingeniören K. Söderblom,
Rektoren m. m. Axel Karlsson,
Direktören m. m. Aug. Stålberg och
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren.

[MARG: 258]

{§ 15.}
Till {befäl i brandkåren} för år 1898 återvaldes med öppen
omröstning:

till Brandchef: Ingeniören Hadar Hallström,
till v. Brandchef: Fabriksidkaren E. A. Berg,
till 1 Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2 Bergningschef: Disponenten Victor Larson,
till 1 Vaktchef: Direktören m. m. Aug. Stålberg,
till 2 Vaktchef: Kassören Gustaf Tjulin,
till 1 Reservchef: Fabriksidkaren G. Forsberg,
till 2 Reservchef: Fabriksidkaren Ernst Stenman.

[MARG: 258]

{§ 16.}
Till ledamöter i {brandstodskomitéen} för år 1898 åter-
valdes med öppen omröstning

Arkitekten I. W. Kajerdt,
Målaremästaren H. Lundberg,
Ingeniören K. Söderblom och
Disponenten Ernst Steinholtz.

[MARG: 258]

{§ 17.}
Till {revisorer å 1897 års kommunala förvaltning} valdes
med öppen omröstning:

Kassören Nils Pettersson,
Bankdirektören L. Löwing,
Handlanden Aug. Wiberg,
Fabriksidkaren Aug. Stenman och
Handlanden F. O. Nilsson, samt

till suppleanter för dem:
Ingeniören Elon Larson och
Kassören Oskar Pettersson.

[MARG: 258]

{§ 18.}
Till {revisor för Allm. läroverkets byggnadsfond} återvaldes
med öppen omröstning:

Disponenten O. Aspelin.

[MARG: 258]

{§ 19.}
Till {komiterade för jordbruksstatistiken} år 1898 åter-
valdes med öppen omröstning:

Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Tillsyningsmannen G. G. Carlsson.

[MARG: 258]

{§ 20.}
I enlighet med Utskottets hemställan återvalde Stadsfull-
mäktige med öppen omröstning till {siffergranskare} af
1898 års kommunala räkenskaper för Eskilstuna stad
Rådhuskanslisten Carl August Svenson mot ett arvode
af 150 kronor och med skyldighet att månadtligen genom-
gå och granska räkningar och boksiffror till de stadens rä-
kenskaper, hvilka äro underkastade revision af stadens
revisorer, och dervid för de resp. räkenskapsförarne skrift-
ligen påvisa de felaktigheter, som kunna förefinnas, samt
att till stadens revisorer före revisionens början aflemna
skriftlig detaljerad berättelse öfver den sålunda verkstälda
siffergranskningen.

[MARG: 261.]

{§ 21.}
I en till Stadsfullmäktige stäld, af Magistraten öf-
verlemnad skrifvelse uppsade Stadsingeniören C. F. Vir-
gin på grund af sjuklighet och altjemt fortgående ökning af de med hans
tjenst förenade göromål, sin befattning såsom Stadsin-
geniör att frånträdas den 1 April 1898; och godkände Stads-
fullmäktige uppsägningen samt beslöto anslå befatt-
ningen ledig att nämnda dag tillträdas, hvarjemte Ord-
föranden erhöll uppdrag att i de tidningar, han ansåge
lämpligt, införa kungörelse härom med möjligast korta
ansökningstid, hvilken i intet fall finge utsträckas öf-
ver den 1 Februari 1898

[MARG: {262.}{kung.exp.}]

{§ 22.}
Herr Stålberg väckte mundtligt motion derom att åt Be-
redningsutskottet måtte uppdragas att; efter Byggnads-
nämndens och Drätselkammarens hörande, inkomma
till Stadsfullmäktige med utredning om lämpligheten
af att, då ny Stadsingeniör i början af nästa år kom-
me att utväljas, samtidigt tillsätta en stadsarkitekt
i Eskilstuna; och biföllo Stadsfullmäktige denna
motion.

[MARG: {263}]

{§ 23.}
På yrkande af Herr Koraen uppdrogs åt nuvarande
ordföranden att sammankalla Stadsfullmäktige till
första sammanträdet nästkommande år.

{§ 24.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset
Måndagen den 20 innevarande månad kl. 1 e. m.

[MARG: {reg.}]

Justeradt den 20 December 1897.

/Arvid, Nilsson/
/Albert Öberg/
/Adolf Aulin/

År 1897 den 27 December å Rådsalen i Stadshuset offentligen
uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/Hans Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107170.

Personrelationer